Artikel 20c Eenmalige uitkering

Ben je op 1 december 2024 tenminste één jaar in dienst, dan ontvang je bij de salarisbetaling van december 2024 een eenmalige bruto uitkering die als volgt wordt vastgesteld. Voor...

Artikel 45 Buitengewoon verlof

In navolgende situaties heb je recht op buitengewoon verlof met behoud van maandinkomen. Gelegenheid Tijd Opmerking Bij je eigen ondertrouw ½ dag op de dag dat hij in ondertrouw gaat...

4.3 Overwerktoeslag / Toeslag werken buiten de reguliere werktijden

Voor overwerk zoals benoemd in artikel 4.2 zijn de volgende toeslagen van toepassing: 25% voor overuren op de normale werkdagen tussen 19.00 en 22.00 uur; 50% voor overuren op de...

4.2 Overwerk

Onder overwerk wordt verstaan, het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de normale arbeidsduur. Van overwerk is sprake indien de werknemer na overleg met de werkgever opdracht heeft gekregen...

4.1 Werktijden

De arbeidsduur bij een fulltime dienstbetrekking bedraagt 38 uur per week. De reguliere werktijden zijn op maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur tot 19.00 uur. Er kan 1...

10.5 Geschillencommissie CAO BKN

Een geschil over de uitleg of toepassing van deze cao kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie cao BKN. De Geschillencommissie heeft tot taak: het behandelen van geschillen omtrent de uitleg...

10.4 Geschil

Geschillen over de uitleg en/of toepassing van deze cao gerezen tussen werkgever en werknemer kunnen door de klagende partij aan de Geschillencommissie cao BKN als bedoeld in artikel 10.5 worden...

10.3 Uitzendkrachten

De werkgever is verplicht zich er van te verzekeren dat ten aanzien van werknemers die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld gedurende de periode van terbeschikkingstelling de bepalingen van...

10.2 Nevenactiviteiten

Het is de werknemer en de bestuurder verboden betaalde nevenwerkzaamheden te verrichten, waaronder begrepen artikelen inkopen voor handelsdoeleinden en/of zich bezig te houden met gelijksoortige activiteiten als de werkgever ten...

10.1 Verzekeringen

De werkgever verplicht zich een verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheid van de werkgever dekt voor lichamelijk letsel van de werknemers, werknemers/deelnemers of derden. De werkgever verplicht zich een...