Zoeken door de cao of veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

Mag ik opleidingen onder werktijd volgen?

Het persoonlijk scholingsverlof is betaald verlof. Dit zal daarom meestal in werktijd plaatsvinden. Mocht de cursus alleen ’s avonds zijn, dan kun je met je werkgever afspreken wanneer je het betaald verlof opneemt (bijvoorbeeld voor huiswerk of opdrachten).

Wat houdt het ontwikkelbudget en scholingsverlof precies in?

Vanaf 1 januari 2021 heb je recht gekregen op een financieel persoonlijk ontwikkelbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen plus je vakantiegeld) per jaar (artikel 40 van de cao Bloemisten). Dit ontwikkelbudget reserveert je werkgever jaarlijks voor jou en je mag dit zelf benutten voor opleidingen. Het gaat niet om opleidingen die je werkgever toch al voor je zou betalen, maar je eigen keuze.

Je kunt het bedrag maximaal drie jaar opsparen als je een duurdere opleiding wilt doen dan je met je jaarbudget kunt betalen. Na het derde jaar vervalt het eventuele resterende deel van het budget dat het eerste jaar werd opgebouwd. Dat is zonde, dus maak er tijdig gebruik van.

Je ontwikkelbudget kun je combineren met je betaald persoonlijk scholingsverlof (artikel 41 cao Bloemisten) van 16 uur per jaar voor een voltijdmedewerker. Deeltijdmedewerkers hebben recht op een aantal uren naar rato van hun dienstverband, met een minimum van twee dagdelen per jaar (8 uur). In het jaargesprek kun je aangeven dat je dit scholingsverlof wilt opnemen. De opleiding dient een relatie te hebben met je vakgebied of de detailhandel. Als je aan het eind van het jaar je verlof niet hebt opgenomen, dan vervalt dit. In het volgende jaar krijg je weer nieuwe uren (geen spaarmogelijkheid).

Welke regels gelden tijdens calamiteitenverlof?

Heb je een dringend privéprobleem op te lossen waarvoor je direct vrij moet nemen, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Je salaris loopt door tijdens het calamiteitenverlof.

Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden, zoals:

 • kind van school halen dat opeens ziek is geworden;
 • je partner gaat bevallen;
 • de waterleiding is gesprongen en je moet meteen een loodgieter regelen;
 • een direct familielid overlijdt;
 • je moet (plotseling) naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd.

Je meldt het calamiteitenverlof zo snel mogelijk bij je werkgever. Daarbij geef je aan hoe lang je verwacht dat het verlof gaat duren. Je werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Je werkgever mag je achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Hoe lang calamiteitenverlof duurt, hangt af van de situatie.

Calamiteitenverlof kan overgaan in kortdurend zorgverlof. Volgens de cao heb je tijdens deze periode tot maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidstijd per jaar recht op 100% doorbetaling van je loon.

Ziek tijdens kortdurend verlof?

Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je in overleg met je werkgever het verlof stoppen.

Hoe kan ik extra vakantiedagen kopen of verkopen?

Je mag je bovenwettelijke verlofuren in vrije tijd opnemen, of in geld. Wanneer je het verlof opneemt in tijd, dan wordt je jaarsalaris verminderd met 0,38% per 8 uur verlof (bij een voltijddienstverband). Ook is het mogelijk 8 verlofdagen (64 uur) per jaar extra te kopen voor een voltijdmedewerker. Deeltijdmedewerkers hebben dit recht naar rato. Je salaris mag daardoor echter niet onder het wettelijk minimumloon komen.

Welke regels gelden er bij zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Je hebt sowieso recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je gespreid opnemen. Het gaat om het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van uw bevalling. Dit deel van het verlof kunt u gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. U doet dit in overleg met uw werkgever.Daarnaast kun je schuiven met je zwangerschapsverlof door bijvoorbeeld iets langer door te werken. Je hebt dan in dat geval meer bevallingsverlof. Uiteindelijk geldt dat je minimaal recht heb op 16 weken verlof.

Zelf berekenen en spelen met je verlof. Hieronder vind je een rekentool

Hier vind je ook antwoorden op vragen als wat is je recht als je kindje eerder of juist later komt dan de uitgerekende bevallingsdatum. Klik op onderstaande vraag en je ziet wat dan op jou van toepassing is

 

Extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Als je pasgeboren kindje langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, kun je recht hebben op extra bevallingsverlof. Zo kun je jouw kind een aantal weken thuis verzorgen. Voor verlenging van het bevallingsverlof geldt dat:

je geen extra verlof krijgt over de 1e week dat jouw baby in het ziekenhuis lag. Als jouw baby bijvoorbeeld 2 weken in het ziekenhuis moest blijven, kan het verlof 1 week langer duren;

afhankelijk van de situatie kan jouw bevallingsverlof maximaal 10 weken extra duren.

Een huisgenoot moet zich laten testen voor corona en mijn werkgever wil dat ik de test afwacht en niet op het werk kwam. Kost dat mij verlof?

