Mijn werkgever wil mijn werkdagen aanpassen, en zegt dat dit kan omdat er een eenzijdig wijzigingsbeding in mijn arbeidsovereenkomst. Wat houdt dat in?

Het kan zijn dat je in je arbeidsovereenkomst een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ hebt. Dit is een tekst waarin staat dat je werkgever je arbeidsvoorwaarden mag aanpassen. Toch betekent dit niet dat…

Wat moet er allemaal in je arbeidsovereenkomst staan?

De volgende zaken moeten in ieder geval in je arbeidsovereenkomst staan: de naam en woonplaats van jou en jouw werkgever; de plaats of plaatsen waar je werkt; je functie of…

Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen afhalen als dat normaal gesproken mijn werkdag is?

De werknemer met een volledige betrekking heeft met behoud van salaris recht op 25 vakantiedagen en 6 verlofdagen in verband met feestdagen. Je werkgever mag deze dag dus niet van…

Welke regels gelden er bij calamiteitenverlof?

De werkgever verleent calamiteitenverlof met behoud van loon voor een, naar redelijkheid te berekenen, tijd. Onder calamiteit wordt verstaan een onvoorziene noodsituatie waarin acuut vrij moet worden genomen om persoonlijke…

Welke regels gelden er bij langdurend zorgverlof?

Wanneer je tijdelijk zorg biedt aan een partner, kind, ouder, broer/zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot of bekende die (levensbedreigend) ziek of hulpbehoevend is, kom je in aanmerking voor onbetaald langdurig verlof….

Welke regels gelden er bij kortdurend zorgverlof?

Je hebt recht op kortdurend zorgverlof wanneer iemand in je omgeving verzorging nodig heeft, en jij de enige bent die deze verzorging kan leveren. Kortdurend zorgverlof meld je zo snel…

Wat moet ik doen als ik ziek word tijdens kortdurend zorgverlof?

Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je het verlof stoppen in overleg met je werkgever. Lees meer op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/duur-zorgverlof

Op hoeveel ouderschapsverlof heb ik recht?

In het eerste levensjaar van het kind heb je recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof tegen 70% van je dagloon betaald door het UWV. Daarna heb je tot het bereiken…

Wat is de hoogte van het loon bij (langdurige) ziekte?

Eerste jaar (week 1 tot en met 52): 100% van het laatstverdiende loon. Tweede jaar (week 53 tot en met 104): 70% van het laatstverdiende loon. Zie cao artikel 4:4…

Hoeveel pensioen bouw ik op?

Hoeveel pensioen je opbouwt, kun je terugzien op je loonstrook. Je kunt ook naar de website van pensioenfonds PFZW of (in sommige gevallen) ABP  gaan en daar inloggen. Neem ook…

Hoeveel loonsverhoging krijg ik?

Dit is afhankelijk van de gemaakte afspraken in de cao. Kijk hiervoor in de meest recente cao.

Mag ik onder werktijd een opleiding volgen voor mijn werk?

Als je op verzoek van de werkgever een studie volgt, dan is de studietijd werktijd. Is de opleiding op eigen verzoek, dan is de tijd geen werktijd. Zie cao artikel…

Hoeveel verlofdagen bouw ik op?

Bij een voltijd dienstverband bouw je 25 vakantiedagen op plus 6 dagen verlof in verband met de feestdagen. Zie cao artikel 5:1 lid 2.

Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn vaste dagen?

Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Je werktijden en rooster worden al vrij ver vooraf bepaald. In de cao staat…

Kan ik extra vakantiedagen kopen?

Wettelijk is hier niks over vastgelegd en in de cao is hier niets over afgesproken. Je kunt met je werkgever in gesprek over eventuele mogelijkheden hiervoor.

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Sinds 1 januari 2020 gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen, of als een werknemer langer…

Er is op het moment weinig werk. Kan mijn werkgever me ook inzetten bij een andere organisatie?

Je kan tijdelijk bij een andere werkgever gaan werken en dan loopt je huidige contract door. Dit kan op je eigen verzoek, of op verzoek van de werkgever met toestemming…

Geldt de cao Kunsteducatie ook voor mij?

Of deze cao voor jou geldt, is afhankelijk van de organisatie waar je (voor) werkt. In de cao staat dat deze van toepassing is op: ‘de rechtspersoonlijkheid bezittende, direct of…

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn functiebeschrijving?

