Mag een werkgever een opdracht geven die buiten een wachtdienstblok valt?

Wanneer jouw wachtdienst erop zit mag je een oproep voor zorg buiten die tijd weigeren. Wanneer je, bijvoorbeeld, een wachtdienst hebt van 8.00-16.00uur, en er dan uitgestuurd wordt voor een zorg…

Wat zijn mijn rechten en plichten tijdens de zwangerschap?

De bijzondere regels voor zwangerschap gelden vanaf het begin van je zwangerschap tot zes maanden na je bevalling. Dit is wettelijk geregeld in de Arbeidstijdenwet. Je hebt dan bijvoorbeeld recht…

Ben ik verplicht een bereikbaarheidsdienst te werken?

Een bereikbaarheidsdienst kan niet worden opgedragen aan kraamverzorgenden. Je werkgever maakt in overleg met het medezeggenschapsorgaan afspraken over de inzet en vergoeding (in tijd of geld) van de bereikbaarheidsdienst. Indien…

Wat zijn de vergoedingen voor een wachtdienst en waar moet de dienst aan voldoen?

Als je als kraamverzorgende een wachtdienst verricht, ontvang je een vergoeding op basis van onderstaande normen: Maandag t/m vrijdag: Per blok van maximaal 8 uur ontvang je een bruto vergoeding…

Ben ik verplicht een wachtdienst te werken?

Als je als kraamverzorgende werkt kan je werkgever wachtdiensten aan je opdragen. Een wachtdienst leidt altijd tot vergoeding. Bij een wachtdienst heb je de verplichting om aan de oproep van…

Op hoeveel vrije weekenden heb ik recht per jaar?

Je bent jaarlijks in ieder geval 22 weekenden vrij. Je kunt je werkgever verzoeken minder vrije weekenden in te plannen, echter dit kan nooit minder zijn dan 17 vrije weekenden…

Hoelang heb ik recht op een pauze?

Per ochtend, middag, avond of nacht kan je eenmaal gebruik maken van een koffie-/theepauze. Je werkgever kan met instemming van het medezeggenschapsorgaan afwijken van de arbeidstijdenwet vanwege organisatorische belangen of…

Mag mijn werkgever afwijken van de arbeidstijdenwet (ATW)?

 Je werkgever kan voor het vaststellen van de werktijden gebruik maken van de mogelijkheden die de Arbeidstijdenwet en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit bieden, tenzij in deze CAO iets anders is…

Ben ik met 57 jaar nog verplicht nachtdiensten te werken?

Als je 57 jaar of ouder bent dan geldt het volgende: De werkgever en de medewerker in de leeftijd van 57 jaar of ouder besteden tijdens het jaargesprek aandacht aan…

Hoeveel uur mag ik maximaal op een dag worden ingeroosterd?

Je werkt maximaal tien uur per dienst binnen de door je werkgever vastgestelde werktijden. Indien er sprake is van een incidentele, onvoorziene wijziging van omstandigheden mag je werkgever je vragen…

Wat houdt een min/max contract in?

Met een min/max contract wordt je bereidheid uitgedrukt om, als dat nodig is, extra ingezet te worden. Met het maximum wordt wel een duidelijke bovengrens aan je bereidheid gesteld. Boven…

Mag mijn werkgever mij een nuluren contract aanbieden?

Dit mag alleen in uitzonderlijke situaties, waarbij sprake is van: opvang van onvoorziene en onplanbare cliëntvragen en/of opvang van onvoorziene en onplanbare uitval van personeel, die niet door je collega…

Wat is een volledige werkweek volgens de cao kraamzorg?

Bij een voltijd dienstverband werk je gemiddeld 36 uur per week. Het is ook mogelijk om met je werkgever een hogere wekelijkse gemiddelde arbeidsduur overeen te komen tot maximaal 40…

Ben ik verplicht na werktijd mijn mail te lezen of te beantwoorden?

Cao-partijen hechten aan een gezonde werk-privébalans. Uitgangspunt is dat de medewerker onbereikbaar is buiten de individueel overeengekomen werktijden(rooster). Als sprake is van bijzondere, urgente omstandigheden, op grond waarvan bereikbaarheid noodzakelijk…

Heb ik recht op een stagevergoeding als ik stage loop in een winkel?

Stagiaires op MBO- en HBO-niveau ontvangen een stagevergoeding van € 250 bruto per maand. Stagiaires die in deeltijd stagelopen ontvangen de stagevergoeding naar rato van de omvang van de stage….

