Als je op een feestdag werkt, wordt het loon (bijv.) 200% uitbetaald, maar als je ziek bent, krijg je dan 100% of 200% betaald?

Een werknemer ontvangt de feestdagentoeslag alleen als er daadwerkelijk arbeid is verricht. Indien een werknemer niet heeft gewerkt wegens ziekte, is er geen arbeid verricht en kan de werknemer dus...

Artikel 38 Werknemers die naast hun werk een BBL-opleiding volgen

Als je een erkende opleiding volgt binnen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), heb je  een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. De duur van de arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de duur van...

Krijg ik een toeslag als ik op Moederdag werk?

Ja……Voor het werken op zondagen – en dus op Moederdag – geldt een toeslag van 30% van je bruto uurloon, als je werkgever je heeft verzocht op deze dag te...

Mijn werkgever zegt dat ik vakantie op moet nemen als ik naar het ziekenhuis moet of mijn (zieke) kind van de opvang moet halen op/tijdens een werkdag. Mag dit zomaar?

Nee, dit mag niet zomaar! Indien je naar het ziekenhuis moet en dit alleen onder werktijd kan, dan valt dit onder calamiteitenverlof. Tijdens dit verlof dient je werkgever je loon...

Waarom wordt er op mijn loonstrook een bedrag voor Soc. Fonds mode/sport ingehouden?

Werkgevers zijn verplicht een bepaald percentage van premieplichtig loon van medewerkers in de onderneming af te dragen aan de Stichting. Het is hierbij toegestaan dat werkgevers een klein gedeelte hiervan...

Ik stond voor een hele dag ingepland, maar ben de avond ervoor afgebeld. Mag dat?

Je werkgever mag je afbellen, maar hierover mag niet automatisch min-uren berekend worden. Wel mag dit als jij hiermee akkoord gaat. Dat komt omdat in de cao het volgende staat...

Voorheen had ik 24 vakantiedagen, nu nog maar 20. Hoe kan dat?

Het aantal wettelijke vakantiedagen is 4 keer de gemiddelde arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 5 dagen per week werkt, heb je recht op 20 vakantiedagen per jaar. Werkgever en...

Ik werk in loongroep C, maar ik werk regelmatig alleen in de winkel en heb hierdoor weinig/geen tijd om pauze te nemen. Wat kan ik doen?

In functiegroep C wordt er onder toezicht gewerkt. Als er een collega die toezicht hoort te houden ontbreekt, dan wordt er dus niet voldaan aan wat er hoort bij functiegroep...

Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn gebruikelijke dagen?

Nee, dit mag niet. Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Als je werkgever je werktijden wil aanpassen, moet hij/zij dat...

Ik heb een 0-uren contract en ben eerder naar huis gestuurd. Hoe zit dat met loon?

Als je langer dan 6 maanden in dienst bent en je bent opgeroepen, maar je wordt eerder weggestuurd (bijvoorbeeld omdat het rustig is), heb je recht op doorbetaling van je...

Ik werk 16 uur per week, maar ben maar voor 14 uur ingeroosterd. Mag dat?

Ja, dit mag. Wel is het zo dat er na afloop van de – door de werkgever vastgestelde – referteperiode (de periode waarover gekeken wordt naar je uren, meestal is...

Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?

Nee, dit mag niet. In de wet staat beschreven dat je zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Feestdagen zijn verplichte vrije dagen, dus het is aan werkgever om...

Onze winkel blijft een aantal dagen gesloten door het weer (bijv. vorst, enorme regen). Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris?

Dit is een ondernemersrisico. Als je stond ingeroosterd, krijg je je werkuren gewoon betaald. Je hoeft hier geen vakantiedagen voor op te nemen.

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

In art. 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan,...

Is er een termijn waarin ik bezwaar kan maken tegen een verandering in de functiebeschrijving of functie-indeling?

In de wet is geen termijn opgenomen. Wel kan de werkgever zelf een termijn stellen. Echter, wacht niet te lang met het kenbaar maken van je bezwaren. Als je namelijk...

Mag mijn hond mee naar mijn werk?

Wat doe je met je trouwe viervoeter wanneer je naar werk gaat? Mag een hond überhaupt mee? Het is in ieder geval niet verboden. Sterker nog, een diervriendelijke werkplek is goed...