Als je het niet eens bent met je functiebeschrijving, moet je  eerst proberen te overleggen met je direct leidinggevende. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je een bezwaarprocedure…

Wat moet er allemaal in je arbeidsovereenkomst staan?

de naam en woonplaats van jou en je werkgever; de plaats of plaatsen waar je werkt; je functie of het soort werk dat je doet; de datum van indiensttreding; de…

Welke regels gelden er bij calamiteitenverlof?

Krijg je te maken met een calamiteit, dan heb je recht op betaald verlof voor zolang de calamiteit duurt. Onder calamiteit wordt verstaan een onvoorziene noodsituatie waarin acuut vrij moet…

Welke regels gelden er bij langdurend zorgverlof?

Wanneer je tijdelijk zorg biedt aan een partner, kind, ouder, broer/zus, grootouder, kleinkind huisgenoot of bekende die (levensbedreigend) ziek of hulpbehoevend is, kom je in aanmerking voor onbetaald langdurig verlof….

Welke regels gelden er bij kortdurend zorgverlof?

In de cao zijn geen extra regels opgenomen over kortdurend zorgverlof bovenop  wat wettelijk is vastgelegd. Dat houdt in dat  je recht op kortdurend zorgverlof hebt  wanneer iemand in je…

Wat moet ik doen als ik ziek word tijdens kortdurend zorgverlof?

Als je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je het verlof stoppen in overleg met je werkgever. Lees meer op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/duur-zorgverlof.  

Op hoeveel ouderschapsverlof heb ik recht?

In het eerste levensjaar van het kind heb je recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof tegen 70% van je dagloon betaald door het UWV. Daarna heb je tot het bereiken…

Wat is de hoogte van het loon bij (langdurige) ziekte?

Voor de werknemer die arbeidsongeschikt is geworden, geldt gedurende de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid (104 weken) een aanvulling op de wettelijke loondoorbetalingverplichting conform onderstaande staffel:  Eerste jaar (week 1…

Hoeveel pensioen bouw ik op?

Hoeveel pensioen je opbouwt, kun je terugzien op je loonstrook. Je kunt ook naar de website van pensioenfonds Detailhandel gaan en daar inloggen. Hier zie je precies hoeveel pensioen je…

Mag ik onder werktijd een opleiding volgen voor mijn werk?

Als op verzoek van de werkgever een studie wordt gevolgd dan is de studietijd werktijd. Is de opleiding op eigen verzoek dan kunnen er afspraken gemaakt worden met de werkgever…

Hoeveel verlofdagen bouw ik op?

Bij een voltijds dienstverband (gemiddeld 38 uur per week) bouw je 182.4 vakantie-uren op. Werk je niet volledig, dan wordt je vakantieaanspraak naar rato verlaagd. Bijvoorbeeld: werk je 20 uur…

Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn vaste dagen?

Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is. Als er in je arbeidsovereenkomst bepaalde werkdagen zijn afgesproken, dan mag je werkgever daar…

Kan ik extra vakantiedagen kopen?

Wettelijk is hier niks over vastgelegd en in de cao staat er niks over in. Je kunt met je werkgever in gesprek over eventuele mogelijkheden hiervoor. 

Geldt de cao Kringloop ook voor mij?

De cao geldt voor alle Kringlooporganisaties die aangesloten zijn bij Branchevereniging Kringloop Nederland (dit is een vereniging van werkgevers die de cao sluit) en hun werknemers. Hierop geldent een aantal…

Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten?

Wanneer je flexibel werkt (dus gemiddeld wel een vast aantal uren, maar in de praktijk soms wat meer of minder uren afhankelijk van de drukte op je werk), kan de…

Artikel 33 Overwerk

Als het totaal aantal gewerkte plus-uren aan het einde van de referteperiode meer dan 20% bedraagt van het gemiddelde aantal in je individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsuren, worden de uren die…

Artikel 32 Plus- en min-uren, referteperiode

De periode voor de toepassing van de Jaarurensystematiek (de referteperiode) bedraagt twaalf maanden en loopt in beginsel van 1 januari  tot en met 31 december. Als je per week meer…

Artikel 31 Jaarurensystematiek

De normale arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband 40 uur per week (gemiddeld 40 uur per week x 52 weken = 2080 uur). In overleg tussen jou en je werkgever…

Artikel 30 Bezoek arts/tandarts

Artikel 30 Bezoek arts/tandarts Bezoek aan een arts of tandarts plan je in principe buiten je werktijden.  Als dit niet mogelijk is, of als er sprake is van een acute…

