105 Resultaten gevonden
Pagina 1 of 1

Ben ik verplicht na werktijd mijn mail te lezen of te beantwoorden?

Cao-partijen hechten aan een gezonde werk-privébalans. Uitgangspunt is dat de medewerker onbereikbaar is buiten de individueel overeengekomen werktijden(rooster). Als sprake is van bijzondere, urgente omstandigheden, op grond waarvan bereikbaarheid noodzakelijk is, maken medewerker en leidinggevende vooraf afspraken hierover. Medewerkers zijn niet verplicht in hun vrije tijd de communicatie van hun werkgever te volgen.


Heb ik recht op een stagevergoeding als ik stage loop in een winkel?

Stagiaires op MBO- en HBO-niveau ontvangen een stagevergoeding van € 250 bruto per maand. Stagiaires die in deeltijd stagelopen ontvangen de stagevergoeding naar rato van de omvang van de stage. Stagiaires die een snuffelstage doen, ontvangen geen stagevergoeding.


Wanneer heb ik recht op een heel vrij weekend?

Het verzoek van een medewerker aan de werkgever om één keer in de drie maanden een weekend vrij te krijgen wordt ingewilligd, mits hij ertoe bereid is om in die periode een keer een heel weekend te werken.


Mag mijn werkgever eisen dat ik op meer dan twee avonden per week werk?

Het werken in de avond voor winkelmedewerkers wordt beperkt tot maximaal twee avonden per week, met uitzondering van de drukke en belangrijke maand december.


Mijn zwager en schoonzus gaan binnenkort trouwen. Krijg ik hier verlof voor of moet ik zelf een vakantiedag opnemen?

In artikel 9 sub a van de cao staat beschreven dat er recht is op bijzonder verlof van een huwelijk. Echter, dit geldt voor het bijwonen van een huwelijk van: Kinderen, stief- en pleegkinderen; Broers en zusters; (schoon)ouders Bovengenoemde bepaling maakt het aldus niet mogelijk om verlof te krijgen voor het huwelijk van een zwager…


Ik werk parttime in een meubelwinkel en wil graag fulltime werken, maar daar is hier geen ruimte voor. Mag ik zomaar bij een ander bedrijf werken?

Het is allereerst van belang dat je controleert of er in je huidige arbeidsovereenkomst geen concurrentiebeding. Als er sprake is van een concurrentiebeding zou dat je kunnen beperken bij een andere (meubel)winkel te werken. Vanaf 1 augustus 2022 mag een werkgever de werknemer niet meer verbieden om nevenwerkzaamheden buiten werktijd uit te voeren bij een…


Ik ben nog maar een aantal jaar verwijderd van mijn pensioenleeftijd en vraag me af wat de mogelijkheden zijn om minder te werken?

In de cao RNF is in artikel 15 het recht op Aanpassing van de arbeidsduur opgenomen. Als een werknemer 10 jaar of minder is verwijderd van de AOW-gerechtigde leeftijd en een dienstverband van 80% of meer heeft, kan de arbeidsduur worden aangepast naar 80% van de oorspronkelijke contracturen. De werkgever compenseert dan het verlies aan…


Ik werk standaard in een kledingwinkel die gelegen is in de buurt van mijn woonadres. Echter, regelmatig moet ik ook op andere locaties werken, waardoor ik soms wel 2-4 uur reistijd heb per dag. Heb ik recht op een vergoeding voor deze reistijd?

In de cao RNF is er geen bepaling opgenomen die de werkgever verplicht om de werknemer een vergoeding te betalen voor de gemaakte reistijd. Wel is het raadzaam om na te kijken of er dergelijke afspraken opgenomen zijn in je arbeidsovereenkomst of evt. een personeelshandboek. Als dat niet het geval is, staat het je vrij…


Ik werk al 5 jaar in een kledingwinkel voor dezelfde werkgever, maar heb nooit een salarisverhoging gekregen. Hoe kan dat?

Indien je bovenschalig bent (wanneer je meer verdient dan het maximale van de schaal waarin je bent ingedeeld), klopt het dat je niet mee gaat met de periodieke loonsverhogingen die gekoppeld zijn aan het minimumloon. Let op: als je in het verleden bent ingedeeld in bijv. functiegroep C en niet in de hoogste trede, dan…


Is er een termijn waarin ik bezwaar kan maken tegen een verandering in de functiebeschrijving of functie-indeling?

In de wet is geen termijn opgenomen. Wel kan de werkgever zelf een termijn stellen. Echter, wacht niet te lang met het kenbaar maken van je bezwaren. Als je namelijk te lang wacht, kan de werkgever stellen dat je het op zijn beloop hebt gelaten en de werkgever ervan uit is gegaan dat je de…


Wanneer heb ik recht op een vast contract?

In art. 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan, mits er geen onderbreking van meer dan 6 maanden is. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.


Onze winkel blijft een aantal dagen gesloten door het weer (bijv. vorst, enorme regen). Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris?