Hoeveel loonsverhoging krijg ik?

Artikel 20 Salarisgebouw en salarissen 1. De bedragen van salarisgroep A van het salarisgebouw worden per 1 januari 2023 vastgesteld overeenkomstig de verhoging van het wettelijk minimumloon op € 11,16...

Hoe veel pensioen bouw ik op?

Ben je 20 jaar of ouder en werk je in de detailhandel, dan neem je deel aan de pensioenregeling (pensioenfonds detailhandel) vanaf het moment dat je in dienst komt of...

Wat is de leeftijd waarop ik met pensioen kan?

In Nederland bestaat de pensioenuitkering uit een deel AOW(*) en een deel ouderdomspensioen. AOW krijg je van de overheid en het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Detailhandel. Zes maanden voordat je...

Ben ik verplicht het ontwikkelbudget te gebruiken?

Nee, er is geen verplichting om je ontwikkelbudget of je scholingsverlof te gebruiken. Het is een extra budget voor jou. Het gaat niet van je loon af. Na 3 jaar...

Hoe lang blijft het budget staan? Kan ik sparen?

Je mag het budget opsparen tot een periode van 3 jaar. Na 3 jaar vervalt het ongebruikte budget uit het eerste jaar. Er blijft dan altijd maximaal 3 jaar budget...

Mag ik elke opleiding volgen die ik zelf wil?

Nee, de keuze voor je opleiding wordt alleen begrensd door de belastingregels. Het mag niet gaan om hobby cursussen.

Ik wil een opleiding volgen die boven mijn budget is, wat kan ik doen?

Je kunt verschillende dingen doen. Je kan je werkgever vragen om het budget aan te vullen. Als het om een opleiding gaat waar je werkgever veel baat bij zal hebben,...

Ik wil graag mijn ontwikkelingsbudget uitbetaald krijgen, kan dat?

Nee, dat kan niet. Je kunt het budget alleen besteden aan je eigen ontwikkeling in de vorm van opleidingen. Het gaat om een extra bedrag van je werkgever wat hij/zij...

Mag ik opleidingen onder werktijd volgen?

Het persoonlijk scholingsverlof is betaald verlof. Dit zal daarom meestal in werktijd plaatsvinden. Mocht de cursus alleen ’s avonds zijn, dan kun je met je werkgever afspreken wanneer je het...

Welke opleiding/cursus kan wel en welke niet? Is daar vrije keus in?

Je mag zelf kiezen waar je je ontwikkelbudget aan wilt besteden. Het moet wel gaan om een opleiding die een relatie heeft met het vakgebied van bloemen of de detailhandel....

Wat houdt het ontwikkelbudget en scholingsverlof precies in?

Vanaf 1 januari 2021 heb je recht gekregen op een financieel persoonlijk ontwikkelbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen plus je vakantiegeld) per jaar (artikel 35 van de...

Wat houdt de wachtdagenregeling in?

Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, wordt je loon doorbetaald. Op grond van de cao kan een uitzondering gelden voor de eerste dag van ziekte. Een werkgever kan per...

Wat is de hoogte van het loon bij ziekte?

Hoofdregel: je hebt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 52 weken recht op 100% doorbetaling van je maandinkomen. Vanaf week 53 tot en met 104 weken is dat percentage...

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Je hebt recht op ouderschapsverlof voor een kind tot 8 jaar. Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je het verlof opneemt. Na de bevalling van je partner heb je...

Welke regels gelden tijdens calamiteitenverlof?

Heb je een dringend privéprobleem op te lossen waarvoor je direct vrij moet nemen, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Je salaris loopt door tijdens het calamiteitenverlof. Het moet gaan om...

Ziek tijdens kortdurend verlof?

Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je in overleg met je werkgever het verlof stoppen.

40 uur werken, wat betekent dat voor mij?

Volgens de cao is een voltijd dienstverband per 1 januari 2021 40 uur per week. Ga je 40 uur werken, dan wordt je loon naar rato gebaseerd op een arbeidsduur...

Welke regels gelden er bij kortdurend zorgverlof?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Voorwaarde voor het kortdurend zorgverlof is dat de zieke verzorging nodig heeft en...