Wanneer heb ik recht op een heel vrij weekend?

Het verzoek van een medewerker aan de werkgever om één keer in de drie maanden een weekend vrij te krijgen wordt ingewilligd, mits hij ertoe bereid is om in die…

Mag mijn werkgever eisen dat ik op meer dan twee avonden per week werk?

Het werken in de avond voor winkelmedewerkers wordt beperkt tot maximaal twee avonden per week, met uitzondering van de drukke en belangrijke maand december.

Mijn zwager en schoonzus gaan binnenkort trouwen. Krijg ik hier verlof voor of moet ik zelf een vakantiedag opnemen?

In artikel 9 sub a van de cao staat beschreven dat er recht is op bijzonder verlof van een huwelijk. Echter, dit geldt voor het bijwonen van een huwelijk van:…

Ik werk parttime in een meubelwinkel en wil graag fulltime werken, maar daar is hier geen ruimte voor. Mag ik zomaar bij een ander bedrijf werken?

Het is allereerst van belang dat je controleert of er in je huidige arbeidsovereenkomst geen concurrentiebeding. Als er sprake is van een concurrentiebeding zou dat je kunnen beperken bij een…

Ik ben nog maar een aantal jaar verwijderd van mijn pensioenleeftijd en vraag me af wat de mogelijkheden zijn om minder te werken?

In de cao RNF is in artikel 15 het recht op Aanpassing van de arbeidsduur opgenomen. Als een werknemer 10 jaar of minder is verwijderd van de AOW-gerechtigde leeftijd en…

Ik werk al 5 jaar in een kledingwinkel voor dezelfde werkgever, maar heb nooit een salarisverhoging gekregen. Hoe kan dat?

Indien je bovenschalig bent (wanneer je meer verdient dan het maximale van de schaal waarin je bent ingedeeld), klopt het dat je niet mee gaat met de periodieke loonsverhogingen die…

Als je op een feestdag werkt, wordt het loon (bijv.) 200% uitbetaald, maar als je ziek bent, krijg je dan 100% of 200% betaald?

Een werknemer ontvangt de feestdagentoeslag alleen als er daadwerkelijk arbeid is verricht. Indien een werknemer niet heeft gewerkt wegens ziekte, is er geen arbeid verricht en kan de werknemer dus…

Is er een termijn waarin ik bezwaar kan maken tegen een verandering in de functiebeschrijving of functie-indeling?

In de wet is geen termijn opgenomen. Wel kan de werkgever zelf een termijn stellen. Echter, wacht niet te lang met het kenbaar maken van je bezwaren. Als je namelijk…

Hoeveel loon krijg ik tijdens ziekte bij een flexibel aantal uren?

Wanneer je meer of minder uren werkt dan je contracturen, moet er voor de ziekte-uren gekeken worden naar de daadwerkelijk gewerkte uren: 3 maanden (of; 13 weken) voorafgaand aan de…

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

In art. 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan,…

Onze winkel blijft een aantal dagen gesloten door het weer (bijv. vorst, enorme regen). Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris?

Dit is een ondernemersrisico. Als je stond ingeroosterd, krijg je je werkuren gewoon betaald. Je hoeft hier geen vakantiedagen voor op te nemen.

Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?

Nee, dit mag niet. In de wet staat beschreven dat je zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Feestdagen zijn verplichte vrije dagen, dus het is aan werkgever om…

Ik werk 16 uur per week, maar ben maar voor 14 uur ingeroosterd. Mag dat?

Ja, dit mag. Wel is het zo dat er na afloop van de – door de werkgever vastgestelde – referteperiode (de periode waarover gekeken wordt naar je uren, meestal is…

Ik heb een 0-uren contract en ben eerder naar huis gestuurd. Hoe zit dat met loon?

Als je langer dan 6 maanden in dienst bent en je bent opgeroepen, maar je wordt eerder weggestuurd (bijvoorbeeld omdat het rustig is), heb je recht op doorbetaling van je…

Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn gebruikelijke dagen?

Nee, dit mag niet. Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Als je werkgever je werktijden wil aanpassen, moet hij/zij dat…

Hoe word ik uitbetaald als ik niet kan werken door een noodzakelijk bezoek aan een arts?

