In welke gevallen heb ik recht op buitengewoon verlof?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.

Algemeen

Buitengewoon verlof stelt je in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de uren waarop hij normaal gesproken op de betreffende dag(en) werkt. Naast de wettelijke verlofregelingen uit de Wet Arbeid & Zorg heb je in de volgende gevallen recht op buitengewoon verlof met behoud van loon:

Gebeurtenis Algemeen Woondetailhandel:
bijzonder verlof alleen toegekend op de dag waarop gebeurtenis plaatsvindt, tenzij hieronder anders wordt aangegeven.
Huwelijk Eigen huwelijk De dag van je huwelijk en de dag ervoor of erna De dag van je huwelijk en de dag van in ondertrouw gaan
  Huwelijk van een van je kinderen (stief- en pleegkinderen daaronder inbegrepen), broers en zusters alsmede een der (schoo)ouders De dag van het huwelijk Idem
  Bij een 25-, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksfeest van jezelf of ouders en schoonouders: de dag van het jubileum of de dag waarop het feest plaatsvindt De dag van het jubileum Op de dag zelf. Geldt daarnaast ook voor huwelijksfeest van pleeg- of stiefouders
Overlijden bij het overlijden van je echtgenoot of van eigen inwonende kinderen: de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart; de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart; Idem, dit geldt ook bij overlijden inwonende ouder of schoonouder
  bij overlijden van een van je ouders, schoonouders, eigen niet inwonende kinderen, pleeg-­ of aangehuwde kinderen dag van de uitvaart. Idem.
  Rouwverlof n.v.t. Mogelijk in overleg met werkgever en zonodig met Arbodienst. Wijze waarop en duur bespreek je met werkgever.
Jubilea 25–,40– en 50– jarig dienstjubileum 1 dag. Dag van jubileum

 

Verhuizing Verhuizing De dag van verhuizing Éénmaal per jaar 1 dag
Sollicitatie Sollicitatie indien je dienstbetrekking door je werkgever is opgezegd: gedurende redelijke tijd voor het solliciteren naar een nieuwe werkkring en het mondeling toelichten van de sollicitatie. n.v.t.
Dokter/Tandarts/Specialist Medische redenen (doktersbezoek/tandarts) of voor ondergaan van een verplichte medische keuring of bezoek specialist Zoveel mogelijk in eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd: zoveel mogelijk buiten werktijd
Overige Stemmen/burgerzaken De benodigde tijd om naar het stembureau te gaan of burgerlijke verplichtingen te vervullen. Let op: alleen als overheid hiervoor geen vergoeding verstrekt!
  Militaire dienst Toekenning van een redelijke tijd voor het vervullen van militaire verplichtingen. Let op: alleen als overheid hiervoor geen vergoeding verstrekt!
Partner Duurzame samenlevingsvorm Wanneer je reeds een wettelijk geregistreerd partnerschap of een duurzame samenlevingsvorm bent aangegaan, wordt dit gelijk gesteld met de gehuwde medewerker Gehuwden, duurzaam samenwonenden en geregistreerde partners worde op gelijke manier behandeld.
arbeidsovereenkomst arts buitengewoon verlof huwelijk jubileum overlijden partner verhuizing verlof