Hoe kan ik extra vakantiedagen kopen of verkopen?

Artikel 43. Je mag je bovenwettelijke verlofuren in vrije tijd opnemen, of in geld. Wanneer je het verlof opneemt in tijd, dan wordt je jaarsalaris verminderd met 0,38% per 8...

Welke regels gelden er bij zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Je hebt sowieso recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je...

Welke regels gelden er bij langdurig zorgverlof?

Langdurig zorgverlof is om iemand in je omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of levensbedreigend ziek is. Voorwaarde is dat jij de enige bent die de zorg kan geven...

In welke gevallen heb ik recht op buitengewoon verlof?

Artikel 45. Buitengewoon verlof stelt je in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een deeltijdmedewerker geldt hier het recht op verlof voor...

Hoe veel vakantiedagen bouw ik op als ik ziek ben?

Tijdens ziekte bouw je op dezelfde wijze vakantiedagen op als anders.

Op hoeveel verlofuren heb ik recht?

Een volledige werkweek is per 1 januari 2021 in de cao Bloemisten 40 uur per week gemiddeld. Bij een werkweek van 40 uur per week bouw je per jaar 20...

Kan het uitbetalen van plusuren ook in tijd-voor-tijd plaatsvinden in plaats van geld?

Ja, dit kan. Of plusuren in geld of in tijd worden uitbetaald, moet je werkgever in overleg met jou bepalen.

Is de werkgever verplicht om mij de meer gewerkte uren na afloop van een referteperiode van 12 maanden uit te betalen?

Als je aan het einde van een referteperiode meer hebt gewerkt dan het aantal overeengekomen basisuren dan betaalt je werkgever de meer gewerkte uren uit of krijg je deze uren...

Kan de werkgever mij verplichten om verlof op te nemen als hij de winkel sluit in de vakantieperiode?

Als in jouw bedrijf een bedrijfsvakantiesluiting geldt, dan kan je werkgever de verlofperiode voor jou geheel of gedeeltelijk met die periode laten samenvallen (artikel 44 lid 3 cao Bloemisten). Daarnaast...

Wat zijn mijn rechten in de cao rondom werken in het weekend?

Als je in het weekend werkt, dan mag je je werkgever vragen om één dag in het weekend niet te worden ingeroosterd (zaterdag of zondag), zodat je één dag hebt...

Over welke periode mag de werkgever mijn flexibele inzet berekenen?

Je flexibele inzet wordt berekend over maximaal 12 maanden. Dit noemen we de referteperiode. Je werkgever stelt deze periode vast. Referteperioden mogen elkaar niet overlappen. Bij de meeste bedrijven is...

Ik wil mijn zoontje zien voetballen op zaterdagochtend, wat staat er in de cao over werken in het weekend?

Bij de vaststelling van het werkrooster moet de werkgever zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van werknemer, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden. Je dient...

Mag de werkgever mij verplichten op zondag of op een feestdag te werken?

Werken op zon- en feestdagen gebeurt vrijwillig. Je werkgever kan je op zondag arbeid laten verrichten als je daarmee instemt (dit staat in de Arbeidstijdenwet).

Heb ik recht op een toeslag bij werken op bijzondere uren? Wanneer is hier sprake van?

Algemeen Je hebt recht op een toeslag in de volgende gevallen: De toeslag voor het werken tussen 0.00 en 06.00 uur is 100%. De toeslag voor het werken op zondag...

Wanneer is er sprake van overwerk volgens de cao?

Gedurende het jaar (de referteperiode) kun je meer of minder werken dan het gemiddeld aantal uur in je arbeidsovereenkomst. In zo’n geval bouw je plus-, en minuren op. De plus...

Wanneer heb ik recht op een diplomatoeslag

Per 1 mei 2015 zijn de artikelen over diplomatoeslag vervallen, maar bestaande rechten blijven behouden. Dat wil zeggen dat als je  op 30 april 2015 in dienst was bij je...

Wat is de toeslag voor het werken op feestdagen?

Op een feestdag krijg je een toeslag van 100% op je normale uurloon, behalve op Hemelvaartsdag en Koningsdag (30%). Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag; beide Paasdagen; Hemelvaartsdag; beide Pinksterdagen; beide Kerstdagen; de...