In artikel 9 van de cao wordt ‘Buitengewoon verlof’ beschreven: “Medische reden Uitgangspunt is dat de medewerker afspraken maakt in zijn eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is…

Wat gebeurt er met mijn min-uren als ik uit dienst ga of ontslag neem?

In artikel 4.2 van de cao Retail non-food staat: “Minder gewerkt dan de basisuren: Als aan het einde van een referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode…

Is er in de cao een regeling voor vervroegd uit dienst treden?

In de cao Retail non-food is géén vervroegde uitdiensttredingsregeling opgenomen. Wel is er de mogelijkheid om – onder voorwaarden – de het aantal uren per week aan te passen. Dit…

Heb ik recht op seniorenuren?

Hierbij zijn twee mogelijke situaties van invloed. Hierna volgen de situaties: Je had onder de oude cao (cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018 óf cao VGT 2017-2018) recht op seniorendagen…

Ik moet altijd 15 minuten voor opening van de winkel aanwezig zijn en ook na sluiting moet ik langer blijven, maar dit krijg ik niet betaald. Mag dat zomaar?

In de cao Retail non-food is het volgende opgenomen in art. 4.2:   ‘Iedere door de werkgever verplichte aanwezigheid van de medewerker dient te worden beschouwd als werktijd, met uitzondering…

Heb ik recht op een reiskostenvergoeding?

De cao Retail non-food voorziet niet in een reiskostenvergoeding. In sommige gevallen is er in de arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement iets anders geregeld. Controleer daarom voor alle zekerheid voornoemde documenten.

Kan het uitbetalen van plusuren ook in tijd-voor-tijd plaatsvinden in plaats van geld?

Volgens de cao Retail non food (artikel 4.2) betaalt de werkgever aan het eind van de referteperiode de plusuren uit. De referteperiode is ‘een’ periode van 12 maanden. Bij de…

Regels voor ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:   Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Voor elk kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof….

Kan de werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen als hij de winkel sluit in de vakantieperiode? (woondetailhandel)

Voor de woondetailhandel geldt dat je werkgever in overleg met de medewerkers of de medezeggenschap (OR of Personeelsvertegenwoordiging) maximaal drie weken verplicht verlof kan vaststellen. Er moeten dus vooraf afspraken…

Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten? (woondetailhandel)

Module alleen geldend voor woondetailhandel Van de gemiddelde arbeidsduur per week mag maximaal 8 uur naar boven en 5 uur naar beneden worden afgeweken. Als je als voltijdmedewerker daardoor op…

Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten (tuincentra)?

Module alleen geldend voor de tuincentra Binnen de tuincentra geldt dat gedurende vier maanden per jaar het standaard aantal te werken uren per week (38 uur per week) kan worden…

Hoeveel pensioen bouw ik op?

Ben je 20 jaar of ouder en werk je in de detailhandel, dan neem je deel aan de pensioenregeling (pensioenfonds detailhandel) vanaf het moment dat je in dienst komt of…

Wat is de leeftijd waarop ik met pensioen kan?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen. Algemeen In Nederland…

Ben ik verplicht het ontwikkelingsbudget te gebruiken?

Nee, er is geen verplichting om je budget te gebruiken. Het is een extra budget voor jou. Het gaat niet van je loon af. Na vijf jaar vervalt het geld…

Vanaf wanneer kan ik gebruikmaken van het ontwikkelingsbudget?

Je kunt in de loop van 2020 gebruik maken van het individueel ontwikkelingsbudget. Daarvoor moet je werkgever zich wel geregistreerd hebben bij De Leerrekening. Sparen doe je wel al vanaf…

Hoe weet ik of mijn werkgever is aangesloten bij de regeling IOB?

Je werkgever heeft tot 1 april 2020 de tijd om zich te registreren voor de regeling van de leerrekening. Na zijn registratie krijg jij een uitnodiging per mail (of per…

Hoe lang blijft het ontwikkelingsbudget staan? Kan ik sparen?

Je mag het budget opsparen tot een periode van 5 jaar. Je opleidingspotje is dan vol. Na 5 jaar vervalt het ongebruikte budget uit het eerste jaar. Er blijft dan…

Mag ik elke opleiding volgen die ik zelf wil?

De keuze voor je opleiding wordt alleen begrensd door de belastingregels. Het mag niet gaan om hobby cursussen. Dit wordt getoetst met een vragenlijst die je moet invullen als je…

Ik wil een opleiding volgen die boven mijn ontwikkelingsbudget is, wat kan ik doen?