Dit is een ondernemersrisico. Als je stond ingeroosterd, krijg je je werkuren gewoon betaald. Je hoeft hier geen vakantiedagen voor op te nemen.


Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?

Nee, dit mag niet. In de wet staat beschreven dat je zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Feestdagen zijn verplichte vrije dagen, dus het is aan werkgever om je uit te betalen, zonder dat je er vakantie voor hoeft op te nemen.


Ik werk 16 uur per week, maar ben maar voor 14 uur ingeroosterd. Mag dat?

Ja, dit mag. Wel is het zo dat er na afloop van de – door de werkgever vastgestelde – referteperiode (de periode waarover gekeken wordt naar je uren, meestal is dit één jaar), je min-uren komen te vervallen. Als je bijvoorbeeld een contract hebt van 16 uur per week, moet je ook voor 16 uur…


Ik heb een 0-uren contract en ben eerder naar huis gestuurd. Hoe zit dat met loon?

Als je langer dan 6 maanden in dienst bent en je bent opgeroepen, maar je wordt eerder weggestuurd (bijvoorbeeld omdat het rustig is), heb je recht op doorbetaling van je loon, tot een maximum van 3 uur. Dus iedere keer als je opgeroepen wordt, heb je recht op 3 uur loon. Wanneer je bijvoorbeeld ingepland…


Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn gebruikelijke dagen?

Nee, dit mag niet. Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Als je werkgever je werktijden wil aanpassen, moet hij/zij dat vanuit ‘goed werkgeverschap’ eerst met jou bespreken, o.a. om te kijken wat jouw mogelijkheden zijn. Let op! Het kan zijn dat je in je arbeidsovereenkomst…


Hoe word ik uitbetaald als ik niet kan werken door een noodzakelijk bezoek aan een arts?

In artikel 9 van de cao wordt ‘Buitengewoon verlof’ beschreven:   “Medische reden Uitgangspunt is dat de medewerker afspraken maakt in zijn eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd: voor het ondergaan van een verplichte medische keuring; en voor noodzakelijk bezoek…


Wat gebeurt er met mijn min-uren als ik uit dienst ga of ontslag neem?

In artikel 4.2 van de cao Retail non-food staat: “Minder gewerkt dan de basisuren: Als aan het einde van een referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan komen deze minuren te vervallen en hoeft de medewerker deze niet in te halen door in de periode erna meer te werken.”…


Is er in de cao een regeling voor vervroegd uit dienst treden?

In de cao Retail non-food is géén vervroegde uitdiensttredingsregeling opgenomen. Wel is er de mogelijkheid om – onder voorwaarden – de het aantal uren per week aan te passen. Dit staat in artikel 15 van de cao: “Recht op aanpassing arbeidsduur: Werkgevers passen op verzoek van medewerkers die 10 jaar of minder verwijderd zijn van…


Heb ik recht op seniorenuren?

Hierbij zijn twee mogelijke situaties van invloed. Hierna volgen de situaties: Je had onder de oude cao (cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018 óf cao VGT 2017-2018) recht op seniorendagen of – uren; of Je had onder de oude cao geen seniorendagen of -uren, maar je wil nu minder werken. Gevolg situatie 1: Als je…


Ik moet altijd 15 minuten voor opening van de winkel aanwezig zijn en ook na sluiting moet ik langer blijven, maar dit krijg ik niet betaald. Mag dat zomaar?

In de cao Retail non-food is het volgende opgenomen in art. 4.2:   ‘Iedere door de werkgever verplichte aanwezigheid van de medewerker dient te worden beschouwd als werktijd, met uitzondering van een incidentele en niet van tevoren geplande beperkte overschrijding van de ingeroosterde uren. Zo’n incidentele en/of beperkte overschrijding geldt niet als gerealiseerde uren en…


Heb ik recht op een reiskostenvergoeding?

De cao Retail non-food voorziet niet in een reiskostenvergoeding. In sommige gevallen is er in de arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement iets anders geregeld. Controleer daarom voor alle zekerheid voornoemde documenten.


Regels voor ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:   Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Voor elk kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Bij een tweeling heb je recht op 2 keer ouderschapsverlof. Je kunt ouderschapsverlof bij je werkgever aanvragen zodra je in dienst bent. Je kunt ouderschapsverlof…


Kan de werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen als hij de winkel sluit in de vakantieperiode? (woondetailhandel)

Voor de woondetailhandel geldt dat je werkgever in overleg met de medewerkers of de medezeggenschap (OR of Personeelsvertegenwoordiging) maximaal drie weken verplicht verlof kan vaststellen. Er moeten dus vooraf afspraken zijn gemaakt. Werk je in een vloerenlegbedrijf, dan kan je werkgever je verplichten om tussen Kerstmis en Nieuwjaar vrij te nemen als er door de…


Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten? (woondetailhandel)

Module alleen geldend voor woondetailhandel Van de gemiddelde arbeidsduur per week mag maximaal 8 uur naar boven en 5 uur naar beneden worden afgeweken. Als je als voltijdmedewerker daardoor op 32 uur komt, dan heb je het recht om deze uren op vier dagen te werken. Een wijziging van je arbeidsuren dient minstens vier weken…


Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten (tuincentra)?