Wat is de opzegtermijn voor een werknemer?

Als je zelf ontslag neemt, geldt er altijd een opzegtermijn van een maand, behalve als je dit anders hebt afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst. Let op: Er geldt geen opzegtermijn als...

Wat voor proeftijd mag worden afgesproken?

Er mag alleen een proeftijd worden afgesproken als je bij een nieuwe werkgever gaat werken. Bij het verlengen van een contract, mag geen proeftijd worden afgesproken. Ga je in dienst...

Wat moet er allemaal in je arbeidsovereenkomst staan?

In je arbeidsovereenkomst moet minimaal het volgende staan: de naam van de werkgever en van jou, de medewerker; de datum van indiensttreding; de duur van de arbeidsovereenkomst; de functie; het...

Moet de arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk worden afgesloten?

Ja, bij je indiensttreding moet de werkgever je een schriftelijke arbeidsovereenkomst aanbieden. Dat hebben we in de cao afgesproken.

Ik ben lid van een vakbond die de cao niet heeft afgesloten: Is de cao op mij van toepassing?

Ja, ook dan is de cao op jou van toepassing. De cao is ‘Algemeen Verbindend’ verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao is daarmee van toepassing...

Over AVV

AVV staat voor Alternatief Voor Vakbond. AVV werkt op een andere manier dan andere vakbonden. Wij betrekken iedereen die onder een cao valt bij die cao, leden en niet-leden van...

Bijlage 4 Handleiding jaargesprek en beoordeling

Aanwijzingen voor leidinggevende en werknemer Vaststelling van de juiste functiebeschrijving In de cao zijn functiebeschrijvingen opgenomen (zie bijlage 1). De jaarcyclus start met het bespreken en vaststellen van de functiebeschrijving...

Bijlage 3 Overgangsregelingen

A. Overgangsregeling vervallen arbeidstijdverkorting Met ingang van 1 april 2000 kun je als werknemer geen aanspraak meer maken op Arbeidstijdverkorting. Als je als werknemer een individuele arbeidsovereenkomst hebt van na...

Bijlage 2 Salarisgebouw per 1 januari 2023

Hieronder staat het salarisgebouw per 1 januari 2023. Het salarisgebouw wordt per 1 juli 2023 aangepast. Uurlonen zullen nooit onder het Wettelijk Minimum Loon komen. Zie de website van VBW...

Bijlage 1 functiebeschrijvingen

Functiegebouw Dit functiegebouw is door partijen bij deze cao geaccordeerd. Het nieuwe functiegebouw kent de volgende functies: Aankomend winkelmedewerker Winkelmedewerker Verkoper/binder Vaktechnisch verkoper/binder Allround/coördinerend medeweker Vakspecialist Bedrijfsleider Alle functies zijn...

Artikel 56 Segmentbepalingen ambulante handel

Enkel voor werknemers die werkzaam zijn bij een ondernemer in de ambulante handel is het gestelde in dit artikel van toepassing. Voor reisuren wordt het normaal geldende salaris per uur...

Artikel 55 Onderwerpen voor onderzoek tussen VBW en AVV

VBW en AVV streven naar meer aandacht voor het belang van gezond werken en veiligheid op de werkvloer. Met behulp van het Sociaal fonds Bloemenspeciaalzaken zal verder worden uitgewerkt op...

Artikel 54 Vakbondsfaciliteiten

Ben je actief lid van AVV en help je de vakorganisatie bij het vakbondswerk? In overleg met je werkgever kun je daarvoor bepaalde faciliteiten krijgen, zoals het besteden van een...

Artikel 53 sociale commissie

Er is in de bloemendetailhandel een Sociale Commissie ingesteld. De Sociale Commissie heeft de volgende taken: het op schriftelijk verzoek van een werkgever of werknemer ontheffing verlenen van de regels...

Artikel 52 Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken

VBW, CVAH en AVV hebben gezamenlijk Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken  opgericht. VBW, CVAH en AVV participeren in het bestuur van die stichting. De stichting zal naast werkgeversondersteuning en ontwikkeling vakmanschap,...

Artikel 54 Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Je hebt recht op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Je werkgever zorgt voor goede arbeidsomstandigheden volgens de geldende wetten en regelgeving. De werkgever is wettelijk verplicht als gevolg van de Arbeidsomstandighedenwet in zijn...