Artikel 38 Werknemers die naast hun werk een BBL-opleiding volgen

Als je een erkende opleiding volgt binnen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), heb je  een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. De duur van de arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan de duur van…

Artikel 29 Pauzetijd van 15 minuten of langer

Artikel 29 Pauzetijd van 15 minuten of langer Als je je dagelijkse werktijd in overleg met de werkgever gedurende 15 minuten of langer wegens een pauze onderbreekt, behoort de tijd…

Artikel 37 Tegemoetkoming stage BOL en BBL studenten

Als je leerling bent en een BOL (beroeps opleidende leerweg) of BBL (beroepsbegeleidende leerweg) opleiding volgt en BPV (beroepspraktijkvorming) doet bij een leerbedrijf dat valt onder de werkingssfeer van deze…

Artikel 36 Betaald persoonlijk scholingsverlof

Als voltijd-medewerker heb je in 2020 recht op twee dagen / 15,2 uur betaald persoonlijk scholingsverlof per jaar en vanaf 2021 twee dagen /16 uur betaald persoonlijk scholingsverlof per jaar….

Artikel 28 Gebroken diensten

Artikel 28 Gebroken diensten Je werkgever kan je geen gebroken diensten (twee afzonderlijke werkperioden met meer dan een uur tussentijd per dag) opdragen.

Artikel 35 Persoonlijk studiebudget

Je maakt aanspraak op een financieel persoonlijk scholings-/ontwikkelingsbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen + vakantiegeld) per jaar. Je werkgever beheert het scholings/ontwikkelingsbudget. Het budget kun je in…

Artikel 27 Maximale arbeidstijden

Artikel 27 Maximale arbeidstijden Als je 18 jaar of ouder bent geldt als maximale arbeidstijd: per dienst (structureel): 10 uur; per week (structureel): 40 uur; per dienst (incidenteel): 12 uur;…

Artikel 34 Persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Het is van belang dat je als werknemer in de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten met plezier én in optimale gezondheid je werk kunt doen, nu en in de…

Artikel 25 Vakantietoeslag

Je hebt recht op vakantietoeslag van 8% van je salaris. De vakantietoeslag wordt maandelijks aan jou als werknemer uitbetaald. In het jaargesprek kun je als werknemer aangeven of jij in…

Artikel 26 Werkweek

Artikel 26 Werkweek Je hebt het recht om op jouw verzoek in het weekend ten minste één dag niet ingeroosterd te worden. Je werkgever kan je niet verplichten op zondag…

Artikel 24 Toeslag voor het werken op feestdagen

Feestdagen in de zin van deze cao zijn: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag,  Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en de Koningsdag. De toeslag voor het werken…

Artikel 23 Toeslag voor het werken in de nacht

Als je in opdracht van je werkgever werkt tussen 0.00 uur en 06.00 uur geldt over die uren een toeslag van 100% van je uursalaris. Werk je regelmatig ’s nachts…

Artikel 22 Toeslag voor het werken op zondag

Als je op verzoek van je werkgever op een zondag werkt ontvang je over die uren een toeslag van 30% van je uursalaris. Je kunt door je werkgever niet worden…

Artikel 16 Jaargesprek

Tijdens het jaargesprek ga je met je werkgever in gesprek over ontwikkelingen rond de onderneming, jouw persoonlijke ontwikkeling en de inzetbaarheid van jou als werknemer. Het jaargesprek wordt ieder jaar…

Artikel 21 Periodieke salarisverhoging op basis van jouw beoordeling

Als je ten minste één jaar in dienst bent én uit de beoordeling blijkt dat je volgens de norm functioneert krijg je naast de algemene salarisaanpassing op basis van artikel…

Artikel 15 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden

In geval je overlijdt, keert de werkgever, naast het tot en met de dag van je overlijden nog niet uitbetaalde maandinkomen, een uitkering ineens uit van éénmaal het maandinkomen. Deze…

Artikel 20b Inpassing van het salaris van de medewerkers in het salarisgebouw 2024, individuele salarisaanpassing

De medewerker die op 31 december 2023 een salaris in een salarisgroep verdient overeenkomstig het bedrag van één van de prestatieperiodieken van het salarisgebouw, gaat met ingang van 1 januari…

Artikel 20a Aanpassingen van het salarisgebouw per 1 januari 2024 en per 1 juli 2024

