Moet mijn werkgever medewerking verlenen aan een RVU-regeling als ik daarom vraag of kunnen zij een gesprek hierover bij voorbaat afwijzen?

  In de cao is geen regeling afgesproken voor vroegpensioen/rvu-heffingsvrijstelling; niemand heeft er dus recht op om gebruik te maken van deze regeling. Zowel de werkgever als de werknemer  maken een keuze om hieraan mee te werken. Het blijft dus maatwerk. Wel staat er ‘een haakje’ voor het voeren van een gesprek over de RVU-regeling…

Wat staat er in de cao over de mogelijkheid voor oudere werknemers om minder te gaan werken?

  Elke medewerker heeft een PBDI budget (Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid) van € 5.000,-, ongeacht de leeftijd. Dit budget is voor 5 jaar. Je kan ten behoeve van duurzame inzetbaarheid ook tijd nodig hebben. Dan heb je de mogelijkheid, mits gekoppeld aan een persoonlijk ontwikkelplan, om de inzet van het PBDI gedurende 3 jaar te…

Kan je gebruik maken van de RVU-regeling als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en begin zestig bent?

  Hier is geen algemeen antwoord op te geven omdat elke situatie weer anders is en in het geval van arbeidsongeschiktheid zeer complex is. Het is in dit geval het best om een beroep te doen op een specialist/deskundige. Je kunt bijvoorbeeld advies vragen bij het pensioenfonds, bij HR of de levensfaseambassadeur in je organisatie….

Ik ben lid van de vakbond. Hoe kan ik me voorbereiden op een gesprek met mijn werkgever over de RVU-heffingsvrijstelling?

  Als eerste is het van belang na te gaan wat de gevolgen zijn voor jouw pensioenopbouw en besteedbare inkomen en uitgaven tijdens de periode van eerder uittreden. Deze informatie kun je krijgen bij het ABP. Daarnaast kun je je wenden tot een levensfaseambassadeur voor meer informatie over dit onderwerp. Als je met een jurist…

Wat is de RVU-heffingsvrijstelling (Regeling voor Vervroegde Uittreding)?

  De RVU-regeling is een fiscale regeling die bestaat vanaf 1 januari 2021 en al wordt toegepast door individuele werkgevers/provincies. Maar het is een ‘kan-bepaling’. Tot en met 31 december 2025 kan een medewerker hierover het gesprek aangaan met zijn/haar werkgever. In de cao is geregeld dat je recht hebt op zo’n gesprek. Tot 31…

Kan ik verlof kopen van mijn IKB en die uren laten staan om eerder te kunnen stoppen met werken?

  Ja zeker, dat kan. Het aantal uren dat je kunt kopen is maximaal 10% van je formele arbeidstijd. Dat verschilt dus per persoon. Zou je meer verlofuren kopen, dan levert dat fiscaal en voor de opbouw van pensioen een nadeel op en daarom is dit begrensd in de cao op 10%. Afgesproken is dat…

Als je met keuzepensioen gaat voor het bereiken van je AOW-leeftijd, kun je op dat moment dan ook vitaliteitsuren aaneengesloten opnemen?

  Je kan zelf besluiten om eerder (gedeeltelijk of volledig) gebruik te maken van (ABP-keuze) pensioen. Wil je daarnaast gebruik maken van je PBDI budget voor vitaliteitsuren, dan moet je dat inzetten voor het einde van je arbeidsovereenkomst bij de provincie (dus voor uitdiensttreding). Als je vóór dat moment geen beroep hebt gedaan op deze…

Hebben parttimers en mensen met een lager uurloon relatief meer uren te besteden in het PBDI?

  Ja, dat klopt. Het PBDI is een vast bedrag voor iedereen, ongeacht schaal en parttimepercentage. Dit betekent dat parttimers en mensen met een lager uurloon relatief meer budget te besteden hebben dan fulltimers en mensen met een hoger uurloon. De waarde van een uur voor het sparen van tijd voor vitaliteit is het tarief…

Wat is de relatie van het PBDI met of de impact op deeltijd (keuze) pensioen?

  Deeltijd (keuze) pensioen en PBDI staan in principe los van elkaar. Deeltijd (keuze) pensioen is een persoonlijke keuze van de werknemer. Meer informatie over de mogelijkheden hiervoor vind je bij het ABP. Daarnaast heb je vanuit de cao verschillende mogelijkheden om verlof te sparen. Dit kan bijvoorbeeld door verlof te kopen uit je IKB…

Moet je vitaliteitsuren fulltime opnemen, of kan je ook bijvoorbeeld 1 dag minder gaan werken?

  Bedenk vooraf hoe je de gespaarde tijd voor vitaliteit in wil zetten en bespreek dit dan met je leidinggevende. Dit is maatwerk. Voor de één zal een aaneengesloten periode voorafgaand aan je AOW-gerechtigde leeftijd passend zijn, voor de ander juist een aantal uur per week of maand. Vanwege de verbreding van het PBDI kunnen…

Wat wordt precies bedoeld met maximaal de helft inzetten van PBDI voor het vitaliteitsverlof?

  In de cao is geregeld dat maximaal de helft van het PBDI kan worden omgezet in vitaliteitsverlof (€ 2.500,-) zonder ontwikkelplan, als je 60 plus bent. Heb je nog maar € 1.000,- staan in je PBDI budget, dan kan je deze volledige € 1.000,- inzetten (dat is minder dan het maximale bedrag van € 2.500,-,…

Hoe werkt het PBDI?

  Het oude Persoonlijk Ontwikkelbudget is sinds 1 januari 2023 verbreed naar een Persoonlijk Budget Duurzame Inzetbaarheid met meer mogelijkheden. Het budget kent vier doelen: loopbaan en arbeidsmobiliteit leren en ontwikkelen gezonde balans werk & privé gezondheid en vitaliteit Aan jou de keus om je budget in te zetten op het doel of de doelen…

Ik ben gedeeltelijk arbeidsongeschikt en krijg een uitkering. Daardoor moet ik het extraatje uit de cao inleveren i.v.m. mijn uitkering. Kan dat anders?

  Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontvang je een aanvullende uitkering via het UWV dan kan het zijn dat je een eenmalige uitkering moet inleveren bij het UWV in verband met de uitkering. Dit kan ook gelden voor mensen die huurtoeslag, zorgtoeslag etc. krijgen. Zo’n extraatje levert voor jou dan minder voordeel op, dan voor…

Als ik in april in dienst ben gekomen bij de provincie, geldt de salarisverhoging per januari dan ook voor mij?

  Soms maken we afspraken met terugwerkende kracht voor medewerkers. Stel dat zo’n afspraak wordt gemaakt in juni, met terugwerkende kracht tot 1 januari, dan geldt die afspraak over het algemeen voor alle medewerkers die vanaf 1 januari in dienst zijn of zijn gekomen. Als dat niet zo is, dan zal dat duidelijk als uitzondering…

Er is een structurele salarisverhoging afgesproken. Is dat een vervanging voor de jaarlijkse 3% verhoging per 1 januari of aanvullend?

  De 3% verhoging is de reguliere jaarlijkse verhoging in de salarisschaal per 1 januari van elk kalenderjaar bij goed functioneren. Dit is een standaard afspraak in de cao. Deze verhoging krijg je tot het maximum van de salarisschaal is bereikt. Andere structurele loonsverhogingen die in de cao onderhandelingen worden afgesproken krijgt iedereen daar bovenop,…