Artikel 9a – Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof stelt een medewerker in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de...

Artikel 3 – IOB en opleidingen

Tabaks- en gemakswinkels zijn vrijgesteld van de huidige IOB-regeling die loopt t/m 31 maart 2024. In plaats van de huidige IOB-regeling stelt de werkgever, aan de medewerker die hierom verzoekt,...

Artikel 2 – Ouderendagen

In de cao Retail Non-Food zijn geen ouderendagen opgenomen. Een medewerker kan een verworven recht hebben uit de oude cao SBD van maximaal drie ouderendagen.  De medewerker die voor 1...

Artikel 1 – Toeslagen

Een medewerker die voor 1 juli 2023: een toeslag ontving van 100% voor het werken op zondag, blijft deze ontvangen als deze op zondag werkt. een toeslag ontving van 33...

Artikel 20c Eenmalige uitkering

Ben je op 1 december 2024 tenminste één jaar in dienst, dan ontvang je bij de salarisbetaling van december 2024 een eenmalige bruto uitkering die als volgt wordt vastgesteld. Voor...

Artikel 45 Buitengewoon verlof

In navolgende situaties heb je recht op buitengewoon verlof met behoud van maandinkomen. Gelegenheid Tijd Opmerking Bij je eigen ondertrouw ½ dag op de dag dat hij in ondertrouw gaat...

4.3 Overwerktoeslag / Toeslag werken buiten de reguliere werktijden

Voor overwerk zoals benoemd in artikel 4.2 zijn de volgende toeslagen van toepassing: 25% voor overuren op de normale werkdagen tussen 19.00 en 22.00 uur; 50% voor overuren op de...

4.2 Overwerk

Onder overwerk wordt verstaan, het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de normale arbeidsduur. Van overwerk is sprake indien de werknemer na overleg met de werkgever opdracht heeft gekregen...

4.1 Werktijden

De arbeidsduur bij een fulltime dienstbetrekking bedraagt 38 uur per week. De reguliere werktijden zijn op maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur tot 19.00 uur. Er kan 1...

10.5 Geschillencommissie CAO BKN

Een geschil over de uitleg of toepassing van deze cao kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie cao BKN. De Geschillencommissie heeft tot taak: het behandelen van geschillen omtrent de uitleg...

10.4 Geschil

Geschillen over de uitleg en/of toepassing van deze cao gerezen tussen werkgever en werknemer kunnen door de klagende partij aan de Geschillencommissie cao BKN als bedoeld in artikel 10.5 worden...

10.3 Uitzendkrachten

De werkgever is verplicht zich er van te verzekeren dat ten aanzien van werknemers die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld gedurende de periode van terbeschikkingstelling de bepalingen van...

10.2 Nevenactiviteiten

Het is de werknemer en de bestuurder verboden betaalde nevenwerkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen artikelen inkopen voor handelsdoeleinden en/of zich bezig te houden met gelijksoortige activiteiten als de werkgever ten...

10.1 Verzekeringen

De werkgever verplicht zich een verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheid van de werkgever dekt voor lichamelijk letsel van de werknemers, werknemers/deelnemers of derden. De werkgever verplicht zich een...

9.1 Opleiding, ontwikkeling, kosten

Bij de kringlooporganisaties die zijn aangesloten bij de BKN is persoonlijke ontwikkeling van de medewerker belangrijk. Wij geloven in een leven lang leren. Daarom spreken medewerker en leidinggevende gedurende het...

8.2 Beleid alcohol, drugs en medicijnen

Het gebruik, of het onder invloed staan van alcohol of drugs die het reactievermogen beïnvloeden, onder werktijd is niet toegestaan. Werknemers dienen het gebruik van medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden...

8.1 Ongewenst gedrag, discriminatie, agressie en geweld

In dit artikel wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: aandacht voor een persoon, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag, daaronder begrepen roddelen, dat zowel onopzettelijk als...

7.1 Pensioenregeling

Met ingang van 1 januari 2004 biedt de werkgever het recht op pensioen aan op basis van een middelloonregeling. Voor alle werknemers die onder deze cao vallen is de pensioenregeling...

6.1 Loondoorbetaling bij ziekte en ongeval

De werknemer die wegens ziekte of ongeval verhinderd is werkzaamheden te verrichten, ontvangt gedurende maximaal 104 weken waarin het uitvoeren van de eigen of vervangende werkzaamheden niet meer mogelijk is...

5.4 Wet arbeid en zorg

De Wet arbeid en zorg (WAZO) biedt verlofmogelijkheden voor situaties waarin werkenden een afweging moeten maken tussen werken en zorgen. In bijlage 3 is beschreven wat deze wet inhoudt.  

5.3 Verlof met behoud van salaris

In de navolgende situaties, indien en voor zover het een reguliere werkdag betreft, heeft de werknemer recht op verlof met doorbetaling van salaris: Voor de uitoefening van het actief kiesrecht...

5.2 Feestdagen

Werkgever betaalt, indien niet wordt gewerkt, het salaris op feestdagen door voor zover die dag niet op een vaste of ingeroosterde vrije dag valt. Als feestdagen worden aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Tweede...

5.1 Vakantie

De vakantiedagen worden opgebouwd per gewerkte maand over de periode 1 januari tot en met 31 december van enig jaar. De werknemer ontvangt, op zijn verzoek, maar in ieder geval...

Bijlage 9: Akkoord CAO Kringloop Nederland

BKN en vakvereniging AVV hebben op 7 november 2023 een principe-akkoord voor een CAO gesloten. Werkgevers en werknemers hebben ingestemd met dit principe-akkoord. Op 1 december ’23 het akkoord voor...

Bijlage 8: Overgangsregeling Salarisstructuur per 1 januari 2024

Per 1/1/2024 geldt het nieuwe, gewijzigde, salarisgebouw. Ingaande 1/1/2024 worden alle nieuwe medewerkers aangenomen en ingeschaald in het nieuwe salarisgebouw (schalen 1 t/m 8). Per 1/1/2024 worden alle bestaande medewerkers...

Bijlage 7: Klokkenluidersregeling

De Wet bescherming klokkenluiders trad op 18 feb 2023 grotendeels in werking. (Het inwerkingtredingsbesluit voor de implementatiewet is op 17 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2023, 52). Doel...

Bijlage 6: Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

De cao geeft de mogelijkheid om in overleg een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten. Dat is nodig, omdat de oude arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) van rechtswege eindigt op de AOW-gerechtigde leeftijd....

Bijlage 5: Bezwaarprocedure Functiewaarde-ring Kringloopbedrijven

Stap: De werknemer die het niet eens is met de beschrijving van zijn functie, de gevolgde procedure bij functiewaardering en / of het resultaat van zijn functiewaardering (de inschaling), zoekt...

Bijlage 4: Wet Werk en Zekerheid

Op 1 januari 2015 zijn de regels veranderd voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, oproepcontracten en payrollcontracten. Het doel van deze veranderingen is om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. De wet werk...

Bijlage 3: Wet Arbeid en Zorg

Calamiteitenverlof 1.1 De werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: onvoorziene omstandigheden...