Het salarisgebouw per 1 januari 2024 (bedragen inclusief een algemene verhoging van 2,5%) is opgenomen in bijlage 2b van deze cao. De bedragen van de aanloopschaal en het startbedrag van…

Artikel 14 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst & AOW

Je arbeidsovereenkomst eindigt automatisch per de dag waarop je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

Artikel 19 Inpassing medewerkers in de aanloopschaal

We onderscheiden twee groepen medewerkers in de aanloopschaal (niveau minimumloon, verhoogd met 1,52% t.b.v. de mogelijke aankoop van vier extra vakantiedagen): Startende medewerkers met de functie van verkoper/binder. Zij stromen…

Artikel 13 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte

Ben je langdurig ziek en kan je daardoor niet meer werken bij de werkgever? De werkgever kan je arbeidsovereenkomst twee jaar nadat je arbeidsongeschikt bent geworden, beëindigen

Artikel 18 Indeling in de salarisgroep

Je werkgever deelt jouw functie in de bijbehorende salarisgroep in. De letter van de salarisgroep (C – F) correspondeert met de letter van de functie. In artikel 19 wordt beschreven…

Artikel 17 Functie-indeling

Je functie omvat het samenstel van de aan jou door je werkgever opgedragen werkzaamheden waarbij je een duidelijk resultaat moet bereiken. Je werkgever maakt bij de functie-indeling gebruik van onderstaande…

Artikel 12 Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan geldt voor je werkgever navolgende wettelijke opzegtermijn: Arbeidsduur                                  Opzegtermijn Korter dan 5 jaar                          1 maand Tussen de 5…

Bijlage 4 Handleiding jaargesprek en beoordeling

Aanwijzingen voor leidinggevende en werknemer Vaststelling van de juiste functiebeschrijving In de cao zijn functiebeschrijvingen opgenomen (zie bijlage 1). De jaarcyclus start met het bespreken en vaststellen van de functiebeschrijving…

Artikel 11 Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Deze eindigt automatisch na afloop van de afgesproken periode. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd als die mogelijkheid in de…

Bijlage 3 Overgangsregelingen

A. Overgangsregeling vervallen arbeidstijdverkorting Met ingang van 1 april 2000 kun je als werknemer geen aanspraak meer maken op Arbeidstijdverkorting. Als je als werknemer een individuele arbeidsovereenkomst hebt van na…

Bijlage 2b Salarisgebouw per 1 januari 2024

Hieronder staat het salarisgebouw per 1 januari 2024, zoals die geldt na de transitie van de salarissen van de salaristabel van 1 juli 2023 naar die van 1 januari 2024…

Artikel 10 Proeftijd

De proeftijd bedraagt ten hoogste 2 maanden bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan geen proeftijd worden overeengekomen bij een bepaalde…

Artikel 9 Duur van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Artikel 8 De arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. Je ontvangt een getekende versie van de arbeidsovereenkomst van je werkgever. In de arbeidsovereenkomst wordt vermeld: de datum van je indiensttreding; je functie;…

Artikel 7 Streven naar verduurzaming en Groene banen

De branche zet zich in voor het verduurzamen van de branche, het realiseren van duurzame bedrijven en ‘groene banen’. Individuele werkgevers en medewerkers nemen hiervoor de verantwoordelijkheid die past bij…

Artikel 6b verplichtingen voor jou als werknemer

Je gedraagt je als goed werknemer: in je houding en gedrag stel je je respectvol op. Daarbij moet je je houden aan de huisregels en werkinstructies van je werkgever. Redelijke…

Bijlage 2a Transitietabel van het salarisgebouw per 1 juli 2023 naar het salarisgebouw per 1 januari 2024

Bedrag salarisgroep A  wordt                           aanloopschaal  13,47 Alle bedragen salarisgroep B worden             salarisgroep C: 13,47 (per 1 januari 2024 C0) Alle bedragen salarisgroep C worden             salarisgroep C:…

Artikel 6a verplichtingen van je werkgever

Je werkgever stelt zich in houding en gedrag naar jou als werknemer respectvol op, zoals een goed werkgever dat hoort te doen. De tekst van deze cao staat op www.vbw.nu, …

Artikel 5 Begripsbepalingen

In deze cao worden bepaalde begrippen gebruikt. Hieronder lees je wat daarmee wordt bedoeld. Werkgever: de werkgever is degene die een onderneming met personeel in loondienst uitoefent in de gespecialiseerde…

Artikel 4 Afwijken van de cao

Je werkgever mag afwijken van deze cao om met jou gunstiger arbeidsvoorwaarden af te spreken.

