Wat is een OR (ondernemingsraad)?

Een Ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie of bedrijf. Het is een wettelijk verplicht orgaan in Nederland en heeft als doel de belangen van de werknemers te behartigen. De OR vertegenwoordigt het personeel en heeft inspraak in de besluitvorming van de onderneming op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, en algemeen beleid.

De taken en bevoegdheden van een OR zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Een OR heeft onder andere het recht om informatie op te vragen, advies uit te brengen en instemming te verlenen bij bepaalde besluiten van de directie of het management. De OR kan ook eigen initiatieven nemen en voorstellen doen aan de directie.

De samenstelling van een OR verschilt per organisatie, maar in de meeste gevallen bestaat de raad uit gekozen vertegenwoordigers van het personeel. De grootte van de OR is afhankelijk van het aantal werknemers in de organisatie. OR-leden worden gekozen tijdens verkiezingen onder het personeel en hebben een zittingsperiode van meestal drie jaar.

De OR speelt een belangrijke rol in het waarborgen van goede arbeidsverhoudingen en het bewaken van de rechten en belangen van werknemers binnen een organisatie. Het is een overlegorgaan tussen de werkgever en de werknemers, en heeft als doel de dialoog en samenwerking tussen beide partijen te bevorderen.

Klik hier voor meer informatie over ondernemingsraden.