Wat is een OR (ondernemingsraad)?

Een Ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie of bedrijf. Het is een wettelijk verplicht orgaan in Nederland en heeft als doel de belangen van de werknemers te behartigen. De OR vertegenwoordigt het personeel en heeft inspraak in de besluitvorming van de onderneming op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, en algemeen beleid. De taken…

Wat is een avr (arbeidsvoorwaardenregeling)?

Een avr staat voor arbeidsvoorwaardenregeling en is een regeling die afspraken vastlegt tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat hierbij om zaken als salaris, vakantiedagen, werktijden, pensioen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Een avr kan opgesteld worden door een werkgever en is vaak van toepassing op alle werknemers binnen een organisatie of bedrijfstak. Het…

Wat is het draagvlakmodel bij AVV?

Het draagvlakmodel is een belangrijk aspect van de werkwijze van AVV, een Nederlandse organisatie die zich richt op belangenbehartiging van werkenden en werkzoekenden zonder traditionele vakbondsvorming. Het draagvlakmodel houdt in dat AVV alleen acties onderneemt en cao’s afsluit wanneer er voldoende draagvlak is onder de betrokken werknemers. Dit betekent dat er eerst een peiling wordt…

Wat is een raam-cao?

Een raam-cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die de arbeidsvoorwaarden regelt voor een hele bedrijfstak of sector. In tegenstelling tot een normale cao, waarbij de afspraken gelden voor één specifiek bedrijf of organisatie, gelden de afspraken in een raam-cao voor meerdere bedrijven binnen dezelfde bedrijfstak of sector. Een raam-cao bevat over…

Wat is een Medezeggenschapsplatform (MZ platform) bij AVV ?

Het MZ platform bij AVV staat voor Medezeggenschapsplatform. Het is een platform waarop werknemers zich kunnen organiseren om samen te werken aan betere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, zonder dat hierbij een vakbond betrokken is. Het platform biedt ondersteuning aan werknemers die graag meer inspraak willen hebben in de besluitvorming binnen hun organisatie. Het MZ platform bij…

In welke situatie krijg ik minimaal 3 uur loon uitbetaald terwijl ik minder heb gewerkt?

Voor elke keer dat je gevraagd wordt om te komen werken en ook daadwerkelijk aan het werk bent gegaan, moet je minimaal 3 uur loon uitbetaald krijgen.  Dus ook als je bijvoorbeeld als oproepkracht door je werkgever voor 1 of 2 uur wordt opgeroepen. Je moet daarvoor wel aan voorwaarden voldoen:   Voorwaarden betaling over minimaal…

Arbeidsvoorwaarden en de wet

Voor een aantal arbeidsvoorwaarden staat een minimum voorgeschreven in de wet. Je mag bijvoorbeeld niet minder verdienen dan het wettelijk minimum loon. Of minder vakantiedagen krijgen dan het aantal dat in de wet staat. In een cao staan meestal ook afspraken over je arbeidsvoorwaarden. Je kunt met je werkgever aanvullende afspraken maken over je arbeidsvoorwaarden. Deze…

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop je werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Je spreekt deze voorwaarden af met je werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden. 

Wat is een cao (collectieve arbeidsovereenkomst)?

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Een cao kan gelden voor een specifieke bedrijfstak, sector of voor alle bedrijven in een land. In een cao worden afspraken gemaakt over zaken als salaris, werktijden, vakantiedagen, verlofregelingen, pensioenregelingen, arbeidsomstandigheden en regelingen bij ziekte of…

Contract loopt af

Je contract kan ook ‘van rechtswege’ eindigen. Een contract voor één jaar bijvoorbeeld eindigt vanzelf wanneer dat jaar voorbij is. Het hoeft dus niet te worden opgezegd. Er kan ook een ontbindende voorwaarde in het contract staan. Als je bijvoorbeeld een zieke werknemer vervangt, dan loopt het contract af als de zieke werknemer weer beter…

Vast contract opzeggen

Heb je een vast contract en wil je ontslag nemen? Dan moet je je houden aan de opzegtermijn die in je arbeidsovereenkomst staat. Kijk altijd even na wat daarin staat.   Zijn er geen afspraken gemaakt? Dan is je opzegtermijn éém maand. Let op: als je de opzegtermijn niet in acht neemt, dan ben je je werkgever…

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van het contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer.  Het is niet mogelijk om in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Op deze regel is één uitzondering. Kan je werkgever aantonen dat er sprake is van…

Wat is een aanzegtermijn?

Krijg je een tijdelijk contract van 6 maanden of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. Een aanzegtermijn houdt in dat je werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aangeeft of hij de overeenkomst wel of niet voortzet. Ook worden daarbij de voorwaarden aangegeven. Heeft je werkgever al meteen bij het aangaan van de…

Wat is het verschil tussen een tijdelijk contract en een vast contract?

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Werknemers of werkgevers kunnen een tijdelijk contract meestal niet tussentijds opzeggen, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt in het contract. Een vast contract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het beëindigt. Een vast contract wordt ook wel contract voor…

Wat is bijzonder verlof?

Bijzonder verlof is een verlof voor bijzondere gebeurtenissen of familieomstandigheden. Je krijgt bijvoorbeeld vrij om te verhuizen. Of omdat jijzelf of iemand uit je familie gaat trouwen. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat voor welke situaties u bijzonder verlof kunt opnemen en hoe lang. En of uw salaris doorloopt tijdens het verlof2.

Hoe werkt deze helpdesk?

  Zoeken naar antwoorden gaat makkelijk door bovenaan te zoeken met trefwoorden. Vul een trefwoord in en klik vervolgens op zoeken. Stel je wil meer weten over ziekte, gebruik dan als trefwoord ‘ziekte’. Er zullen dan vragen en antwoorden verschijnen die mogelijk je vraag beantwoorden. Verschijnt er geen goed antwoord naar aanleiding van je zoekopdracht:…

Over AVV

AVV staat voor Alternatief Voor Vakbond. AVV werkt op een andere manier dan andere vakbonden. Wij betrekken iedereen die onder een cao valt bij die cao, leden en niet-leden van de vakbond. Waarom zou je dan nog wel lid willen worden van AVV? Omdat je onze visie op democratisering en onze lobby richting de politiek…