Ik heb vakantie, maar nu ben ik ziek geworden. Blijven mijn vakantiedagen dan vakantie of worden het ziektedagen?

In de cao ZKN staat in artikel 17.7 Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie:   Als je je tijdens je vakantie ziekmeldt, overeenkomstig het in artikel 40 cao genoemde reglement ziekmelding, worden de ziektedagen vanaf het moment van ziekmelding niet aangemerkt als vakantiedagen.  Het worden dus ziektedagen.  

Heb ik als werknemer eens in de vijf jaar recht op loopbaanadvies en wat mogen de kosten hiervan zijn?

Ja, je hebt recht op een keer in de vijf jaar loopbaanadvies. Dat je hier recht op hebt, betekent dat je dit kan afdwingen. Je mag hierbij zelf een coach uitkiezen, tenzij de werkgever hiervoor een vast bedrijf/vaste partij heeft (zie artikel 37.1 leden 6 t/m 8 van de ZKN cao.  

Ben ik verplicht mijn vakantiedagen op te nemen als ik geopereerd moet worden tijdens mijn geplande vakantie?

Wanneer verlofdagen en ziektedagen samenvallen, dan is altijd sprake van één van de twee: je bent óf ziek, óf met verlof, maar niet beiden tegelijk. Er kunnen tijdens ziekte alleen verlofdagen worden afgeschreven als je daar uitdrukkelijk zelf toestemming voor geeft.  

Ik heb een contract voor een aantal uren en met vaste werkdagen. Mijn werkgever wil deze werkdagen nu wijzigen. Kan die mij verplichten om op andere dagen te gaan werken?

Dit mag alleen als er in jouw arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, of als jij een flexibel contract hebt. Twijfel je hierover, neem dan contact op met onze helpdesk.  

Ik wil mijn PLB-uren gebruiken voor een opleiding. De opleiding kost 1.600. Nu is mijn vraag of ik dit met mijn PLB-uren kan doen. Mijn werkgever geeft aan dat ik maar 30 uur mag inruilen per jaar. Klopt dit?

In artikel 37.2 van de cao ZKN staat het Duurzaam inzetbaarheids-budget geregeld. Je kunt je PLB-uren inzetten voor een toekomstgerichte opleiding of andere acties die jouw duurzame inzetbaarheid ondersteunen. De inzet van PLB-uren gebeurt volgens een vaste staffel:   Het DI-budget bedraagt € 500 per kalenderjaar bij de inzet van 4 PLB uren per kalenderjaar.   Het…

Ik heb een 0 urencontract, maar werk een standaarddag. Door ziekte kan ik de maand januari niet werken, maar ik stond wel ingepland. Hoor ik deze uren wel uitbetaald te krijgen?

Jouw werkgever moet binnen twee weken schriftelijk bezwaar maken, met reden, tegen jouw vakantieaanvraag. Heb je hierna niets gehoord, dan kun je ervan uitgaan dat jouw vakantie volgens jouw wensen is vastgesteld. De werknemer heeft de regie over de eigen vakantiedagen, dit is niet aan de werkgever. 

Ik heb een vakantieaanvraag gedaan, maar ik hoor maar niets van mijn werkgever. Wanneer kan deze me uiterlijk laten weten of mijn vakantieaanvraag goedgekeurd is?

Jouw werkgever moet binnen twee weken schriftelijk bezwaar maken, met reden, tegen jouw vakantieaanvraag. Heb je hierna niets gehoord, dan kun je ervan uitgaan dat jouw vakantie volgens jouw wensen is vastgesteld. De werknemer heeft de regie over de eigen vakantiedagen, dit is niet aan de werkgever. 

Mijn werkgever wil mij in een lagere functie plaatsen tegen mijn wil, wat kan ik doen?

Wanneer je werkgever het initiatief neemt om jou in een lagere functie te zetten, wordt dit een eenzijdige demotie genoemd (wijziging van jouw arbeidsvoorwaarden). Dit mag een werkgever niet doen, tenzij daarvoor een ‘zodanig zwaarwegend bedrijfsbelang is dat ervoor zorgt dat jouw belang dat door de wijziging zou worden geschaad, naar maatstaven van redelijkheid en…

Als ik langer op werk blijf, krijg ik deze tijd dan betaald, en op welke manier?