Bijlage 1 functiebeschrijvingen

Functiegebouw Dit functiegebouw is door partijen bij deze cao geaccordeerd. Het functiegebouw kent de volgende functies: Verkoper/binder Vaktechnisch verkoper/binder Allround/coördinerend medeweker Vakspecialist Bedrijfsleider Alle functies zijn gesitueerd in een gevestigde…

Artikel 3 Looptijd, ingrijpende veranderingen en opzegging cao

Deze cao treedt in werking op 1 januari 2024 en loopt tot en met 31 december 2024. Bij ingrijpende veranderingen gedurende de looptijd van de cao treden VBW, CVAH en…

Artikel 56 Segmentbepalingen ambulante handel

Enkel voor werknemers die werkzaam zijn bij een ondernemer in de ambulante handel is het gestelde in dit artikel van toepassing. Voor reisuren wordt het normaal geldende salaris per uur…

Artikel 55 Onderwerpen voor onderzoek tussen VBW en AVV

Bevorderen persoonlijke ontwikkeling In de vorige cao’s zijn afspraken gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, de invoering van een persoonlijk studiebudget en het aanbieden van scholingsverlofdagen. Partijen stellen vast…

Artikel 54 Vakbondsfaciliteiten

Ben je actief lid van AVV en help je de vakorganisatie bij het vakbondswerk? In overleg met je werkgever kun je daarvoor bepaalde faciliteiten krijgen, zoals het besteden van een…

Artikel 53 sociale commissie

Er is in de bloemendetailhandel een Sociale Commissie ingesteld. De Sociale Commissie heeft de volgende taken: het op schriftelijk verzoek van een werkgever of werknemer ontheffing verlenen van de regels…

Artikel 52 Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken

VBW, CVAH en AVV hebben gezamenlijk Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken  opgericht. VBW, CVAH en AVV participeren in het bestuur van die stichting. De stichting zal naast werkgeversondersteuning en ontwikkeling vakmanschap,…

Artikel 51b Maaltijdvergoeding bij koopavonden

Indien je aansluitend aan een middagdienst werkt tijdens een koopavond waardoor je niet in de gelegenheid bent om de avondmaaltijd thuis tussen 17.00 uur en 20.00 uur te nuttigen verzorgt…

Artikel 51a Tegemoetkoming reiskosten woning-werk

Indien je op meer dan 10 kilometer afstand woont van de locatie waar je normaal gesproken je werkzaamheden verricht heb je recht op een tegemoetkoming in de reiskosten voor je…

Artikel 50 Pensioen

In beginsel ben je op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht verzekerd voor je pensioen bij het Bedrijfspensioenfonds Detailhandel. De werkingssfeer alsmede de rechten en de…

Artikel 49 Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

Je hebt recht op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Je werkgever zorgt voor goede arbeidsomstandigheden volgens de geldende wetten en regelgeving. De werkgever is wettelijk verplicht als gevolg van de Arbeidsomstandighedenwet in zijn…

Artikel 1 partijen bij deze cao

De volgende partijen hebben deze cao afgesloteDe verenigingen van werkgevers Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), gevestigd te Ede; Koninklijke Centrale Vereniging van Ambulante Handel (CVAH), gevestigd te Zeewolde; en de…

Artikel 48 Ziek- en betermeldingen, geneeskundig onderzoek

Als je ziek bent meld je dat zo spoedig mogelijk aan je werkgever, zo mogelijk vóór het begin van de werktijd. Zodra je weer in staat bent om te werken…

Artikel 47 Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid

Kun je wegens ziekte niet werken, dan ben je arbeidsongeschikt. De werkgever betaalt tijdens je arbeidsongeschiktheid maximaal 104 weken 70% van je maandinkomen door. Periodes van arbeidsongeschiktheid worden samengeteld als…

Artikel 46 Recht op buitengewoon verlof op grond van de wet

Je kunt aanspraak maken op buitengewoon verlof dat in de wet is geregeld. Bijvoorbeeld op het verlof dat in de Wet arbeid en zorg staat, zoals zwangerschap- en bevallingsverlof of…

Artikel 2 werkingssfeer cao

Deze cao heeft betrekking op de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. Daaronder worden de ondernemingen verstaan waarvan of: Meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit de fysieke…

Artikel 44 Opnemen van verlof

Je dient je aanvraag voor het opnemen van verlof in bij je werkgever. Je geeft daarbij het begin en het einde aan. Je werkgever moet je aanvraag goedkeuren. Hij kan…