Module alleen geldend voor de tuincentra Binnen de tuincentra geldt dat gedurende vier maanden per jaar het standaard aantal te werken uren per week (38 uur per week) kan worden uitgebreid naar 45 uur per week. Eventueel kan deze periode worden opgedeeld in maximaal vier perioden van minimaal 1 maand. Dit hoor je ten minste…


Hoe veel pensioen bouw ik op?

Ben je 20 jaar of ouder en werk je in de detailhandel, dan neem je deel aan de pensioenregeling (pensioenfonds detailhandel) vanaf het moment dat je in dienst komt of vanaf de eerste dag van de maand waarin je 20 jaar wordt. Een uitgebreide toelichting op de pensioenregeling kun je nalezen op de website van…


Wat is de leeftijd waarop ik met pensioen kan?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen. Algemeen In Nederland bestaat de pensioenuitkering uit een deel AOW(*) en een deel ouderdomspensioen. AOW krijg je van de overheid en het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Detailhandel. 6…


Ben ik verplicht het ontwikkelingsbudget te gebruiken?

Nee, er is geen verplichting om je budget te gebruiken. Het is een extra budget voor jou. Het gaat niet van je loon af. Na vijf jaar vervalt het geld en gaat dan weer terug naar je werkgever. Zonde om het niet te gebruiken!


Vanaf wanneer kan ik gebruikmaken van het ontwikkelingsbudget?

Je kunt in de loop van 2020 gebruik maken van het individueel ontwikkelingsbudget. Daarvoor moet je werkgever zich wel geregistreerd hebben bij De Leerrekening. Sparen doe je wel al vanaf januari 2020 maar omdat er administratief heel veel moet gebeuren kun je niet meteen vanaf januari je budget gebruiken. Dat geeft niet, want de opleidingen…


Hoe weet ik of mijn werkgever is aangesloten bij de regeling IOB?

Je werkgever heeft tot 1 april 2020 de tijd om zich te registreren voor de regeling van de leerrekening. Na zijn registratie krijg jij een uitnodiging per mail (of per post als jouw e-mailadres bij je werkgever niet bekend is) om een account aan te maken, waarna je gebruik kunt maken van jouw budget. Heb…


Hoe lang blijft het ontwikkelingsbudget staan? Kan ik sparen?

Je mag het budget opsparen tot een periode van 5 jaar. Je opleidingspotje is dan vol. Na 5 jaar vervalt het ongebruikte budget uit het eerste jaar. Er blijft dan altijd maximaal 5 jaar budget staan, het wordt niet minder als je het niet gebruikt. Maar het wordt ook niet meer. Dus het is zonde…


Mag ik elke opleiding volgen die ik zelf wil?

De keuze voor je opleiding wordt alleen begrensd door de belastingregels. Het mag niet gaan om hobby cursussen. Dit wordt getoetst met een vragenlijst die je moet invullen als je een opleiding kiest via de leerrekening.


Ik wil een opleiding volgen die boven mijn ontwikkelingsbudget is, wat kan ik doen?

Je kunt verschillende dingen doen. Je kan zelf bijbetalen. De leerrekening geeft die mogelijkheid met iDeal en creditcard. Je kan ook je werkgever vragen om het budget aan te vullen. In principe hoef je niet met je werkgever te overleggen over de keuze van de opleiding die je wil volgen. Maar als je werkgever bijdraagt,…


Wat als ik minder dan 16 uur per week ga werken? Wat gebeurt er dan met mijn ontwikkelbudget?

Als je minder dan 16 uur per week gaat werken, dan heb je geen recht meer op verdere opbouw (storten van een maandelijks bedrag door je werkgever) van je ontwikkelbudget. Maar je kunt het bestaande budget nog wel gewoon gebruiken. Het staat op een aparte rekening waar je werkgever geen toegang toe heeft. Dus ook…


Ik werk flexibel, kan ik dan ook meedoen met de leerrekening?

Heb je een contract van minimaal 16 uur per week en ben je langer dan één jaar in dienst per 31 december 2019, dan staat de regeling van het ontwikkelbudget voor jou open. Het gaat er om wat in jouw arbeidscontract staat. Heb je een min-max contract, dan wordt uitgegaan van het gemiddelde van de…


Wat gebeurt er met mijn leerrekening als ik uit dienst ga?