Indien je op verzoek van je leidinggevende extra hebt gewerkt (meer dan je ingeroosterde werktijden), of op verzoek van je leidinggevende langer aanwezig was voor een vergadering, werkoverleg of opleiding, wordt die extra tijd gecompenseerd met aanspraak op vrije tijd, gelijk aan de hoeveelheid extra tijd. Hierbij geldt dat het eerste uur tijd voor tijd…

In mijn contract staan geen vaste werkdagen vermeld, maar ik heb de afgelopen jaren wel op vaste dagen gewerkt. Kan ik aanspraak maken op deze dagen?

Als hierover nog niets schriftelijk is vastgelegd, zou je een beroep kunnen doen op de Wet flexibel werken. Op basis van deze wet kan je een verzoek doen tot aanpassing van je werktijd.   Het is de bedoeling dat de werkgever over je verzoek tot aanpassing van je werktijd in het kader van de Wet flexibel…

Mag de werkgever van je vakantie uren ook feestdagenverlof inhouden?

Iedere medewerker krijgt feestdagenverlof toegekend voor de feestdagen die van maandag tot en met vrijdag vallen. Voor een voltijdmedewerker is dat 8 uur per feestdag, voor een deeltijdwerker ‘naar rato’: werk je bijvoorbeeld 50% van een volledig contract, dan krijg je ook 50% van je feestdagenverlof toegekend. Als je normaalgesproken werkt op een dag dat…

Hoe lang is mijn opzegtermijn?

Er zijn twee soorten opzegtermijnen: een termijn voor jou als werknemer en een termijn voor je werkgever.   Voor de werknemer  De opzegtermijn voor een werknemer staat in de wet vastgelegd. Deze is één maand. Dit betekent dat je één kalendermaand van tevoren het contract moet opzeggen. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de…

Als mijn werkgever is aangesloten bij ZKN en onder de werkingssfeer valt van de cao ZKN, heb ik dan automatisch ook recht op het aangesloten pensioenfonds van PFZW?

Ja, in die situatie heb je daar recht op. Je bent dan automatisch aangesloten bij het pensioenfonds. Let op: er zijn klinieken die wel aangesloten zijn bij ZKN, maar niet onder de werkingssfeer van de cao ZKN vallen. Dit gaat om specifieke situaties. Wil je weten of dit bij jouw kliniek ook het geval is,…

Is het toegestaan om werknemers naar huis te sturen als het rustig is en ze hier vrije uren voor op te laten nemen?

Nee, het risico op ‘onvoldoende werk’ ligt bij de werkgever. Een werknemer kan niet worden verplicht om verlofuren op te nemen als de werkgever van mening is dat er onvoldoende werk is en de werknemer naar huis wil sturen.  Een voorbeeld:  Je staat ingeroosterd voor zaterdag. Je leidinggevende ziet aankomen dat er een tekort aan…

Mag een werkgever mij verplichten om mijn PLB-uren ieder jaar op te maken?

Nee, dit mag niet. In de cao is bepaald dat het budget aan PLB-uren geen verjaringstermijn kent. Maar, in de cao staat dat je als medewerker:   jaarlijks een plan opstelt over hoe je jouw tegoed aan PLB-uren gaat benutten,   dat je het concept-plan bespreekt in het jaargesprek en vervolgens   dit plan vaststelt met je leidinggevende.  …

Mag mijn werkgever in het gemaakte rooster wijzigingen aanbrengen zonder het met mij te overleggen?

Nee, dit mag niet. Een roosterwijziging moet altijd in overleg met de werknemer. Dit is in de cao ZKN vastgelegd in artikel 10.1 lid 8. Je kunt dus niet worden verplicht tot een roosterwijziging en je mag een verzoek tot roosterwijziging weigeren. Daarnaast hoef je aan je werkgever geen uitleg of reden te geven waarom…

Hoe werkt deze helpdesk?

  Zoeken naar antwoorden gaat makkelijk door bovenaan te zoeken met trefwoorden. Vul een trefwoord in en klik vervolgens op zoeken. Stel je wil meer weten over ziekte, gebruik dan als trefwoord ‘ziekte’. Er zullen dan vragen en antwoorden verschijnen die mogelijk je vraag beantwoorden. Verschijnt er geen goed antwoord naar aanleiding van je zoekopdracht:…

Over AVV

AVV staat voor Alternatief Voor Vakbond. AVV werkt op een andere manier dan andere vakbonden. Wij betrekken iedereen die onder een cao valt bij die cao, leden en niet-leden van de vakbond. Waarom zou je dan nog wel lid willen worden van AVV? Omdat je onze visie op democratisering en onze lobby richting de politiek…