AVV Helpdesk

Inleiding

De volgende partijen hebben deze cao afgesloten:

  • De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Zelfstandige Klinieken Nederland, hierna te noemen ‘ZKN’, gevestigd te Zoetermeer en
  • De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Alternatief Voor Vakbond, hierna te noemen ‘AVV’, gevestigd te Amsterdam.

Deze cao is tot stand gekomen met inachtneming van navolgende uitgangspunten:

  1. Geef voortdurend aandacht aan het ‘eigene van een Zelfstandige kliniek’

De Zelfstandige klinieken vormen gezamenlijk een ‘eenheid in verscheidenheid’. Wat de klinieken bindt is het leveren van medisch specialistische zorg. De meeste klinieken focussen zich op één of enkele specialismen, waarbij de behandeling van de patiënt over het algemeen goed kan worden ingepland. De behandelmethoden die worden toegepast verschillen per kliniek en soms ook per locatie en zijn (vanzelfsprekend) afhankelijk van het specialisme. Vandaar de ‘eenheid in verscheidenheid’.

Iedere Zelfstandige kliniek heeft haar ‘eigenaardigheden’. Die specifieke aspecten van de kliniek worden beschreven in het strategisch plan van de kliniek. Naast de eigen missie en doelstellingen van de betreffende Zelfstandige kliniek worden daarin ook de beoogde te bereiken resultaten (doelstellingen) op hoofdlijnen voor meerdere jaren vastgelegd. In het strategisch opleidingsplan wordt beschreven op welke wijze de kennis en competenties van de medewerkers op niveau blijven door middel van opleidingen, met als uitgangspunt de strategie en doelstellingen van de kliniek.

De meeste locaties van Zelfstandige klinieken bestaan uit teams van zo’n 10 – 30 medewerkers. ZKN en AVV vinden het van het grootste belang voor zowel de kliniek als de medewerkers, dat het team medewerkers  betrokken wordt bij de totstandkoming van het strategisch plan, het strategisch opleidingsplan én goed op de hoogte is van de werkprocessen die daaruit voortvloeien. Een goed functionerend team dat beschikt over de juiste kennis en goed op elkaar is ingespeeld kan dagelijks  optimaal samenwerken en op die wijze de doelstellingen van de kliniek of de locatie efficiënt en effectief waarmaken.

  1. Zorg ervoor dat de missie, doelstellingen en strategie bij iedereen bekend zijn.

Om als medewerker van een Zelfstandige kliniek samen met de collega’s binnen een locatie effectief te kunnen samenwerken, is iedereen idealiter goed op de hoogte van de missie en doelstellingen en op hoofdlijnen de te bereiken resultaten van de kliniek. De leidinggevenden kunnen daarop terugvallen en dit naar medewerkers communiceren. In relatie daarmee kunnen zij voorbeeldgedrag vertonen en korte termijn doelstellingen in het jaarplan van de kliniek formuleren. De voortgang wordt voortdurend in het werkoverleg besproken zodat de organisatie van het werk en de werktijden daarop kunnen worden aangepast. Idealiter zou iedere medewerker de vraag ´Waarom doen we het zo´ op ieder moment moeten kunnen beantwoorden. Pas dán zal er door het team eenduidig met de juiste grondhouding gewerkt kunnen worden aan het realiseren van de missie en doelstellingen van de betreffende Zelfstandige kliniek of locatie.

  1. Geef voortdurend aandacht aan ‘de medewerker fit aan het werk, nu en straks’.

Een Zelfstandige kliniek kan haar missie en doelstellingen alleen optimaal realiseren als het team medewerkers daarvoor goed is toegerust en de individuele medewerkers ‘fit’ zijn. De optimale inzetbaarheid van het team medewerkers staat of valt met de inzetbaarheid – nu en in de toekomst – van het individu. Gedurende de loopbaan zal iedere medewerker wel eens een periode meemaken dat de focus tijdelijk meer dan normaal op omstandigheden in zijn privé-omgeving gericht moet zijn. Zonder facilitering door de werkgever kan zo’n  bijzondere situatie leiden tot uitval (ziekteverzuim) van de medewerker. Daarnaast schuift de ingangsdatum van AOW en pensioen steeds verder op, waardoor de medewerker langer (fit) zijn werk binnen de Zelfstandige kliniek moet kunnen blijven doen.

Met de in de cao ZKN overeengekomen afspraken beogen ZKN en AVV de Zelfstandige klinieken en de medewerkers nog beter in staat te stellen om samen te werken aan het realiseren van de hoogste kwaliteit van medisch specialistische zorg en optimale patiënt-tevredenheid.

 

Zoetermeer, 13 juni 2019

Hanneke Klopper-Kes, voorzitter ZKN                                                 Martin Pikaart, voorzitter AVV

Meer onderwerpen in zkn