Welke regels gelden indien een feestdag op een werkdag valt?

Je hebt op een feestdag recht op doorbetaling van het loon als je normaal gesproken op die dag arbeid verricht. Bij een onregelmatig arbeidspatroon kan dit worden vastgesteld als je van de afgelopen 13 weken in tenminste 8 weken op de bewuste dag arbeid hebt verricht. Bij de bepaling hiervan tellen alle gerealiseerde uren (*) mee als gewerkte dagen. Is aan het criterium 8 uit 13 voldaan, dan wordt je loon doorbetaald op basis van het gemiddeld op die dagen gewerkt aantal uren. Als je op de feestdag arbeid verricht, dan geldt bovendien de toeslagregeling, zoals hieronder opgenomen.

Toeslag voor bepaalde uren op zon-­ en feestdagen.

Werken op zon-­ en feestdagen gebeurt vrijwillig. De werkgever kan je op zondag arbeid laten verrichten als je daarmee instemt (conform de Arbeidstijdenwet). Lukt het de werkgever niet om op feestdagen die niet op een zondag vallen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij een medewerker tot werk verplichten, tenzij deze aantoonbare gewetensbezwaren heeft.

  • De toeslag voor het werk op zondag is 50%.
  • De toeslag voor het werk op feestdagen is 100%.

Gerealiseerde uren:
(*) Tot de gerealiseerde uren worden gerekend:
alle feitelijk gewerkte uren;
doorbetaalde ziekte-­uren;
opgenomen en doorbetaalde vakantie-­uren;
opgenomen en doorbetaald bijzonder verlof;
compensatie van toeslagen in tijd; en
andere bij de individuele ondernemingen bestaande compensatie in uren.

let op: viel jij onder de VGT cao dan ontving jij 100% toeslag voor het werken op zondag dan blijft deze behouden.

voor extra vragen hierover kun je contact opnemen met info@avv.nu

Viel jij voorheen onder de cao VGT of de cao Fashion Sport en Lifestyle? Klik dan hier om te bekijken waar jij recht op hebt.