Als je uit dienst gaat, blijft het bedrag staan en kun je er nog gebruik van maken totdat het vervalt. Dit gebeurt na vijf jaar. Voorbeeld: Je heb € 300,- opgebouwd en gaat uit dienst. Je hebt twee jaar gespaard. Na vijf jaar na storting gaat de eerste € 150,- vervallen, dus het is belangrijk…


Ik wil graag mijn ontwikkelingsbudget uitbetaald krijgen, kan dat?

Nee, dat kan niet. Je kunt het budget alleen besteden aan je eigen ontwikkeling in de vorm van opleidingen.


Hoe kan ik werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling?

Ben je bijvoorbeeld op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst, dan krijg je vanaf 1 januari 2020 een individueel ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar als je 16 uur of meer per week werkt. Het budget geldt niet voor weekendhulpen, vakantiewerkers en uitzendkrachten. Met dit budget kun je scholing volgen die je zelf…


Wat houdt de wachtdagenregeling in?

Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, wordt je loon doorbetaald. Op grond van de cao kan een uitzondering gelden voor de eerste dag van ziekte. Een werkgever kan per ziektegeval   1 wachtdag op je loon inhouden Dat betekent dat je de eerste ziektedag niet betaald krijgt. Ben je binnen vier weken opnieuw ziek, dan…


Wat is de hoogte van het loon bij ziekte?

Hoofdregel: je hebt bij arbeidsongeschiktheid gedurende onderstaande periodes recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van je loon: de eerste 26 weken recht op loondoorbetaling van 100% van je brutoloon; de daarop volgende periode van 26 weken (week 27 t/m 52) wordt 90% van je brutoloon doorbetaald; de periode van 26 weken daarna (week 53 t/m 78) wordt…


Welke regels gelden tijdens calamiteitenverlof?

Heb je een dringend privéprobleem op te lossen waarvoor je direct vrij moet nemen, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Je salaris loopt door tijdens het calamiteitenverlof. Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden, zoals: kind van school halen dat opeens ziek is geworden; je partner gaat bevallen; de waterleiding is gesprongen en…


Ziek tijdens kortdurend verlof?

Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je in overleg met je werkgever het verlof stoppen.


Welke regels gelden er bij kortdurend zorgverlof?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Voorwaarde voor het kortdurend zorgverlof is dat de zieke verzorging nodig heeft en dat je de enige bent die dit kan geven. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, kun je geen kortdurend zorgverlof opnemen. Om in…


Hoe kan ik extra vakantiedagen kopen of verkopen?

Je mag je opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen van de voorgaande jaren verkopen. Ook is het mogelijk 4 vakantiedagen per jaar te kopen. Je salaris mag daardoor echter niet onder het wettelijk minimumloon komen. Voor parttimers zijn deze 4 dagen naar rato.


Ik heb seniorendagen, wat gaat daarmee gebeuren?

Maak je gebruik van de afspraak over aanpassing van arbeidsduur in het kader van duurzame inzetbaarheid, dan vervallen de seniorendagen. Maak je geen gebruik van deze afspraak, dan worden de bestaande en reeds toegekende seniorendagen bevroren. Dus wat je hebt dat behoud je. Nieuwe medewerkers die na 1 juli 2018 in dienst zijn gekomen hebben…


Welke regels gelden er bij zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Je hebt sowieso recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je gespreid opnemen. Daarnaast kan schuiven met je zwangerschapsverlof door bijvoorbeeld iets langer door te werken. Je hebt in dat geval meer bevallingsverlof. Uiteindelijk geldt dat…


Ziek tijdens langdurig zorgverlof

Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je in overleg met je werkgever het verlof stoppen.


Welke regels gelden er bij langdurig zorgverlof?

Langdurig zorgverlof is om iemand in je omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of ziek is. Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij je werkgever, minstens 2 weken voordat je het verlof wilt opnemen. Je werkgever mag je om informatie vragen om te beoordelen of je recht hebt op zorgverlof. Dit kan bijvoorbeeld een…


In welke gevallen heb ik recht op buitengewoon verlof?

Artikel 9a  Buitengewoon verlof Buitengewoon verlof stelt een medewerker in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de uren waarop hij normaal gesproken op de betreffende dag(en) werkt. De medewerker heeft in ieder geval in de volgende gevallen recht…


Ik heb extra verlofdagen vanwege de lengte van mijn dienstverband, wat gaat daarmee gebeuren?

Bestaande en toegekende dagen worden bevroren. Dus wat je hebt dat behoud je, tenzij je gebruik gaat maken van de afspraak aanpassing arbeidsduur in het kader van duurzame inzetbaarheid. Dan vervallen die extra verlofdagen.


Hoe veel vakantiedagen bouw ik op als ik ziek ben?

Tijdens ziekte bouw je op dezelfde wijze vakantiedagen op als anders.


Op hoe veel vakantiedagen heeft een werknemer recht?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Werk je in de tuincentra of woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.   Aantal dagen Aantal uren Gemiddelde uren per werkdag Gemiddelde werkweek Algemeen 24 182,4 7,6 38 uur Tuincentra 25 190 7,6 38 uur Woondetailhandel 25 185 7,4…


Is de werkgever verplicht om mij de plus-uren na afloop van een referteperiode van 12 maanden uit te betalen?

