Wat gebeurt er met mijn min-uren als ik uit dienst ga of ontslag neem?

Als bij uitdiensttreding blijkt dat de medewerker meer heeft gewerkt dan waarvoor hij loon heeft ontvangen, dan zullen deze uren worden uitbetaald. Deze plusuren worden uitbetaald tegen het normale voor de medewerker geldende loon (inclusief vakantietoeslag). Aan het einde van de arbeidsovereenkomst resterende minderuren worden bij de eindafrekening verrekend, tenzij deze zijn veroorzaakt door omstandigheden die in de invloedsfeer van de werkgever liggen. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de medewerker dient deze er aan mee te werken dat de nog resterende meer-/minderuren voor het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen worden ingeroosterd.

“Minder gewerkt dan de basisuren:
Als aan het einde van een referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan komen deze minuren te vervallen en hoeft de medewerker deze niet in te halen door in de periode erna meer te werken.”

Dit betekent dat min-uren alleen ‘gecompenseerd’ kunnen worden door meerwerk. Aan het einde van een referteperiode komen min-uren sowieso te vervallen. Wanneer ze niet ingehaald worden, komen ze voor rekening van de werkgever. Bij een uitdiensttreding of ontslag, mag je werkgever die min-uren niet zomaar verrekenen met je (laatste) loon.

Zie cao artikel 4.2