AVV Helpdesk

Over de cao

De cao Retail Non-Food is een overeenkomst tussen:

werkgeverspartijen:

INretail

Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

Tuinbranche Nederland

Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

Federatie Goud en Zilver (FGZ)

Röntgenlaan 11
2719 DX Zoetermeer

NSO Retail

Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

en medewerkerspartijen:

AVV

Veursestraatweg 88-90
2265 CE Leidschendam 

De Unie

Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

CNV Vakmensen.nl

Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht

RMU Werknemers

Plesmanstraat 68
3905 KZ Veenendaal

ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING

Door algemeen verbindend verklaring (AVV) zijn de meeste bepalingen van deze cao van toepassing voor alle werkgevers en medewerkers die bij inwerkingtreding of gedurende de looptijd van de AVV onder de werkingssfeer van de cao vallen of komen te vallen.

Sommige bepalingen worden bij het verzoek tot AVV buiten beschouwing gelaten. Deze bepalingen zijn daarom slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun medewerkers.

Bovendien komt het voor dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, bepalingen buiten de AVV laat. Ook deze bepalingen zijn slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun medewerkers. Cao-bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld bepalingen over pensioenen, herverzekering van eigen risico’s van werkgevers en bepalingen die geen verband houden met arbeid.

In het AVV-besluit is te vinden welke bepalingen binnen de AVV vallen. Het besluit tot AVV wordt door het ministerie van SZW gepubliceerd op de cao-site: www.cao.szw.nl.

De AVV treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit tot AVV wordt geplaatst, dan wel op de in het besluit genoemde datum, en loopt tot uiterlijk de einddatum van de cao

Collectieve arbeidsovereenkomst Retail Non-Food

1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Meer onderwerpen in Retail