Ja, als je aan het einde van een referteperiode meer hebt gewerkt dan het aantal overeengekomen basisuren betaalt je werkgever de meer gewerkte uren uit. In de referteperiode gewerkte plusuren leiden niet automatisch tot een aanpassing van je contracturen. Werk je structureel meer dan in je contract staat, kaart dit dan aan bij je leidinggevende….


Kan de werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen als hij de winkel sluit in de vakantieperiode?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er in de cao zijn gemaakt. Werk je in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Die afspraak kan je hier vinden! Algemeen Je werkgever kan je verplichten vakantie op te nemen als daar van te voren afspraken over gemaakt zijn met de ondernemingsraad. Dat kan voor…


Hoe zit het met de roostervrije zaterdag in de cao?

Deze regeling geldt nu voor alle medewerkers. Voorheen was deze er enkel voor de medewerker die ouder was dan 55 jaar. Daarnaast valt nu ook de zondag onder de regeling. Wat houdt de regeling in? Als je werkt op zaterdag en zondag dan heb je recht op één roostervrije zaterdag of zondag per maand. Dit…


Kan mijn leidinggevende mij vragen, ondanks de afspraak over de roostervrije dagen, om toch op een roostervrije dag te komen werken?

Dat kan alleen bij zwaarwegende redenen. Werkgever moet dat wel aantonen. Die zwaarwegende reden zal niet snel worden aangenomen.


Over welke periode mag de werkgever mijn flexibele inzet berekenen?

Je flexibele inzet wordt berekend over maximaal 12 maanden. Dit noemen we referteperiode. Referteperioden mogen elkaar niet overlappen.


Over welke periode mag de werkgever mijn flexibele inzet berekenen?

Je flexibele inzet wordt berekend over maximaal 12 maanden. Dit noemen we referteperiode. Referteperioden mogen elkaar niet overlappen.


Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de tuincentra of woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen. Algemeen Wanneer je flexibel werkt (dus gemiddeld wel een vast aantal uren, maar in de praktijk soms wat meer of minder uren afhankelijk van de drukte…


Ik heb al standaard een zaterdag of zondag vrij in de week. Mag ik dan nog een niet-inroosterbare zaterdag of zondag aanwijzen 1 keer in de maand?

Nee, deze nieuwe afspraak geldt dan niet voor jou, omdat je al standaard een niet-inroosterbare dag op een zaterdag of zondag hebt.


Ik wil mijn zoontje zien voetballen op zaterdagochtend, wat staat er in de cao over werken in het weekend?

Bij de vaststelling van het werkrooster moet de werkgever zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van werknemer, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden. Je dient als medewerker wel je werkgever zo veel mogelijk tijdig op de hoogte te stellen van eventuele bijzondere omstandigheden. Denk daarbij aan kinderopvang, zorgtaken, of verzorging…


Mag de werkgever mij verplichten op zondag of een feestdag te werken?

Werken op zon- en feestdagen gebeurt vrijwillig. Je werkgever kan je op zondag arbeid laten verrichten als je daarmee instemt (dit staat in de Arbeidstijdenwet). Voor feestdagen bestaat een kleine uitzondering. Lukt het je werkgever niet om op feestdagen die niet op een zondag vallen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij…


40 uur werken, wat betekent dat voor mij?

Volgens de cao is een voltijd dienstverband 38 uur per week. Als je onder Wonen valt, dan is dat 37 uur per week. Wel kan je afspreken met de werkgever dat je 40 uur per week werkt. en aparte afspraken maakt over de uitbetaling van de extra uren.  


Krijg ik een vergoeding als ik bedrijfshulpverlener (BHV’er) ben?

Als je op verzoek van je werkgever naast je werkzaamheden tevens bedrijfshulpverlener (BHV-er) bent, krijg je hiervoor een vergoeding van maximaal € 75,- bruto/jaar bij het behalen of het verlengen van het certificaat.


Hoe hoog is de maaltijdvergoeding?

Indien de werkgever geen maaltijd verstrekt, heeft de medewerker recht op een vergoeding. Deze vergoeding is per 1 januari 2023 ten minste € 4,50 (was € 4,30). Overlegt de medewerker een kassabon van een genoten maaltijd op die dag met een hoger bedrag, dan ontvangt hij het bon bedrag tot een maximum van € 9,20…


Ontvang ik een toeslag bij het vervangen van een collega in een hogere functie?