Artikel 53 Ziek- en betermeldingen, geneeskundig onderzoek

Als je ziek bent meld je dat zo spoedig mogelijk aan je werkgever, zo mogelijk vóór het begin van de werktijd. Zodra je weer in staat bent om te werken...

Artikel 52 Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid

Kun je wegens ziekte niet werken, dan ben je arbeidsongeschikt. De werkgever betaalt tijdens je arbeidsongeschiktheid maximaal 104 weken 70% van je maandinkomen door. Periodes van arbeidsongeschiktheid worden samengeteld als...

Artikel 51 Tegemoetkoming reiskosten woning-werk

Indien je op meer dan 10 kilometer afstand woont van de locatie waar je normaal gesproken je werkzaamheden verricht heb je recht op een tegemoetkoming in de reiskosten voor je...

Artikel 50 Pensioen

In beginsel ben je op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht verzekerd voor je pensioen bij het Bedrijfspensioenfonds Detailhandel. De werkingssfeer alsmede de rechten en de...

Artikel 49 Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Je hebt recht op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Je werkgever zorgt voor goede arbeidsomstandigheden volgens de geldende wetten en regelgeving. De werkgever is wettelijk verplicht als gevolg van de Arbeidsomstandighedenwet in zijn...

Artikel 48 Ziek- en betermeldingen, geneeskundig onderzoek

Als je ziek bent meld je dat zo spoedig mogelijk aan je werkgever, zo mogelijk vóór het begin van de werktijd. Zodra je weer in staat bent om te werken...

Artikel 47 Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid

Kun je wegens ziekte niet werken, dan ben je arbeidsongeschikt. De werkgever betaalt tijdens je arbeidsongeschiktheid maximaal 104 weken 70% van je maandinkomen door. Periodes van arbeidsongeschiktheid worden samengeteld als...

Artikel 46 Recht op buitengewoon verlof op grond van de wet

Je kunt aanspraak maken op buitengewoon verlof dat in de wet is geregeld. Bijvoorbeeld op het verlof dat in de Wet arbeid en zorg staat, zoals zwangerschap- en bevallingsverlof of...

Artikel 45 Buitengewoon verlof

In navolgende situaties heb je recht op buitengewoon verlof met behoud van maandinkomen. Gelegenheid Tijd Opmerking Bij je eigen ondertrouw ½ dag op de dag dat hij in ondertrouw gaat...

Artikel 44 Opnemen van verlof

Je dient je aanvraag voor het opnemen van verlof in bij je werkgever. Je geeft daarbij het begin en het einde aan. Je werkgever moet je aanvraag goedkeuren. Hij kan...

Artikel 43 Recht op het inkopen van extra verlofuren (bovenwettelijk verlof)

In het jaargesprek kun je aangeven of jij in het komende tijdvak van 1 januari tot en met 31 december bovenwettelijke verlofuren als vrije tijd wilt genieten. In dat geval...

Artikel 42 Verlof tijdens arbeidsongeschiktheid

Als je tijdens je vakantie arbeidsongeschikt raakt maar wel recht hebt op doorbetaling van je maandinkomen, worden de dagen dat je tijdens die vakantie ziek bent niet in mindering gebracht...

Artikel 41 Vaststelling verlof bij in- en uitdiensttreding

Treed je in de loop van het kalenderjaar in dienst? Je werkgever stelt dan je verlofopbouw vast naar evenredigheid van het aantal uren dat je opbouwt over een volledig kalenderjaar....

Artikel 40 Wettelijk verlof

Je hebt recht op wettelijk verlof. Als je een voltijd dienstverband hebt bouw je per jaar 20 dagen (160 uur) wettelijk verlof op. Als deeltijdwerker bouw je verlof naar rato...

Artikel 39 verlofdag

Een verlofdag duurt 8 uur. Het vakantiejaar loopt van 1 januari  tot en met 31 december.

Artikel 37 Tegemoetkoming stagematerialen aan BOL en BBL studenten

  Als je leerling bent en een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) of een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt en Beroepspraktijkvorming (BPV) doet bij een leerbedrijf dat valt onder de werkingssfeer...