Artikel 43 Recht op het inkopen van extra verlofuren (bovenwettelijk verlof)

In het jaargesprek kun je aangeven of jij in het komende tijdvak van 1 januari tot en met 31 december bovenwettelijke verlofuren als vrije tijd wilt genieten. In dat geval…

Artikel 42 Verlof tijdens arbeidsongeschiktheid

Als je tijdens je vakantie arbeidsongeschikt raakt maar wel recht hebt op doorbetaling van je maandinkomen, worden de dagen dat je tijdens die vakantie ziek bent niet in mindering gebracht…

Artikel 41 Vaststelling verlof bij in- en uitdiensttreding

Treed je in de loop van het kalenderjaar in dienst? Je werkgever stelt dan je verlofopbouw vast naar evenredigheid van het aantal uren dat je opbouwt over een volledig kalenderjaar….

Artikel 40 Wettelijk verlof

Je hebt recht op wettelijk verlof. Als je een voltijd dienstverband hebt bouw je per jaar 20 dagen (160 uur) wettelijk verlof op. Als deeltijdwerker bouw je verlof naar rato…

Artikel 39 verlofdag

Een verlofdag duurt 8 uur. Het vakantiejaar loopt van 1 januari  tot en met 31 december.

1.1 Definities

Waar ‘hij’ of ‘werknemer’ staat geschreven, kan ook ‘zij’ of ‘werkneemster’ worden gelezen. Begrippen en aanduidingen in de mannelijke of vrouwelijke vorm worden geacht het mannelijke en vrouwelijk equivalent te…

Is mijn werkgever verplicht mij aan te melden bij een pensioenfonds als er geen cao op ons van toepassing is?

Nee, jouw werkgever is dan niet verplicht om je aan te melden bij een pensioenfonds. 

Mag een werkgever een opdracht geven die buiten een wachtdienstblok valt?

Wanneer jouw wachtdienst erop zit mag je een oproep voor zorg buiten die tijd weigeren. Wanneer je, bijvoorbeeld, een wachtdienst hebt van 8.00-16.00uur, en er dan uitgestuurd wordt voor een zorg…

Wat is een OR (ondernemingsraad)?

Een Ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie of bedrijf. Het is een wettelijk verplicht orgaan in Nederland en heeft als doel de belangen van de werknemers te behartigen….

Wat is een avr (arbeidsvoorwaardenregeling)?

Een avr staat voor arbeidsvoorwaardenregeling en is een regeling die afspraken vastlegt tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat hierbij om zaken als salaris, vakantiedagen, werktijden, pensioen en…

Wat is het draagvlakmodel bij AVV?

Een van de belangrijkste innovaties die AVV voorstaat en uitvoert, is het gebruikmaken van het draagvlakmodel voor de cao. Het draagvlakmodel is een inclusief model, dat zowel leden als niet-leden ruimte…

Wat is een raam-cao?

Een raam-cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die de arbeidsvoorwaarden regelt voor een hele bedrijfstak of sector. In tegenstelling tot een normale cao, waarbij de afspraken…

Wat is een Medezeggenschapsplatform (MZ platform) bij AVV ?

Ieder cao-panel heeft een MZ-platform. ‘MZ’ is vooral bekend als afkorting van ‘medezeggenschap’ binnen de wereld van ondernemingsraden. Bij AVV betekent ‘MZ’ net iets anders, namelijk: ‘medewerkers-zeggenschap’. Een MZ-groep is…

In welke situatie krijg ik minimaal 3 uur loon uitbetaald terwijl ik minder heb gewerkt?

Voor elke keer dat je gevraagd wordt om te komen werken en ook daadwerkelijk aan het werk bent gegaan, moet je minimaal 3 uur loon uitbetaald krijgen.  Dus ook als…

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop je werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Je spreekt deze voorwaarden af met je werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst….

Wat is een cao (collectieve arbeidsovereenkomst)?

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden die afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Een cao kan gelden voor een specifieke bedrijfstak, sector of voor…

Hoe kan ik mijn contract beëindigen?

Dat hangt af van je situatie en je contract. Bij het opzeggen van een vast contract gelden andere voorwaarden dan bij het opzeggen van een tijdelijk contract. Daarnaast bestaan er…

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van het contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer.  Het is niet…

Wat zijn de regels omtrent een aanzegtermijn?