In het algemene gedeelte van de cao staat geen regeling voor toeslag bij vervanging van een collega in een hogere functie. Plaatsing in andere functie: Indien de medewerker wordt geplaatst in een andere functie, wordt hij per datum van aanstelling in die functie ingedeeld in de functiegroep die behoort bij die functie. Vanaf die dag…


Heb ik recht op een toeslag bij werken op bijzondere uren? Wanneer is hier sprake van?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen. Algemeen Je hebt recht op een toeslag in de volgende gevallen: •           Maandag tot en met zaterdag: van 00.00 uur tot 07:00 uur en van 22:00 uur tot…


Hoe wordt de compensatie voor de vervallen toeslagen voor de sector VGT berekend?

Zaterdagen Om te bepalen hoeveel compensatie je krijgt, wordt bekeken hoeveel zaterdagavonden je hebt gewerkt in de periode tussen 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. Je krijgt alleen toeslag als je meer dan 20 zaterdagavonden hebt gewerkt en toeslag hebt ontvangen. Stel dat je in die periode 21 zaterdagavonden hebt gewerkt van 3 uur:…


Geldt de overwerktoeslag voor iedereen?

Algemeen De werkgever voorkomt zoveel mogelijk dat de medewerker moet overwerken, maar kan dit rechtsgeldig van de medewerker eisen. De medewerker is dan verplicht om de arbeid te verrichten. In dit geval heeft de medewerker recht op een overwerktoeslag. Zie hiervoor artikel 7.4. In geval van planbare en/of voorzienbare arbeid wordt een incidentele overschrijding van…


Hoe hoog is de toeslag voor overwerk?

Algemeen Werk je op een dag langer dan 10 uur, dan krijg je een toeslag van 25% op je normale uurloon, voor de uren boven de 10 uur. Werk je meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken, dan krijg je voor ieder extra uur boven de 40 uur…


Wanneer heb ik recht op een diplomatoeslag?

De diploma toeslag is voor alle modules in de cao komen te vervallen behalve de schoendetailhandel zie hier onder. MODULE GELDEND VOOR SCHOENENDETAILHANDEL Artikel 1 – Diplomatoeslag 1. Algemeen Indien een medewerker een van de hieronder genoemde opleiding/cursussen volgt en het bijbehorende diploma/certificaat behaalt, ontvangt hij/zij een toeslag per maand boven op het voor hem/haar…


Wat is de toeslag voor het werken op feestdagen?

Op een feestdag krijg je een toeslag van 100% op je normale uurloon. Feestdagen zijn: •           Nieuwjaarsdag; •           Beide Paasdagen; •           Hemelvaartsdag; •           Beide Pinksterdagen; •           Beide Kerstdagen; •           De dag door de overheid aangewezen waarop Koningsdag wordt gevierd;…


Welke regels gelden indien een feestdag op een werkdag valt?

Je hebt op een feestdag recht op doorbetaling van het loon als je normaal gesproken op die dag arbeid verricht. Bij een onregelmatig arbeidspatroon kan dit worden vastgesteld als je van de afgelopen 13 weken in tenminste 8 weken op de bewuste dag arbeid hebt verricht. Bij de bepaling hiervan tellen alle gerealiseerde uren (*)…


Wie beslist uiteindelijk of de zondagcompensatie in tijd of geld wordt uitgekeerd?

Je kunt aangeven wat jouw voorkeur heeft (compensatie in tijd of in geld), maar de werkgever beslist uiteindelijk of de zondag-compensatie in tijd of in geld wordt uitgekeerd.


Ik werk in een woonwinkel en de werkgever besluit om mij minder in te zetten op de zondag, mag de werkgever dan ook de zondagcompensatie aanpassen?

Nee, dit mag niet. De compensatie is onderdeel geworden van je loon of je verloftegoed. Het is de keuze van de werkgever om jou minder in te zetten. Hierdoor verandert er niets.


Wordt de compensatie voor de zondagtoeslag evenredig berekend als ik in de toekomst minder ga werken op zondag?

Nee, dit mag niet. De compensatie is onderdeel geworden van je loon of je verloftegoed. Het is de keuze van de werkgever om jou minder in te zetten. Hierdoor verandert er niets.


Mag een werkgever de verlaging van de zondagtoeslag met een gemiddelde compenseren zodat iedere werknemer dezelfde toeslag krijgt?

Nee dit mag niet. De berekening van de compensatie is vastgelegd en moet worden uitgevoerd zoals afgesproken in de cao. Iedereen moet persoonlijk worden gecompenseerd. Een gemiddelde toeslag gebruiken voor een grote groep is niet mogelijk.


Hoe wordt de compensatie voor de zondagstoeslag berekend?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt over compensatie van de zondagtoeslag vanwege de versobering van 100% naar 50% toeslag. Dit is gebeurd in 2015, maar hier kun je nakijken welke regeling toen is toegepast. Ben je werkzaam in de Tuincentra, Woondetailhandel of VGT dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die…


Welke toeslagregeling moet ik aanhouden als er meer regelingen van toepassing zijn? Bijvoorbeeld de zondagtoeslag en de feestdagentoeslag.