Als je aan je werkgever aangeeft dat je beschikbaar bent om te werken, en je werkgever aan jou vraagt om thuis te blijven, dan moet je werkgever ook als je niet werkt je loon doorbetalen alsof je wel had gewerkt. Dit gaat niet af van je verlof. Het is altijd te adviseren om dus aan je werkgever aan te geven dat je beschikbaar bent om te werken, omdat dan het recht op loondoorbetaling niet in gevaar komt.”

Wat houdt de wachtdagenregeling in?

Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, wordt je loon doorbetaald. Op grond van de cao kan een uitzondering gelden voor de eerste dag van ziekte. Een werkgever kan per ziektegeval 1 wachtdag  op je loon inhouden Dat betekent dat je de eerste ziektedag niet betaald krijgt. Ben je binnen een maand opnieuw ziek, dan worden de ziekteperioden samengeteld en kan niet opnieuw een wachtdag worden ingehouden. Het aantal wachtdagen is gemaximeerd op twee per kalenderjaar. Veel werkgevers maken gebruik van wachtdagen, maar niet allemaal. Sommige werkgevers doen dit niet en wijken daarmee ten gunste voor werknemers af van de cao. Of dit in jouw geval wel/niet gebeurt, kun je navragen bij je werkgever.

Als je ziek of arbeidsongeschikt bent geraakt door iets wat op je werk is gebeurd, dan mag je werkgever geen wachtdag inhouden.

Wat is de hoogte van het loon bij ziekte?

Hoofdregel: je hebt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 52 weken recht op 100% doorbetaling van je maandinkomen. Vanaf week 53 tot en met 104 weken is dat percentage 70% van het loon.

Als je ziek wordt, kan het zijn dat er een ‘wachtdag’ wordt ingehouden op je loon door je werkgever. Over die ziektedag wordt dan geen loon betaald. Kijk hier voor meer informatie over de wachtdagenregeling

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Je hebt recht op ouderschapsverlof voor een kind tot 8 jaar. Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je het verlof opneemt. Na de bevalling van je partner heb je recht op één werkweek ouderschapsverlof (partnerverlof).

Regels ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:

 • Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
 • Voor elk kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen en je mag het ook voor meerdere kinderen tegelijk opnemen.
 • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
 • Bij een tweeling heb je recht op 2 keer ouderschapsverlof.
 • Je kunt ouderschapsverlof bij je werkgever aanvragen zodra je in dienst bent.
 • Je kunt ouderschapsverlof krijgen voor je kind, adoptiekind of erkend kind.
 • Je kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor je pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Je kind moet dan wel bij je wonen volgens de basisregistratie personen.

Verlof opnemen

Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je ouderschapsverlof opneemt. Je geeft dit aan in de aanvraag die je bij je werkgever indient. Je werkgever mag in principe je aanvraag om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag dat alleen als je verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval spreekt je werkgever een andere verdeling van de verlofuren met je af. Maar dit komt niet vaak voor.

Ouderschapsverlof bij geboorte kind

Na de bevalling van je partner heb je recht op een werkweek ouderschapsverlof. Dit verlof wordt partnerverlof genoemd. Je werkgever mag dit verlof niet weigeren.

Het partnerverlof kun je direct na het kraamverlof opnemen, maar dit kan ook later. Dit doe je binnen 4 weken nadat de baby thuis is geboren. Als je het verlof opneemt, gaat het af van je tegoed aan ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en vakantiedagen

Tijdens volledig ouderschapsverlof bouw je geen verlofuren op. Blijf je gedeeltelijk werken, dan bouw je over de uren die je werkt wel verlofuren op. Je werkgever mag ouderschapsverlof niet aftrekken van je verlof.

Ouderschapsverlof op feestdagen

Valt je ouderschapsverlof samen met een feestdag? Dan geldt die dag gewoon als ouderschapsverlof en heb je geen recht op een toeslag. In overleg met je werkgever kun je hierover wel andere afspraken maken.Ouderschapsverlof en ontslag

Als je wordt ontslagen, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van je werkloosheid.

Nieuwe werkgever en ouderschapsverlof

Heb je een nieuwe baan en nog ouderschapsverlof over? Dan kun je dit verlof opnemen bij je nieuwe werkgever.

Krijg ik minder WW-uitkering als ik ouderschapsverlof heb opgenomen?

Of je een lagere WW-uitkering krijgt, hangt af van de duur van het ouderschapsverlof. Een verlofperiode van 18 maanden kan gevolgen hebben voor een WW-uitkering.

Ouderschapsverlof langer dan 18 maanden

Neem je ouderschapsverlof op over een periode van meer dan 18 maanden? Dan heeft dit gevolgen voor een eventuele toekomstige WW-uitkering. Meestal daalt je inkomen tijdens je ouderschapsverlof. Hoogte en duur van een WW-uitkering worden dan berekend op basis van dit lagere inkomen.

Ouderschapsverlof korter dan 18 maanden

Heb je ouderschapsverlof over een periode korter dan 18 maanden? Dan heeft dit geen gevolgen voor een toekomstige WW-uitkering.

