Wat zijn de regels omtrent plus- en minuren of flexibel werken?

Basisuren: Werkgever en medewerker kunnen in de arbeidsovereenkomst een flexibele inzet afspreken. In dat geval wordt in de arbeidsovereenkomst vermeld hoeveel uur de medewerker gemiddeld per week werkt en, met ingang van 1 juli 2022, dat een flexibele inzet van toepassing is. Dit zijn de contracturen ofwel de basisuren en deze gelden als uitgangspunt voor…

Ik heb mijn contract opgezegd, vanwege een nieuwe baan, maar ik heb veel min-uren door een winkelsluiting. Worden deze uren kwijtgescholden?

Aan het einde van de referteperiode dient de werkgever de min-uren kwijt te schelden. Bij uitdiensttreding worden de min-uren bij de eindafrekening verrekend, tenzij de min-uren veroorzaakt zijn door omstandigheden die in de invloedssfeer van de werkgever liggen. Zie cao artikel 4.2.

Ben ik verplicht na werktijd mijn mail te lezen of te beantwoorden?

Cao-partijen hechten aan een gezonde werk-privébalans. Uitgangspunt is dat de medewerker onbereikbaar is buiten de individueel overeengekomen werktijden(rooster). Als sprake is van bijzondere, urgente omstandigheden, op grond waarvan bereikbaarheid noodzakelijk is, maken medewerker en leidinggevende vooraf afspraken hierover. Medewerkers zijn niet verplicht in hun vrije tijd de communicatie van hun werkgever te volgen. Zie cao…

Ik werk parttime in een meubelwinkel en wil graag fulltime werken, maar daar is hier geen ruimte voor. Mag ik zomaar bij een ander bedrijf werken?

  Voordat je gaat solliciteren bij een ander bedrijf is het van belang een aantal zaken te checken: Heb je een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst en wat staat daar precies in? Een concurrentiebeding gaat vaak over een soortgelijke baan ná je huidige baan, maar kijk nog even goed hoe dit in jouw arbeidsovereenkomst is geformuleerd….

Ik werk standaard in een winkel die gelegen is in de buurt van mijn woonadres. Echter, regelmatig moet ik ook op andere locaties werken, waardoor ik soms wel 2-4 uur reistijd heb per dag. Heb ik recht op een vergoeding voor deze reistijd?

In de cao RNF is er geen bepaling opgenomen die de werkgever verplicht om de werknemer een vergoeding te betalen voor de gemaakte reistijd. Wel is het raadzaam om na te kijken of er dergelijke afspraken opgenomen zijn in je arbeidsovereenkomst of evt. een personeelshandboek. Als dat niet het geval is, staat het je vrij…

Ik werk al 5 jaar in een kledingwinkel voor dezelfde werkgever, maar heb nooit een salarisverhoging gekregen. Hoe kan dat?

Indien je bovenschalig bent (wanneer je meer verdient dan het maximale van de schaal waarin je bent ingedeeld), klopt het dat je niet mee gaat met de periodieke loonsverhogingen die gekoppeld zijn aan het minimumloon. Let op: als je in het verleden bent ingedeeld in bijv. functiegroep C en niet in de hoogste trede, dan…

Als je op een feestdag werkt, wordt het loon (bijv.) 200% uitbetaald, maar als je ziek bent, krijg je dan 100% of 200% betaald?

Als je op het rooster ingepland staat op een feestdag, of je werkt normaal gesproken altijd op de dag in de week waarop een feestdag valt, dan krijg je het loon betaald inclusief de toeslag voor de feestdag. Ben je ziek op die dag, dan krijg je hetzelfde loon betaald alsof je wel had gewerkt….

Ik wil ontslag nemen tegen het einde van de maand, maar mijn werkgever is met vakantie (en dus niet bereikbaar). Wat moet ik doen?

  Je kunt gewoon je ontslagbrief sturen zoals je zou doen wanneer je werkgever wel aanwezig zou zijn. Dit moet schriftelijk gebeuren, bijvoorbeeld via een e-mail of met een digitale of handgeschreven brief (dit hoeft geen aangetekende brief te zijn). Je moet vóór het einde van de maand opzeggen en je opzegtermijn is één maand,…

Is er een termijn waarin ik bezwaar kan maken tegen een verandering in de functiebeschrijving of functie-indeling?

In de wet is geen termijn opgenomen. Wel kan de werkgever zelf een termijn stellen. Echter, wacht niet te lang met het kenbaar maken van je bezwaren. Als je namelijk te lang wacht, kan de werkgever stellen dat je het op zijn beloop hebt gelaten en de werkgever ervan uit is gegaan dat je de…

Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?

