Welke regels gelden er bij kortdurend zorgverlof?

Je hebt recht op kortdurend zorgverlof wanneer iemand in je omgeving verzorging nodig heeft, en jij de enige bent die deze verzorging kan leveren. Kortdurend zorgverlof meld je zo snel mogelijk bij je werkgever.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/zorgverlof-aanvragen

In de cao is daarnaast nog specifiek iets geregeld voor de noodzakelijke verzorging bij ernstige ziekte van een echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner, ouders, schoonouders, pleegouders, stiefouders, kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen en aangehuwde kinderen voor een aangesloten periode van maximaal 3 maanden. Bij dit verlof krijg je doorbetaald. Het tijdens deze periode van verlof opgebouwde verlof wordt geacht in de totale verlofperiode te zijn inbegrepen. Zie ook cao artikel 5:8 lid 3 onder j.