Wat is een OR (ondernemingsraad)?

Een Ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie of bedrijf. Het is een wettelijk verplicht orgaan in Nederland en heeft als doel de belangen van de werknemers te behartigen. De OR vertegenwoordigt het personeel en heeft inspraak in de besluitvorming van de onderneming op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, en algemeen beleid. De taken…

Wat is een avr (arbeidsvoorwaardenregeling)?

Een avr staat voor arbeidsvoorwaardenregeling en is een regeling die afspraken vastlegt tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat hierbij om zaken als salaris, vakantiedagen, werktijden, pensioen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Een avr kan opgesteld worden door een werkgever en is vaak van toepassing op alle werknemers binnen een organisatie of bedrijfstak. Het…

Wat is het draagvlakmodel bij AVV?

Een van de belangrijkste innovaties die AVV voorstaat en uitvoert, is het gebruikmaken van het draagvlakmodel voor de cao. Het draagvlakmodel is een inclusief model, dat zowel leden als niet-leden ruimte geeft om mee te praten en te stemmen over de inhoud van de cao. Inspraak wordt georganiseerd via het cao-panel en de MZ-groep. Lees meer over…

Wat is een raam-cao?

Een raam-cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die de arbeidsvoorwaarden regelt voor een hele bedrijfstak of sector. In tegenstelling tot een normale cao, waarbij de afspraken gelden voor één specifiek bedrijf of organisatie, gelden de afspraken in een raam-cao voor meerdere bedrijven binnen dezelfde bedrijfstak of sector. Een raam-cao bevat over…

Wat is een Medezeggenschapsplatform (MZ platform) bij AVV ?

Ieder cao-panel heeft een MZ-platform. ‘MZ’ is vooral bekend als afkorting van ‘medezeggenschap’ binnen de wereld van ondernemingsraden. Bij AVV betekent ‘MZ’ net iets anders, namelijk: ‘medewerkers-zeggenschap’. Een MZ-groep is dus de groep medewerkers die actief zeggenschap hebben over de onderhandelingsinzet van de werknemers aan de cao-tafel. Ook komt uit de MZ-groep een afvaardiging tot stand…

In welke situatie krijg ik minimaal 3 uur loon uitbetaald terwijl ik minder heb gewerkt?

Voor elke keer dat je gevraagd wordt om te komen werken en ook daadwerkelijk aan het werk bent gegaan, moet je minimaal 3 uur loon uitbetaald krijgen.  Dus ook als je bijvoorbeeld als oproepkracht door je werkgever voor 1 of 2 uur wordt opgeroepen. Je moet daarvoor wel aan één van de volgende voorwaarden voldoen: …

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop je werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Je spreekt deze voorwaarden af met je werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Vaak staan er ook arbeidsvoorwaarden in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Lees meer over arbeidsvoorwaarden op de…

Wat is een cao (collectieve arbeidsovereenkomst)?

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Een cao kan gelden voor een specifieke bedrijfstak, sector of voor alle bedrijven in een land. In een cao worden afspraken gemaakt over zaken als salaris, werktijden, vakantiedagen, verlofregelingen, pensioenregelingen, arbeidsomstandigheden en regelingen bij ziekte of…

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van het contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer.  Het is niet mogelijk om in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Op deze regel is één uitzondering. Kan je werkgever aantonen dat er sprake is van…

Wat is het verschil tussen een tijdelijk contract en een vast contract?

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Werknemers of werkgevers kunnen een tijdelijk contract meestal niet tussentijds opzeggen, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt in het contract. Een vast contract loopt door totdat de werknemer of de werkgever het beëindigt. Een vast contract wordt ook wel contract voor…

Wat is bijzonder verlof?

Bijzonder verlof is een verlof voor bijzondere gebeurtenissen of familieomstandigheden. Je krijgt bijvoorbeeld vrij om te verhuizen. Of omdat jijzelf of iemand uit je familie gaat trouwen. In je cao of arbeidsovereenkomst staat voor welke situaties je bijzonder verlof kan opnemen en hoe lang. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over…