Krijg ik een toeslag als ik op Moederdag werk?

Voor het werken op zondagen – en dus op Moederdag – geldt een toeslag van 30% van je bruto uurloon, als je werkgever je heeft verzocht op deze dag te werken. Dat kan je teruglezen in cao artikel 22.


Ontvang ik een toeslag bij het vervangen van een collega in een hogere functie?

In het algemene gedeelte van de cao staat geen regeling voor toeslag bij vervanging van een collega in een hogere functie. Plaatsing in andere functie: Indien de medewerker wordt geplaatst in een andere functie, wordt hij per datum van aanstelling in die functie ingedeeld in de functiegroep die behoort bij die functie. Vanaf die dag…


Heb ik recht op een toeslag bij werken op bijzondere uren? Wanneer is hier sprake van?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen. Algemeen Je hebt recht op een toeslag in de volgende gevallen: •           Maandag tot en met zaterdag: van 22:00 uur tot 24:00 uur en van 00.00 uur tot…


Geldt de overwerktoeslag voor iedereen?

Algemeen De werkgever voorkomt zoveel mogelijk dat de medewerker moet overwerken, maar kan dit rechtsgeldig van de medewerker eisen. De medewerker is dan verplicht om de arbeid te verrichten. In dit geval heeft de medewerker recht op een overwerktoeslag. Zie hiervoor cao artikel 7.4. In geval van planbare en/of voorzienbare arbeid wordt een incidentele overschrijding…


Hoe hoog is de toeslag voor overwerk?

Algemeen Werk je op een dag langer dan 10 uur, dan krijg je een toeslag van 25% op je normale uurloon, voor de uren boven de 10 uur. Werk je meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken, dan krijg je voor ieder extra uur boven de 40 uur…


Wanneer heb ik recht op een diplomatoeslag?

De diploma toeslag is voor alle modules in de cao komen te vervallen behalve de schoendetailhandel zie hier onder. MODULE GELDEND VOOR SCHOENENDETAILHANDEL Artikel 1 – Diplomatoeslag 1. Algemeen Indien een medewerker een van de hieronder genoemde opleiding/cursussen volgt en het bijbehorende diploma/certificaat behaalt, ontvangt hij/zij een toeslag per maand boven op het voor hem/haar…


Wat is de toeslag voor het werken op feestdagen?

Op een feestdag krijg je een toeslag van 100% op je normale uurloon. Feestdagen zijn: •           Nieuwjaarsdag; •           Beide Paasdagen; •           Hemelvaartsdag; •           Beide Pinksterdagen; •           Beide Kerstdagen; •           De dag door de overheid aangewezen waarop Koningsdag wordt gevierd;…


Welke regels gelden indien een feestdag op een werkdag valt?

Je hebt op een feestdag recht op doorbetaling van het loon als je normaal gesproken op die dag arbeid verricht. Bij een onregelmatig arbeidspatroon kan dit worden vastgesteld als je van de afgelopen 13 weken in tenminste 8 weken op de bewuste dag arbeid hebt verricht. Bij de bepaling hiervan tellen alle gerealiseerde uren (*)…


Hoe wordt de compensatie voor de zondagstoeslag berekend?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt over compensatie van de zondagtoeslag vanwege de versobering van 100% naar 50% toeslag. Dit is gebeurd in 2015, maar hier kun je nakijken welke regeling toen is toegepast. Ben je werkzaam in de Tuincentra, Woondetailhandel of VGT dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die…


Wanneer heb ik recht op een diplomatoeslag

Per 1 mei 2015 zijn de artikelen over diplomatoeslag vervallen, maar bestaande rechten blijven behouden. Dat wil zeggen dat als je  op 30 april 2015 in dienst was bij je werkgever en al recht had op een diplomatoeslag van 2% van je bruto salaris voor een in het verleden gehaald vakdiploma, dan behoud je het…


Wat is de toeslag voor het werken op feestdagen?

Op een feestdag krijg je een toeslag van 100% op je normale uurloon, behalve op Hemelvaartsdag en Koningsdag (30%). Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag; beide Paasdagen; Hemelvaartsdag; beide Pinksterdagen; beide Kerstdagen; de dag door de overheid aangewezen waarop Koningsdag wordt gevierd; Zie cao artikel 24.