Is er in de cao een regeling voor vervroegd uit dienst treden of wanneer heb ik recht op een aanpassing van mijn arbeidsduur?

In de cao Retail non-food is géén vervroegde uitdiensttredingsregeling opgenomen. Wel is er de mogelijkheid om – onder voorwaarden – de het aantal uren per week aan te passen. Dit staat in cao artikel 15:

“Recht op aanpassing arbeidsduur:
Werkgevers passen op verzoek van medewerkers die 10 jaar of minder verwijderd zijn van hun AOW-gerechtigde leeftijd en een dienstverband van 80% of meer hebben, de arbeidsduur aan naar 80% van de initiële contracturen. De werkgever compenseert het verlies aan inkomsten voor de medewerker als volgt:

  • De werkgever betaalt 85% van het loon dat de medewerker verdiende;
    • alle andere bepalingen van de cao gelden naar rato.

De werkgever draagt pensioenpremie af aan het Bedrijfstakpensioenfonds op basis van 100% van de initiële arbeidsuren; hij houdt het medewerkersdeel in bij de medewerker. Wat betreft de termijn voor de aanvraag van de aanpassing arbeidsduur wordt aangesloten bij de Wet flexibel werken. De medewerker levert de extra vakantiedagen vanwege leeftijd en lengte van het dienstverband, waar hij op basis van cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018 of de cao VGT 2017-2018 recht op had, in om voor deze regeling in aanmerking te komen.”

Het is niet verboden om vervroegd uit dienst te treden. Wel is het zo dat werkgever met een verzoek akkoord moet gaan.