Krijg je een tijdelijk contract van 6 maanden of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. Een aanzegtermijn houdt in dat je werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk…

Wat is het verschil tussen een tijdelijk contract en een vast contract?

Een tijdelijk contract is voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld een paar maanden of een jaar. Werknemers of werkgevers kunnen een tijdelijk contract meestal niet tussentijds opzeggen, tenzij hierover afspraken zijn…

Wat is bijzonder verlof?

Bijzonder verlof is een verlof voor bijzondere gebeurtenissen of familieomstandigheden. Je krijgt bijvoorbeeld vrij om te verhuizen. Of omdat jijzelf of iemand uit je familie gaat trouwen. In je cao…

Krijg ik een toeslag als ik op Moederdag werk?

Voor het werken op zondagen – en dus op Moederdag – geldt een toeslag van 30% van je bruto uurloon, als je werkgever je heeft verzocht op deze dag te…

Vakantie uren en ziekte

Mijn werkgever zegt dat ik vakantie op moet nemen als ik naar het ziekenhuis moet of mijn (zieke) kind van de opvang moet halen op/tijdens een werkdag. Mag dit zomaar?…

Ik heb mijn contract opgezegd, vanwege een nieuwe baan, maar ik heb veel min-uren door een winkelsluiting. Worden deze uren kwijtgescholden?

Aan het einde van de referteperiode dient de werkgever de min-uren kwijt te schelden. Bij uitdiensttreding worden de min-uren bij de eindafrekening verrekend, tenzij de min-uren veroorzaakt zijn door omstandigheden…

Ik stond voor een hele dag ingepland, maar ben de avond ervoor afgebeld. Mag dat?

Je werkgever mag je afbellen, maar hierover mogen niet automatisch min-uren berekend worden. Wel mag dit als jij hiermee akkoord gaat. Dat komt omdat in de cao het volgende staat…

Ik werk in loongroep C, maar ik werk regelmatig alleen in de winkel en heb hierdoor weinig/geen tijd om pauze te nemen. Wat kan ik doen?

In functiegroep C wordt er onder toezicht gewerkt. Als er een collega die toezicht hoort te houden ontbreekt, dan wordt er dus niet voldaan aan wat er hoort bij functiegroep…

Ik werk 16 uur per week, maar ben maar voor 14 uur ingeroosterd. Mag dat?

Ja, dit mag. Wel is het zo dat er na afloop van de – door de werkgever vastgestelde – referteperiode (de periode waarover gekeken wordt naar je uren, meestal is…

Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?

Nee, dit mag niet. In de wet staat beschreven dat je zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Feestdagen zijn verplichte vrije dagen, dus het is aan werkgever om…

Onze winkel blijft een aantal dagen gesloten door het weer (bijv. vorst, enorme regen). Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris?

Dit is een ondernemersrisico. Als je stond ingeroosterd, krijg je je werkuren gewoon betaald. Je hoeft hier geen vakantiedagen voor op te nemen. Als je minder werkt dan de overeengekomen…

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

In wetsartikel 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan, mits…

Mag mijn werkgever mij verplichten om in een ander filiaal te werken?

  Nee, dit mag een werkgever niet zomaar verplichten. Uiteraard mag een werkgever wel aan je vragen of je dit wil. De werkgever moet een redelijk belang hebben bij de…

Hoeveel loonsverhoging krijg ik?

Zie cao artikel 20a/b/c en artikel 21 over de periodieke salarisverhoging op basis van jou beoordeling.  

Hoeveel pensioen bouw ik op?

  Ben je 18 jaar of ouder en werk je in de detailhandel, dan neem je deel aan de pensioenregeling (pensioenfonds detailhandel) vanaf het moment dat je in dienst komt…

Wat is de leeftijd waarop ik met pensioen kan?

In Nederland bestaat de pensioenuitkering uit een deel AOW(*) en een deel ouderdomspensioen. AOW krijg je van de overheid en het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Detailhandel. Zes maanden voordat je…

Ben ik verplicht het ontwikkelbudget te gebruiken?

Nee, er is geen verplichting om je ontwikkelbudget of je scholingsverlof te gebruiken. Het is een extra budget voor jou. Het gaat niet van je loon af. Na 3 jaar…

Hoe lang blijft het budget staan? Kan ik sparen?

Je mag het budget opsparen tot een periode van 3 jaar. Na 3 jaar vervalt het ongebruikte budget uit het eerste jaar. Er blijft dan altijd maximaal 3 jaar budget…

Mag ik elke opleiding volgen die ik zelf wil?