Hoe kan ik ouderschapsverlof aanvragen?

Ouderschapsverlof vraag je ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij je werkgever. Je werkgever mag je verzoek in principe niet weigeren. In je verzoek geef je ook aan hoe je het ouderschapsverlof wilt opnemen. Je bepaalt namelijk zelf hoe en wanneer je het verlof opneemt.

Wanneer kan mijn werkgever mijn verzoek om ouderschapsverlof weigeren?

Je werkgever mag in principe je verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag dat alleen als je verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval overlegt je werkgever met je over een andere verdeling van de verlofuren. Maar dit zal niet snel aan de orde zijn.

Mag mijn werkgever mijn verzoek om partnerverlof weigeren?

Je werkgever kan dit niet weigeren. Dit verlof wordt partnerverlof genoemd.

Mijn werkgever is het oneens met mijn voorstel voor ouderschapsverlof, wat nu?

Als je verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt, mag je werkgever de indeling van de verlofuren na overleg met jou wijzigen. Hij moet dan wel schriftelijk aan kunnen tonen dat er sprake is van ernstige problemen. Dit kan tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof. Als je het echt niet eens bent met de verdeling, kun je de zaak voorleggen aan de rechter. Voor juridische bijstand in zo’n geval kan AVV je verwijzen naar een goede jurist/advocaat.

Kan ik mijn ouderschapsverlof stopzetten of onderbreken?

Je kunt je werkgever verzoeken om je ouderschapsverlof stop te zetten of te onderbreken als:

 • je zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof wilt opnemen. Je werkgever heeft 4 weken de tijd om te reageren, maar hij mag je verzoek niet weigeren. Let op: onderbreek je het ouderschapsverlof niet, dan loopt dit door tijdens je zwangerschaps-, of bevallingsverlof;
 • er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Je werkgever moet binnen 4 weken reageren. Hij mag je verzoek alleen weigeren als stoppen van je verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt.

Wat gebeurt er met ouderschapsverlof dat overblijft?

Het ouderschapsverlof dat je overhoudt na stopzetting of onderbreking vervalt in de volgende situatie:

 • je hebt je ouderschapsverlof al voor 1 januari 2015 met je werkgever afgesproken, én
 • je stopt of onderbreekt het verlof door onvoorziene omstandigheden maar je blijft voor dezelfde werkgever werken.

Heb je na 1 januari 2015 afspraken gemaakt over ouderschapsverlof, dan vervalt het ouderschapsverlof dat je overhoudt niet. Eventuele delen van het verlof waarover je nog geen afspraak hebt gemaakt met je werkgever, vervallen ook niet.

Wat als ik tijdelijk andere werktijden wil na ouderschapsverlof?

Na afloop van je ouderschapsverlof ga je weer terug naar je oorspronkelijke werktijden. Je hebt de mogelijkheid deze werktijden tijdelijk aan te passen. Daarbij blijft het aantal uren dat je werkt hetzelfde als voor je ouderschapsverlof.

Je kunt je werktijden 1 jaar aanpassen. Als je werkgever akkoord gaat, kan deze periode langer duren. Je vraagt de tijdelijke aanpassing van je werktijd aan bij je werkgever. Dit doe je 3 maanden voordat je ouderschapsverlof afloopt. Je werkgever moet hier uiterlijk 4 weken voor het einde van je verlof op reageren. Hij mag je verzoek weigeren.

Welke regels gelden tijdens calamiteitenverlof?

Heb je een dringend privéprobleem op te lossen waarvoor je direct vrij moet nemen, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Je salaris loopt door tijdens het calamiteitenverlof.

Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden, zoals:

 • kind van school halen dat opeens ziek is geworden;
 • je partner gaat bevallen;
 • de waterleiding is gesprongen en je moet meteen een loodgieter regelen;
 • een direct familielid overlijdt;
 • je moet (plotseling) naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd.

Je meldt het calamiteitenverlof zo snel mogelijk bij je werkgever. Daarbij geef je aan hoe lang je verwacht dat het verlof gaat duren. Je werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Je werkgever mag je achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

Hoe lang calamiteitenverlof duurt, hangt af van de situatie.

Calamiteitenverlof kan overgaan in kortdurend zorgverlof. Volgens de cao heb je tijdens deze periode tot maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidstijd per jaar recht op 100% doorbetaling van je loon.

 • Staat je vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Stel je vraag dan aan ons!

 • bloemisten

AVV: DE DEMOCRATISCHE VAKBOND

 • Je bent al lid van AVV voor € 25,- per jaar. Lidmaatschap.
 • Meld je aan voor het cao-panel in jouw sector en stem mee voor betere arbeidsvoorwaarden.
 • Actief zijn bij AVV kan op verschillende manieren. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen. 

Contact

Adres:
Europalaan 400, verdieping 7
3526 KS Utrecht

Op werkdagen kan je ons van 9:00 tot
17:00 uur telefonisch bereiken. 

070-4442140
Mail ons