Je kunt verschillende dingen doen. Je kan zelf bijbetalen. De leerrekening geeft die mogelijkheid met iDeal en creditcard. Je kan ook je werkgever vragen om het budget aan te vullen….

Wat als ik minder dan 16 uur per week ga werken? Wat gebeurt er dan met mijn ontwikkelbudget?

Als je minder dan 16 uur per week gaat werken, dan heb je geen recht meer op verdere opbouw (storten van een maandelijks bedrag door je werkgever) van je ontwikkelbudget….

Ik werk flexibel, kan ik dan ook meedoen met de leerrekening?

Heb je een contract van minimaal 16 uur per week en ben je langer dan één jaar in dienst per 31 december 2019, dan staat de regeling van het ontwikkelbudget…

Wat gebeurt er met mijn leerrekening als ik uit dienst ga?

Als je uit dienst gaat, blijft het bedrag staan en kun je er nog gebruik van maken totdat het vervalt. Dit gebeurt na vijf jaar. Voorbeeld: Je heb € 300,-…

Ik wil graag mijn ontwikkelingsbudget uitbetaald krijgen, kan dat?

Nee, dat kan niet. Je kunt het budget alleen besteden aan je eigen ontwikkeling in de vorm van opleidingen.

Hoe kan ik werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling?

Ben je bijvoorbeeld op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst, dan krijg je vanaf 1 januari 2020 een individueel ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar als je 16…

Wat houdt de wachtdagenregeling in?

Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, wordt je loon doorbetaald. Op grond van de cao kan een uitzondering gelden voor de eerste dag van ziekte. Een werkgever kan per…

Wat is de hoogte van het loon bij ziekte?

Hoofdregel: je hebt bij arbeidsongeschiktheid gedurende onderstaande periodes recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van je loon: de eerste 26 weken recht op loondoorbetaling van 100% van je brutoloon; de daarop volgende…

Welke regels gelden tijdens calamiteitenverlof?

Heb je een dringend privéprobleem op te lossen waarvoor je direct vrij moet nemen, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Je salaris loopt door tijdens het calamiteitenverlof. Het moet gaan om…

Ziek tijdens kortdurend verlof?

Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je in overleg met je werkgever het verlof stoppen.

Welke regels gelden er bij kortdurend zorgverlof?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Voorwaarde voor het kortdurend zorgverlof is dat de zieke verzorging nodig heeft en…

Hoe kan ik extra vakantiedagen kopen of verkopen?

Je mag je opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen van de voorgaande jaren verkopen. Ook is het mogelijk 4 vakantiedagen per jaar te kopen. Je salaris mag daardoor echter niet onder het wettelijk…

Ik heb seniorendagen, wat gaat daarmee gebeuren?

Maak je gebruik van de afspraak over aanpassing van arbeidsduur in het kader van duurzame inzetbaarheid, dan vervallen de seniorendagen. Maak je geen gebruik van deze afspraak, dan worden de…

Welke regels gelden er bij zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Je hebt sowieso recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je…

Ziek tijdens langdurig zorgverlof

Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je in overleg met je werkgever het verlof stoppen.

Welke regels gelden er bij langdurig zorgverlof?

Langdurig zorgverlof is om iemand in je omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is. Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij je werkgever, minstens 2 weken voordat…

In welke gevallen heb ik recht op buitengewoon verlof?

Artikel 9a  Buitengewoon verlof Buitengewoon verlof stelt een medewerker in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht…

Ik heb extra verlofdagen vanwege de lengte van mijn dienstverband, wat gaat daarmee gebeuren?

Bestaande en toegekende dagen worden bevroren. Dus wat je hebt dat behoud je, tenzij je gebruik gaat maken van de afspraak aanpassing arbeidsduur in het kader van duurzame inzetbaarheid. Dan…

Hoeveel vakantiedagen bouw ik op als ik ziek ben?

Tijdens ziekte bouw je op dezelfde wijze vakantiedagen op als anders.

Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Werk je in de tuincentra of woondetailhandel, dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.   Aantal…

Is de werkgever verplicht om mij de plus-uren na afloop van een referteperiode van 12 maanden uit te betalen?

Ja, als je aan het einde van een referteperiode meer hebt gewerkt dan het aantal overeengekomen basisuren betaalt je werkgever de meer gewerkte uren uit. In de referteperiode gewerkte plusuren…

Kan de werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen als hij de winkel sluit in de vakantieperiode?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er in de cao zijn gemaakt. Werk je in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Die afspraak kan je hier vinden!…

Hoe zit het met de roostervrije zaterdag in de cao?