Bij een feestdag heb je recht op doorbetaling van je loon, als je normaal gesproken op die dag werkt. Dan mag je werkgever dus geen vakantiedag aftrekken van je vakantietegoed. Feestdagen volgens de cao zijn: nieuwjaarsdag, beide paasdagen, hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen, de dag door de overheid aangewezen waarop Koningsdag wordt gevierd, lustrumviering van…

Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn gebruikelijke dagen?

Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Volgens de cao moet je rooster minimaal 3 weken van te voren aan jou worden doorgegeven. Bij speciale situaties kan het rooster korter van te voren worden gepubliceerd (bijvoorbeeld grote personele problemen, of onvoorziene omstandigheden waar je werkgever geen…

Hoe word ik uitbetaald als ik niet kan werken door een noodzakelijk bezoek aan een arts?

In artikel 9 van de cao wordt ‘Buitengewoon verlof’ beschreven: “Medische reden Uitgangspunt is dat de medewerker afspraken maakt in zijn eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd: voor het ondergaan van een verplichte medische keuring; en voor noodzakelijk bezoek van…

Wat gebeurt er met mijn min-uren als ik uit dienst ga of ontslag neem?

Als bij uitdiensttreding blijkt dat de medewerker meer heeft gewerkt dan waarvoor hij loon heeft ontvangen, dan zullen deze uren worden uitbetaald. Deze plusuren worden uitbetaald tegen het normale voor de medewerker geldende loon (inclusief vakantietoeslag). Aan het einde van de arbeidsovereenkomst resterende minderuren worden bij de eindafrekening verrekend, tenzij deze zijn veroorzaakt door omstandigheden…

Is er in de cao een regeling voor vervroegd uit dienst treden of wanneer heb ik recht op een aanpassing van mijn arbeidsduur?

In de cao Retail non-food is géén vervroegde uitdiensttredingsregeling opgenomen. Wel is er de mogelijkheid om – onder voorwaarden – de het aantal uren per week aan te passen. Dit staat in cao artikel 15: “Recht op aanpassing arbeidsduur: Werkgevers passen op verzoek van medewerkers die 10 jaar of minder verwijderd zijn van hun AOW-gerechtigde…

Heb ik recht op seniorenuren?

Hierbij zijn de volgende mogelijke situaties van invloed. Hierna volgen de situaties: 1; Je had onder de oude cao (cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018 óf cao VGT 2017-2018) recht op seniorendagen of – uren; of 2; Je had onder de oude cao geen seniorendagen of -uren, maar je wil nu minder werken. Gevolg situatie…

Ik moet altijd 15 minuten voor opening van de winkel aanwezig zijn en ook na sluiting moet ik langer blijven, maar dit krijg ik niet betaald. Mag dat zomaar?

In cao artikel 4.2 staat het volgende: ‘Iedere door de werkgever verplichte aanwezigheid van de medewerker dient te worden beschouwd als werktijd, met uitzondering van een incidentele en niet van tevoren geplande beperkte overschrijding van de ingeroosterde uren. Zo’n incidentele en/of beperkte overschrijding geldt niet als gerealiseerde uren en wordt derhalve niet betaald. Per 1…

Waarom wordt er op mijn loonstrook een bedrag voor Soc. Fonds mode/sport ingehouden?

Werkgevers zijn verplicht een bepaald percentage van premieplichtig loon van medewerkers in de onderneming af te dragen aan de Stichting, dit is het Sociaal Fonds, wat je op de loonstrook terugziet. Het is hierbij toegestaan dat werkgevers een klein gedeelte hiervan inhouden bij medewerkers. Meer informatie vind je op de site van het Sociaal Fonds….

Kan het uitbetalen van plusuren ook in tijd-voor-tijd plaatsvinden in plaats van geld?

Volgens de cao Retail non food betaalt de werkgever aan het eind van de referteperiode de plusuren uit. De referteperiode is ‘een’ periode van 12 maanden. Bij de meeste bedrijven is dit een kalenderjaar en worden plusuren daarom aan het eind van het jaar uitbetaald. Een werkgever mag ook voor een andere periode kiezen, bijvoorbeeld…

Regels voor ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:   Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Voor elk kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Bij een tweeling heb je recht op 2 keer ouderschapsverlof. Je kunt ouderschapsverlof bij je werkgever aanvragen zodra je in dienst bent. Je kunt ouderschapsverlof…

Kan de werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen als hij de winkel sluit in de vakantieperiode? (woondetailhandel)

Voor de woondetailhandel geldt dat je werkgever in overleg met de medewerkers of de medezeggenschap (OR of Personeelsvertegenwoordiging) maximaal drie weken verplicht verlof kan vaststellen. Er moeten dus vooraf afspraken zijn gemaakt. Werk je in een vloerenlegbedrijf, dan kan je werkgever je verplichten om tussen Kerstmis en Nieuwjaar vrij te nemen als er door de…