Artikel 36 Betaald persoonlijk scholingsverlof

Als voltijd-medewerker heb je in 2020 recht op twee dagen / 15,2 uur betaald persoonlijk scholingsverlof per jaar en vanaf 2021 twee dagen /16 uur betaald persoonlijk scholingsverlof per jaar....

Artikel 35 Persoonlijk studiebudget

Je maakt aanspraak op een financieel persoonlijk scholings-/ontwikkelingsbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen + vakantiegeld) per jaar. Je werkgever beheert het scholings/ontwikkelingsbudget. Het budget kun je in...

Artikel 34 Persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Het is van belang dat je als werknemer in de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten met plezier én in optimale gezondheid je werk kunt doen, nu en in de...

Artikel 33 Overwerk

Als het totaal aantal gewerkte plus-uren aan het einde van de referteperiode meer dan 20% bedraagt van het gemiddelde aantal in je individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsuren, worden de uren die...

Artikel 32 Plus- en min-uren, referteperiode

De periode voor de toepassing van de Jaarurensystematiek (de referteperiode) bedraagt twaalf maanden en loopt in beginsel van 1 januari  tot en met 31 december. Als je per week meer...

Artikel 31 Jaarurensystematiek

De normale arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband 40 uur per week (gemiddeld 40 uur per week x 52 weken = 2080 uur). In overleg tussen jou en je werkgever...

Artikel 30 Bezoek arts/tandarts

Bezoek aan een arts of tandarts plan je in principe buiten je werktijden.  Als dit niet mogelijk is, of als er sprake is van een acute situatie, wordt het bezoek...

Artikel 29 Pauzetijd van 15 minuten of langer

Als je je dagelijkse werktijd in overleg met de werkgever gedurende 15 minuten of langer wegens een pauze onderbreekt, behoort de tijd van deze onderbreking niet tot de arbeidstijd. Voorwaarde...

Artikel 28 Gebroken diensten

Je werkgever kan je geen gebroken diensten (twee afzonderlijke werkperioden met meer dan een uur tussentijd per dag) opdragen.

Artikel 27 Maximale arbeidstijden

Als je 18 jaar of ouder bent geldt als maximale arbeidstijd: per dienst (structureel): 10 uur; per week (structureel): 40 uur; per dienst (incidenteel): 12 uur; per week (incidenteel): 45...

Artikel 26 Werkweek

Je hebt het recht om op jouw verzoek in het weekend ten minste één dag niet ingeroosterd te worden. Je werkgever kan je niet verplichten op zondag te werken. Als...

Artikel 25 Vakantietoeslag

Je hebt recht op vakantietoeslag van 8% van je salaris. De vakantietoeslag wordt maandelijks aan jou als werknemer uitbetaald. In het jaargesprek kun je als werknemer aangeven of jij in...

Artikel 24 Toeslag voor het werken op feestdagen

Feestdagen in de zin van deze cao zijn: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag,  Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en de Koningsdag. De toeslag voor het werken...

Artikel 23 Toeslag voor het werken in de nacht

Als je in opdracht van je werkgever werkt tussen 0.00 uur en 06.00 uur geldt over die uren een toeslag van 100% van je uursalaris. Werk je regelmatig ’s nachts...

Artikel 22 Toeslag voor het werken op zondag

Als je op verzoek van je werkgever op een zondag werkt ontvang je over die uren een toeslag van 30% van je uursalaris. Je kunt door je werkgever niet worden...

Artikel 21 Periodieke salarisverhoging op basis van jouw beoordeling

Als je ten minste één jaar in dienst bent én uit de beoordeling blijkt dat je volgens de norm functioneert krijg je naast de algemene salarisaanpassing jaarlijks per 1 januari...

Artikel 20 Salarisgebouw en salarissen

De bedragen van salarisgroep A van het salarisgebouw worden per 1 januari 2023 vastgesteld overeenkomstig de verhoging van het wettelijk minimumloon op € 11,16 per uur en de daarvan afgeleide...

Artikel 19 Garantieregeling inpassing medewerkers salarisgroep A

We onderscheiden twee groepen medewerkers in salarisgroep A (niveau minimumloon): Medewerkers in salarisgroep A met de functie van Aankomend winkelmedewerker stromen in de regel en bij goed functioneren vrij snel...