Als meerdere toeslagregelingen gelijktijdig van toepassing zijn, dan geldt alleen de regeling die voor jou het meest gunstig is. Valt de zondag dus op een feestdag dan krijg je de feestdagentoeslag van 100% uitbetaald, niet de zondagstoeslag van 50%.


Wanneer moet ik ingedeeld zijn in de FUWAM?

Artikel 6  Functie-indeling en loon 6.1 Functie-indeling Deze cao kent een functiewaarderingssysteem (FUWAM, gebaseerd op de CATS methodiek). Er zijn 9 functieniveaus, A t/m I, en daarmee corresponderende loonschalen. Elk functieniveau bevat volwaardige functies; elke schaal kan daardoor eindschaal zijn. In 2020 is de functiewaarderingssystematiek uitgebreid met E-businessfuncties. Medewerkers worden op het juiste functieniveau ingedeeld met behulp van…


Wanneer krijg ik een loonsverhoging in deze cao? (artikel 6.2)

6.2 Loon Vaststelling garantieloon: Het loon dat aan een medewerker wordt betaald, is gekoppeld aan een functiegroep waarin de functie van de medewerker is ingedeeld. De medewerker ontvangt een loon dat tenminste gelijk is aan het voor zijn leeftijd, dan wel voor zijn functiejaren vastgestelde bedrag volgens de loonschalen (zie ook de bijlage 1b van…


Wanneer kan ik aanspraak maken op een functiejaar (ervaringsjaar, artikel 6.2)?

Daarin zijn twee situaties denkbaar: Indien je in dienst bent getreden vóór je 21e, op de eerste dag van de betalingsperiode waarin je jarig bent. indien je na je 21e in dienst bent getreden, ieder jaar op de eerste dag van de betalingsperiode waarin je een jaar ervaring in de functie hebt.


In welke functiegroep word ik bij indiensttreding ingedeeld (artikel 6.1)?

Je functie wordt ingedeeld met behulp van het functiewaarderingssysteem uit de cao (FUWAM). Een samenvatting daarvan kun je vinden in bijlage 1c van de cao (zie onderstaande links). De indeling vindt plaats op basis van de functie die je gaat uitvoeren en die is opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Kijk op functiewijzer.nl om te zien of…


Ik val met mijn salaris binnen de loontabellen. Krijg ik ook de eenmalige uitkeringen?

Nee, als je binnen het loongebouw valt, ontvang je geen eenmalige uitkeringen. Je krijgt dan de loonsverhogingen die gekoppeld zijn aan de stijging van het Wettelijk Minimum Loon.  


Wat is er geregeld voor medewerkers die met hun salaris buiten de loontabellen vallen?

Valt je salaris buiten de loontabellen dan profiteer je niet van de afspraak over de loonsverhogingen gekoppeld aan het Wettelijk Minimum Loon. Medewerkers die per 1 juli 2022 geen loonsverhoging van 2,5% ontvangen, meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal maal 1,0181, maar niet meer dan € 4000, ontvangen in juli een eenmalige…


Ik ga per 1 augustus naar een nieuwe functie met een hogere loonschaal. Geldt voor mij de oude of de nieuwe loontabel?

Als je door functiewijziging van schaal verandert, ontvang je het loon van de nieuwe loontabel


Wat is de opzegtermijn voor een werkgever? (wettelijke bepaling 7:672 BW)

In de cao staat niets over de opzegtermijn. Als dit ook niet geregeld is in jouw arbeidsovereenkomst, dan gelden de wettelijke opzegtermijnen. Dat wil zeggen: Heb je een arbeidsduur van korter dan vijf jaar, dan is de opzegtermijn voor je werkgever: 1 maand; Heb je een arbeidsduur tussen de vijf en tien jaar, dan is…


Wat is de opzegtermijn voor een werknemer? (wettelijke bepaling 7:672 BW)

Als je zelf ontslag neemt, geldt er altijd een opzegtermijn van een maand, behalve als je dit anders hebt afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst. Let op: er geldt geen opzegtermijn als je nog in je proeftijd zit


Mijn winkel gaat sluiten, waar heb ik recht op?

Als jouw filiaal gaat sluiten dan zal je werkgever jou en je collega’s zo vroeg als mogelijk, en ten minste een maand voor de sluiting, informeren over de sluiting van het filiaal. Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt, dan eindigt de arbeidsovereenkomst pas na de wettelijke opzegtermijn. Daarbij krijg je in ieder geval de wettelijke…


Wat houdt de regeling aanpassing arbeidsduur in?

Vanaf tien jaar voor je AOW kun je, als je een dienstverband hebt van 0,8 fte of meer, 80% van je uren gaan werken voor 85% van je salaris. De pensioenopbouw loopt door over het oorspronkelijk aantal uren (artikel 15 cao Retail non-food).


Hoe lang mag de proeftijd bedragen? (artikel 4.1)

Twee maanden: bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden, én bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is de proeftijd tijdens de looptijd van deze cao twee maanden. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst direct door de werkgever of door de medewerker worden beëindigd. Er is geen ontslagvergunning vereist en er geldt…


Moet de arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk worden afgesloten?