Deze regeling geldt nu voor alle medewerkers. Voorheen was deze er enkel voor de medewerker die ouder was dan 55 jaar. Daarnaast valt nu ook de zondag onder de regeling….

Kan mijn leidinggevende mij vragen, ondanks de afspraak over de roostervrije dagen, om toch op een roostervrije dag te komen werken?

Dat kan alleen bij zwaarwegende redenen. Werkgever moet dat wel aantonen. Die zwaarwegende reden zal niet snel worden aangenomen.

Over welke periode mag de werkgever mijn flexibele inzet berekenen?

Je flexibele inzet wordt berekend over maximaal 12 maanden. Dit noemen we referteperiode. Referteperioden mogen elkaar niet overlappen.

Over welke periode mag de werkgever mijn flexibele inzet berekenen?

Je flexibele inzet wordt berekend over maximaal 12 maanden. Dit noemen we referteperiode. Referteperioden mogen elkaar niet overlappen.

Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de tuincentra of woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen. Algemeen…

Ik heb al standaard een zaterdag of zondag vrij in de week. Mag ik dan nog een niet-inroosterbare zaterdag of zondag aanwijzen 1 keer in de maand?

Nee, deze nieuwe afspraak geldt dan niet voor jou, omdat je al standaard een niet-inroosterbare dag op een zaterdag of zondag hebt.

Ik wil mijn zoontje zien voetballen op zaterdagochtend, wat staat er in de cao over werken in het weekend?

Bij de vaststelling van het werkrooster moet de werkgever zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van werknemer, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden. Je dient…

Mag de werkgever mij verplichten op zondag of een feestdag te werken?

Werken op zon- en feestdagen gebeurt vrijwillig. Je werkgever kan je op zondag arbeid laten verrichten als je daarmee instemt (dit staat in de Arbeidstijdenwet). Voor feestdagen bestaat een kleine…

40 uur werken, wat betekent dat voor mij?

Volgens de cao is een voltijd dienstverband 38 uur per week. Als je onder Wonen valt, dan is dat 37 uur per week. Wel kan je afspreken met de werkgever…

Krijg ik een vergoeding als ik bedrijfshulpverlener (BHV’er) ben?

Als je op verzoek van je werkgever naast je werkzaamheden tevens bedrijfshulpverlener (BHV-er) bent, krijg je hiervoor een vergoeding van maximaal € 75,- bruto/jaar bij het behalen of het verlengen…

Hoe hoog is de maaltijdvergoeding?

Indien de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerker recht op een vergoeding. Deze vergoeding is per 1 januari 2023 ten minste € 4,50 (was € 4,30). Overlegt de medewerker…

Wanneer heb ik recht op een maaltijdvergoeding?

Begint jouw werk vóór 13.30 uur, en werk je op die dag door tot 20.00 uur en eet je niet thuis, dan heb je recht op verstrekking of vergoeding van…

Ontvang ik een toeslag bij het vervangen van een collega in een hogere functie?

In het algemene gedeelte van de cao staat geen regeling voor toeslag bij vervanging van een collega in een hogere functie. Plaatsing in andere functie: Indien de medewerker wordt geplaatst…

Heb ik recht op een toeslag bij werken op bijzondere uren? Wanneer is hier sprake van?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen. Algemeen Je hebt…

Hoe wordt de compensatie voor de vervallen toeslagen voor de sector VGT berekend?

Zaterdagen Om te bepalen hoeveel compensatie je krijgt, wordt bekeken hoeveel zaterdagavonden je hebt gewerkt in de periode tussen 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. Je krijgt alleen toeslag…

Geldt de overwerktoeslag voor iedereen?

Algemeen De werkgever voorkomt zoveel mogelijk dat de medewerker moet overwerken, maar kan dit rechtsgeldig van de medewerker eisen. De medewerker is dan verplicht om de arbeid te verrichten. In…

Hoe hoog is de toeslag voor overwerk?

Algemeen Werk je op een dag langer dan 10 uur, dan krijg je een toeslag van 25% op je normale uurloon, voor de uren boven de 10 uur. Werk je…

Wanneer heb ik recht op een diplomatoeslag?

