In welke gevallen heb ik recht op buitengewoon verlof?

Buitengewoon verlof stelt een medewerker in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen.
Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de uren waarop hij normaal gesproken op de betreffende dag(en) werkt.
De medewerker heeft in ieder geval in de volgende gevallen recht op buitengewoon verlof met behoud van loon:

a. Huwelijk
• bij zijn huwelijk: op de dag van het huwelijk en de dag ervoor of erna;
• voor het bijwonen van het huwelijk van een van zijn kinderen (stief- en pleegkinderen daaronder begrepen), broers en
zusters alsmede een der (schoon)ouders: de dag van het huwelijk;
• bij zijn 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest en van zijn ouders en schoonouders: de dag van het jubileum of de dag
waarop het feest plaatsvindt;
• bij het aangaan van geregistreerd partnerschap: de dag waarop dit gebeurt en de dag ervoor of erna.

b. Overlijden
• bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of van eigen inwonende kinderen: de dag van overlijden tot en met de dag van de
uitvaart;
• bij overlijden van een der ouders, schoonouders, eigen niet inwonende kinderen, pleeg- of aangehuwde kinderen: de dag
waarop de uitvaart plaatsvindt en de dag van overlijden of een dag tussen het overlijden en de uitvaart;
• voor het bijwonen van de uitvaart van grootouders, grootouders van partner, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en
schoonzusters: dag van de uitvaart.

c. Dienstjubileum
• bij het 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de medewerker: 1 dag.
d. Verhuizing
• bij verhuizing: de dag van verhuizing.

e. Sollicitatie
• indien de dienstbetrekking door de werkgever is opgezegd: gedurende redelijke tijd voor het solliciteren naar een nieuwe
werkkring en het mondeling toelichten van de sollicitatie.

f. Medische reden
Uitgangspunt is dat de medewerker afspraken maakt in zijn eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof
gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd:
• voor het ondergaan van een verplichte medische keuring; en
• voor noodzakelijk bezoek van de medewerker aan de dokter, tandarts of specialist.

Duurzame samenlevingsvorm:
De medewerker die reeds een wettelijk geregistreerd partnerschap of een duurzame samenlevingsvorm is aangegaan, wordt gelijk gesteld met de gehuwde medewerker.

Zie cao artikel 9a.