AVV Helpdesk

Over de cao

De cao Retail Non-Food is een overeenkomst tussen: 

werkgeverspartijen: 

INretail 

Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist 

Tuinbranche Nederland 

Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist 

Federatie Goud en Zilver (FGZ)  

Röntgenlaan 11
2719 DX Zoetermeer 

Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa) 

Röntgenlaan 11
2719 DX Zoetermeer 

 En medewerkerspartijen:  

 

AVV 

Veursestraatweg 88-90
265 CE Leidschendam 

De Unie 

Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg 

CNV Vakmensen.nl 

Tiberdreef 4 
3561 GG Utrecht  

RMU Werknemers 

Plesmanstraat 68 
3905 KZ Veenendaal 

 

ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING 

Door algemeen verbindend verklaring (AVV) zijn de meeste bepalingen van deze cao van toepassing voor alle werkgevers en medewerkers die bij inwerkingtreding of gedurende de looptijd van de AVV onder de werkingssfeer van de cao vallen of komen te vallen. 

Sommige bepalingen worden bij het verzoek tot AVV buiten beschouwing gelaten. Deze bepalingen zijn daarom slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun medewerkers. 

Bovendien komt het voor dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, bepalingen buiten de AVV laat. Ook deze bepalingen zijn slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun medewerkers. Cao-bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld bepalingen over pensioenen, herverzekering van eigen risico’s van werkgevers en bepalingen die geen verband houden met arbeid. 

In het AVV-besluit is te vinden welke bepalingen binnen de AVV vallen. Het besluit tot AVV wordt door het ministerie van SZW gepubliceerd op de cao-site: www.cao.szw.nl. 

De AVV treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit tot AVV wordt geplaatst, dan wel op de in het besluit genoemde datum, en loopt tot uiterlijk de einddatum van de cao 

Collectieve arbeidsovereenkomst Retail Non-Food  

1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.