De diploma toeslag is voor alle modules in de cao komen te vervallen behalve de schoendetailhandel zie hier onder. MODULE GELDEND VOOR SCHOENENDETAILHANDEL Artikel 1 – Diplomatoeslag 1. Algemeen Indien…

Wat is de toeslag voor het werken op feestdagen?

Op een feestdag krijg je een toeslag van 100% op je normale uurloon. Feestdagen zijn: •           Nieuwjaarsdag; •           Beide Paasdagen; •           Hemelvaartsdag; •       …

Welke regels gelden indien een feestdag op een werkdag valt?

Je hebt op een feestdag recht op doorbetaling van het loon als je normaal gesproken op die dag arbeid verricht. Bij een onregelmatig arbeidspatroon kan dit worden vastgesteld als je…

Wie beslist uiteindelijk of de zondagcompensatie in tijd of geld wordt uitgekeerd?

Je kunt aangeven wat jouw voorkeur heeft (compensatie in tijd of in geld), maar de werkgever beslist uiteindelijk of de zondag-compensatie in tijd of in geld wordt uitgekeerd.

Ik werk in een woonwinkel en de werkgever besluit om mij minder in te zetten op de zondag, mag de werkgever dan ook de zondagcompensatie aanpassen?

Nee, dit mag niet. De compensatie is onderdeel geworden van je loon of je verloftegoed. Het is de keuze van de werkgever om jou minder in te zetten. Hierdoor verandert…

Wordt de compensatie voor de zondagtoeslag evenredig berekend als ik in de toekomst minder ga werken op zondag?

Nee, dit mag niet. De compensatie is onderdeel geworden van je loon of je verloftegoed. Het is de keuze van de werkgever om jou minder in te zetten. Hierdoor verandert…

Mag een werkgever de verlaging van de zondagtoeslag met een gemiddelde compenseren zodat iedere werknemer dezelfde toeslag krijgt?

Nee dit mag niet. De berekening van de compensatie is vastgelegd en moet worden uitgevoerd zoals afgesproken in de cao. Iedereen moet persoonlijk worden gecompenseerd. Een gemiddelde toeslag gebruiken voor…

Hoe wordt de compensatie voor de zondagstoeslag berekend?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt over compensatie van de zondagtoeslag vanwege de versobering van 100% naar 50% toeslag. Dit is gebeurd in 2015, maar…

Welke toeslagregeling moet ik aanhouden als er meer regelingen van toepassing zijn? Bijvoorbeeld de zondagtoeslag en de feestdagentoeslag.

Als meerdere toeslagregelingen gelijktijdig van toepassing zijn, dan geldt alleen de regeling die voor jou het meest gunstig is. Valt de zondag dus op een feestdag dan krijg je de…

Wanneer moet ik ingedeeld zijn in de FUWAM?

Artikel 6  Functie-indeling en loon 6.1 Functie-indeling Deze cao kent een functiewaarderingssysteem (FUWAM, gebaseerd op de CATS methodiek). Er zijn 9 functieniveaus, A t/m I, en daarmee corresponderende loonschalen. Elk functieniveau…

Wanneer krijg ik een loonsverhoging in deze cao? (artikel 6.2)

6.2 Loon Vaststelling garantieloon: Het loon dat aan een medewerker wordt betaald, is gekoppeld aan een functiegroep waarin de functie van de medewerker is ingedeeld. De medewerker ontvangt een loon…

Wanneer kan ik aanspraak maken op een functiejaar (ervaringsjaar, artikel 6.2)?

Daarin zijn twee situaties denkbaar: Indien je in dienst bent getreden vóór je 21e, op de eerste dag van de betalingsperiode waarin je jarig bent. indien je na je 21e…

In welke functiegroep word ik bij indiensttreding ingedeeld (artikel 6.1)?

Je functie wordt ingedeeld met behulp van het functiewaarderingssysteem uit de cao (FUWAM). Een samenvatting daarvan kun je vinden in bijlage 1c van de cao (zie onderstaande links). De indeling…

Ik val met mijn salaris binnen de loontabellen. Krijg ik ook de eenmalige uitkeringen?

Nee, als je binnen het loongebouw valt, ontvang je geen eenmalige uitkeringen. Je krijgt dan de loonsverhogingen die gekoppeld zijn aan de stijging van het Wettelijk Minimum Loon.  

Wat is er geregeld voor medewerkers die met hun salaris buiten de loontabellen vallen?