Ja, bij je indiensttreding moet de werkgever je een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Dat hebben we in de cao afgesproken.


Ik ben lid van een vakbond die de cao niet heeft afgesloten: Is de cao op mij van toepassing?

Ja, ook dan is de cao op jou van toepassing. Dat komt omdat de cao ‘Algemeen Verbindend’ is verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao is daarmee van toepassing voor alle werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de cao (zie artikel 1 in de cao). Voor enkele artikelen in de…


Het cao boekje

klik hieronder op de link waar je de cao tekst kunt downloaden https://avv.nu/f/files/inline/caos/2022-07-01-tm-21-12-2022-cao-retail-non-food-def.pdf  


Hoe werkt deze helpdesk?

Deze helpdesk is bedoeld voor werknemers die werkzaam zijn onder de cao Retail Non-Food. Zoeken naar antwoorden gaat makkelijk door bovenaan te zoeken met trefwoorden. Vul een trefwoord in en klik vervolgens op zoeken. Stel je wil meer weten over ziekte, gebruik dan als trefwoord ‘ziekte’. Er zullen dan vragen en antwoorden verschijnen die mogelijk…


Over AVV

AVV staat voor Alternatief Voor Vakbond. AVV werkt op een andere manier dan andere vakbonden. Wij betrekken iedereen die onder een cao valt bij die cao, leden en niet-leden van de vakbond. Waarom zou je dan nog wel lid willen worden van AVV? Omdat je onze visie op democratisering en onze lobby richting de politiek…


Werkroosters en wijziging werktijden

In deze uitzonderlijke tijd zal van zowel werkgevers als werknemers veel flexibiliteit worden gevraagd. Dit kan betekenen dat werkroosters en werktijden worden aangepast om deze uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden. Voor het aanpassen van werktijden is overleg en instemming nodig van de OR (als die er is) of de personeelsvertegenwoordiging.


Mijn geboekte vakantiereis gaat niet door, wat nu?

Wanneer je verlofaanvraag eenmaal is goedgekeurd, kun je deze niet meer zomaar wijzigen. Ook als je geboekte reis niet door gaat. Tenzij dit vanwege zwaarwegende redenen niet van jou gevraagd kan worden. In dat geval moet je in overleg gaan met je leidinggevende. Een voorbeeld van een zwaarwegende reden is bijvoorbeeld een afgelaste huwelijksreis. Is…


Mijn kind is ziek en moet thuis verzorgd worden. Wat nu?

Wanneer één van je gezinsleden plotseling ziek wordt door iets anders dan het coronavirus dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Daarna kun je kortdurend zorgverlof opnemen. Het moet dan gaan om noodzakelijke verzorging voor het zieke gezinslid. Alleen als er niemand anders in de gelegenheid is om de zorgtaak op zich te nemen, dan heb je…


Mogen de werktijden in mijn bedrijf zomaar aangepast worden?

De overheid heeft werkgevers gevraagd om de werktijden van medewerkers te spreiden als dit mogelijk is. Je werkgever heeft hierover overleg met de ondernemingsraad, als die er is. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht.


Ik moet vrije dagen opnemen omdat er geen werk is, mag dat?

Nee, je kunt niet worden verplicht om vrije dagen op te nemen omdat er geen werk is. Als de winkel dicht is: Er is een speciale regeling tijdens de coronacrisis hoe werkgevers om moeten gaan met plusuren en min-uren als de winkel is gesloten en er door je werkgever een beroep wordt gedaan op de…


Is de cao op mij van toepassing?

De cao is op jou van toepassing als je in dienst bent bij een werkgever die genoemd wordt in Artikel 1 van de cao (werkingssfeer). Kort samengevat gaat het om werkgevers die de volgende (aanverwante) artikelen verkopen: ·         Mode-artikelen; ·         Sportartikelen; ·         Schoenen; ·         Verf en verfbenodigdheden; ·         Tuincentra-artikelen; ·         Meubelen en woonaccessoires, met uitzondering…


Mag mijn hond mee naar mijn werk?

Een hond meenemen naar je werk is niet verboden maar er zijn twee simpele vuistregels: Ga na of een hond past op je werkplek; en overleg met je baas en collega’s. Lees hier het hele artikel.


Mag mijn werkgever mij per direct geen reiskosten meer betalen?

Dat hangt er vanaf hoe de reiskostenregeling in elkaar steekt. Als je thuis werkt en geen reiskosten meer maakt voor woon-werkverkeer, dan kan je werkgever de reiskostenvergoeding stopzetten als deze afhankelijk is van de kilometers die je normaal gesproken maakt. Dit is in de meeste reiskostenregelingen zo. Maar soms is je reiskostenvergoeding een vaste vergoeding…


Pagina 1 of 1