Artikel 18 Indeling in de salarisgroep

Je werkgever deelt jouw functie in de bijbehorende salarisgroep in. De letter van de salarisgroep (A – F) correspondeert met de letter van de functie. Bij indiensttreding vindt de inpassing...

Artikel 17 Functie-indeling

Je functie omvat het samenstel van de aan jou door je werkgever opgedragen werkzaamheden waarbij je een duidelijk resultaat moet bereiken. Je werkgever maakt bij de functie-indeling gebruik van onderstaande...

Artikel 16 Jaargesprek

Tijdens het jaargesprek ga je met je werkgever in gesprek over ontwikkelingen rond de onderneming, jouw persoonlijke ontwikkeling en de inzetbaarheid van jou als werknemer. Het jaargesprek wordt ieder jaar...

Artikel 15 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden

In geval je overlijdt, keert de werkgever, naast het tot en met de dag van je overlijden nog niet uitbetaalde maandinkomen, een uitkering ineens uit van éénmaal het maandinkomen. Deze...

Artikel 14 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst & AOW

Je arbeidsovereenkomst eindigt automatisch per de dag waarop je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Artikel 13 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte

Ben je langdurig ziek en kan je daardoor niet meer werken bij de werkgever? De werkgever kan je arbeidsovereenkomst twee jaar nadat je arbeidsongeschikt bent geworden, beëindigen.

Artikel 12 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan geldt voor je werkgever navolgende wettelijke opzegtermijn: Arbeidsduur  Opzegtermijn Korter dan 5 jaar 1 maand Tussen de 5 en 10 jaar 2...

Artikel 11 Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Deze eindigt automatisch na afloop van de afgesproken periode. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd als die mogelijkheid in de...

Artikel 10 Proeftijd

De proeftijd bedraagt ten hoogste 2 maanden bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan geen proeftijd worden overeengekomen bij een bepaalde...

Artikel 9 Duur van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Artikel 8 De arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. Je ontvangt een getekende versie van de arbeidsovereenkomst van je werkgever. In de arbeidsovereenkomst wordt vermeld: de datum van je indiensttreding; je functie;...

Artikel 7 Verplichtingen voor jou als werknemer

Je gedraagt je als goed werknemer: in je houding en gedrag stel je je respectvol op. Daarbij moet je je houden aan de huisregels en werkinstructies van je werkgever. Redelijke...

Artikel 6 Verplichtingen van je werkgever

Je werkgever stelt zich in houding en gedrag naar jou als werknemer respectvol op, zoals een goed werkgever dat hoort te doen. De tekst van deze cao staat op www.vbw.nu, ...

Artikel 5 Begripsbepalingen

In deze cao worden bepaalde begrippen gebruikt. Hieronder lees je wat daarmee wordt bedoeld. Werkgever: de werkgever is degene die een onderneming met personeel in loondienst uitoefent in de gespecialiseerde...

Artikel 1 Partijen bij deze cao

De volgende partijen hebben deze cao afgesloten: De verenigingen van werkgevers Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), gevestigd te Ede; Centrale Vereniging van Ambulante Handel (CVAH), gevestigd te Zeewolde; en de...

Artikel 4 Afwijken van de cao

Je werkgever mag afwijken van deze cao om met jou gunstiger arbeidsvoorwaarden af te spreken.

Artikel 3 Looptijd, ingrijpende veranderingen en opzegging cao

Deze cao treedt in werking op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2023. Bij ingrijpende veranderingen gedurende de looptijd van de cao treden VBW, CVAH en...

Is de cao op mij van toepassing?

De cao is op jou van toepassing als je in dienst bent bij een werkgever die genoemd wordt in Artikel 2 van de cao (werkingssfeer). Kort samengevat gaat het om...

Inleiding

Aan de werkgevers en de werknemers, werkzaam in de gespecialiseerde bloemendetailhandel Als verenigingen van gevestigde en ambulante bloemist-winkeliers en als vakorganisatie voor medewerkers in deze branche vinden VBW, CVAH en...

Artikel 2 Werkingssfeer cao

Deze cao heeft betrekking op de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. Daaronder worden de ondernemingen verstaan waarvan meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit de verkoop en/of...