Hoofdstuk 12 – Stichting OAK

12:1 Taken Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK)  Er is een Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (verder: OAK), statutair gevestigd te Utrecht (stichtingoak.nl). De statuten en eventuele reglementen van het OAK maken...

Hoofdstuk 10 – Vaste Commissie

Artikel 10.1 – Vaste Commissie De bedrijfstak kent een commissie, de Vaste Commissie Kunsteducatie, die betrokken is bij de uitleg van deze CAO. De samenstelling en werkwijze van deze commissie...

Hoofdstuk 13 – Ontslag en Reorganisatie

Inhoud  A         Ontslag en vergoeding B         Rangorde bij urenvermindering en afvloeiing C         Standaard sociaal plan Kunsteducatie D         Bezwarenadviescommissie A       Ontslag en vergoeding Artikel 13A: 1 – Vervallen....

Hoofdstuk 9- Medezeggenschap

Artikel 9:1 – Ondernemingsraad  In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is de werkgever die een organisatie in standhoudt waarin...

Hoofdstuk 14 – Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 14:1 –Duur en wijziging CAO De CAO Kunsteducatie geldt voor de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Opzegging door 1 van de sociale partners dient plaats...

Hoofdstuk 8 – Disciplinaire maatregelen

De werkgever kan ten aanzien van de werknemer die de verplichtingen voortvloeiende uit deze CAO of de arbeidsovereenkomst niet nakomt, de volgende disciplinaire maatregel(en) opleggen: Schriftelijke berisping. Het niet toekennen...

Relevante adressen

ABP Postbus 4804 6401 JL Heerlen T 045 579 60 70 W www.abp.nl AVV Europalaan 400 3526 KS Utrecht T 070-4442140 E info@avv.nu W www.avv.nu Bedrijfscommissie Markt II p/a Sociaal-Economische...

Bijlage 7 – Uitvoeringsreglement, bij artikel 12:1

Artikel 1 DEFINITIES Stichting: de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie; Bestuur: het bestuur van de Stichting Cao: de cao Kunsteducatie Werkgever: de werkgever als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub...

Hoofdstuk 7 – Overige regelingen tussen werkgever en werknemer

Artikel 7:1 – Algemeen De werkgever is verplicht de werknemer in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten en daarbij in redelijkheid aanwijzingen te (doen) geven...