Valt je salaris buiten de loontabellen dan profiteer je niet van de afspraak over de loonsverhogingen gekoppeld aan het Wettelijk Minimum Loon. Medewerkers die per 1 juli 2022 geen loonsverhoging…

Ik ga per 1 augustus naar een nieuwe functie met een hogere loonschaal. Geldt voor mij de oude of de nieuwe loontabel?

Als je door functiewijziging van schaal verandert, ontvang je het loon van de nieuwe loontabel

Wat is de opzegtermijn voor een werkgever? (wettelijke bepaling 7:672 BW)

In de cao staat niets over de opzegtermijn. Als dit ook niet geregeld is in jouw arbeidsovereenkomst, dan gelden de wettelijke opzegtermijnen. Dat wil zeggen: Heb je een arbeidsduur van…

Wat is de opzegtermijn voor een werknemer? (wettelijke bepaling 7:672 BW)

Als je zelf ontslag neemt, geldt er altijd een opzegtermijn van een maand, behalve als je dit anders hebt afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst. Let op: er geldt geen opzegtermijn als…

Mijn winkel gaat sluiten, waar heb ik recht op?

Als jouw filiaal gaat sluiten dan zal je werkgever jou en je collega’s zo vroeg als mogelijk, en ten minste een maand voor de sluiting, informeren over de sluiting van…

Wat houdt de regeling aanpassing arbeidsduur in?

Vanaf tien jaar voor je AOW kun je, als je een dienstverband hebt van 0,8 fte of meer, 80% van je uren gaan werken voor 85% van je salaris. De…

Hoe lang mag de proeftijd bedragen? (artikel 4.1)

Twee maanden: bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden, én bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de proeftijd tijdens de looptijd van deze cao twee…

Moet de arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk worden afgesloten?

Ja, bij je indiensttreding moet de werkgever je een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Dat hebben we in de cao afgesproken.

Ik ben lid van een vakbond die de cao niet heeft afgesloten: Is de cao op mij van toepassing?

Ja, ook dan is de cao op jou van toepassing. Dat komt omdat de cao ‘Algemeen Verbindend’ is verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao is…

Het cao boekje

klik hieronder op de link waar je de cao tekst kunt downloaden https://avv.nu/f/files/inline/caos/2022-07-01-tm-21-12-2022-cao-retail-non-food-def.pdf  

Werkroosters en wijziging werktijden

In deze uitzonderlijke tijd zal van zowel werkgevers als werknemers veel flexibiliteit worden gevraagd. Dit kan betekenen dat werkroosters en werktijden worden aangepast om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te…

Mijn geboekte vakantiereis gaat niet door, wat nu?

Wanneer je verlofaanvraag eenmaal is goedgekeurd, kun je deze niet meer zomaar wijzigen. Ook als je geboekte reis niet door gaat. Tenzij dit vanwege zwaarwegende redenen niet van jou gevraagd…

Mijn kind is ziek en moet thuis verzorgd worden. Wat nu?

Wanneer één van je gezinsleden plotseling ziek wordt dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Daarna kun je kortdurend zorgverlof opnemen. Het moet dan gaan om noodzakelijke verzorging voor het zieke gezinslid….

Mogen de werktijden in mijn bedrijf zomaar aangepast worden?

De overheid heeft werkgevers gevraagd om de werktijden van medewerkers te spreiden als dit mogelijk is. Je werkgever heeft hierover overleg met de ondernemingsraad, als die er is. De ondernemingsraad…

Ik moet vrije dagen opnemen omdat er geen werk is, mag dat?

Nee, je kunt niet worden verplicht om vrije dagen op te nemen omdat er geen werk is. Let op: ben je oproepkracht en heb je de afgelopen drie maanden meer…

Is de cao op mij van toepassing?

De cao is op jou van toepassing als je in dienst bent bij een werkgever die genoemd wordt in Artikel 1 van de cao (werkingssfeer). Kort samengevat gaat het om…

Mag mijn hond mee naar mijn werk?

Een hond meenemen naar je werk is niet verboden maar er zijn twee simpele vuistregels: Ga na of een hond past op je werkplek; en overleg met je baas en…

Mag mijn werkgever mij per direct geen reiskosten meer betalen?

Dat hangt er vanaf hoe de reiskostenregeling in elkaar steekt. Als je thuis werkt en geen reiskosten meer maakt voor woon-werkverkeer, dan kan je werkgever de reiskostenvergoeding stopzetten als deze…