Nee, het budget kun je in overleg met je werkgever benutten voor je opleiding en ontwikkeling waardoor jouw inzetbaarheid binnen de branche gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten wordt vergroot….

Ik wil een opleiding volgen die boven mijn budget is, wat kan ik doen?

  Volgens de cao heb je een financieel persoonlijk scholings-/ontwikkelingsbudget van 0,5% van je bruto jaarinkomen (12 maandsalarissen + vakantiegeld) per jaar. Het budget kun je in overleg met je…

Ik wil graag mijn ontwikkelingsbudget uitbetaald krijgen, kan dat?

Nee, dat kan niet. Je kunt het budget alleen besteden aan je eigen ontwikkeling in de vorm van opleidingen. Het gaat om een extra bedrag van je werkgever wat hij/zij…

Mag ik opleidingen onder werktijd volgen?

Het persoonlijk scholingsverlof is betaald verlof. Dit zal daarom meestal in werktijd plaatsvinden. Mocht de cursus alleen ’s avonds zijn, dan kun je met je werkgever afspreken wanneer je het…

Wat houdt de wachtdagenregeling in?

Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, wordt je loon doorbetaald. Op grond van de cao kan een uitzondering gelden voor de eerste dag van ziekte. Een werkgever kan per…

Wat is de hoogte van het loon bij ziekte?

Hoofdregel: je hebt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 52 weken recht op 100% doorbetaling van je maandinkomen. Vanaf week 53 tot en met 104 weken is dat percentage…

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Zie hieronder alle antwoorden omtrent ouderschapsverlof. Je hebt recht op ouderschapsverlof voor een kind tot 8 jaar. Je mag zelf bepalen hoe en wanneer je het verlof opneemt. Na de…

Welke regels gelden tijdens calamiteitenverlof?

Heb je een dringend privéprobleem op te lossen waarvoor je direct vrij moet nemen, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Je salaris loopt door tijdens het calamiteitenverlof. Het moet gaan om…

Wat moet ik doen als ik ziek word tijdens kortdurend zorgverlof?

Er zijn diverse soorten zorgverlof. Dit kan bijvoorbeeld calamiteitenverlof, kort verzuimverlof of kortdurend zorgverlof zijn. Lees hier op de website van de Rijksoverheid meer over de diverse soorten kortdurend zorgverlof….

40 uur werken, wat betekent dat voor mij?

Volgens de cao is een voltijd dienstverband per 1 januari 2024 40 uur per week. Ga je 40 uur werken, dan wordt je loon naar rato gebaseerd op een arbeidsduur…

Welke regels gelden er bij kortdurend zorgverlof?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Voorwaarde voor het kortdurend zorgverlof is dat de zieke verzorging nodig heeft en…

Hoe kan ik extra vakantiedagen kopen of verkopen?

Je mag je bovenwettelijke verlofuren in vrije tijd opnemen, of in geld. Wanneer je het verlof opneemt in tijd, dan wordt je jaarsalaris verminderd met 0,38% per 8 uur verlof…

Welke regels gelden er bij zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Je hebt sowieso recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je…

Welke regels gelden er bij langdurig zorgverlof?

Langdurig zorgverlof is om iemand in je omgeving te verzorgen die langere tijd hulpbehoevend of levensbedreigend ziek is. Voorwaarde is dat jij de enige bent die de zorg kan geven…

In welke gevallen heb ik recht op buitengewoon verlof?

Buitengewoon verlof stelt je in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een deeltijdmedewerker geldt hier het recht op verlof voor de uren…

Hoeveel vakantiedagen bouw ik op als ik ziek ben?

Tijdens ziekte bouw je op dezelfde wijze vakantiedagen op als anders. klik hier voor meer informatie

Op hoeveel verlofuren heb ik recht?

Een volledige werkweek is per 1 januari 2021 in de cao Bloemisten 40 uur per week gemiddeld. Bij een werkweek van 40 uur per week bouw je per jaar 20…

Kan het uitbetalen van plusuren ook in tijd-voor-tijd plaatsvinden in plaats van geld?

Indien je aan het einde van de referteperiode meer uren hebt gewerkt dan jouw jaarsaldo, worden deze plus-uren aan je uitbetaald of in overleg met je bijgeschreven als extra vrije…

Is de werkgever verplicht om mij de meer gewerkte uren na afloop van een referteperiode van 12 maanden uit te betalen?

Als je aan het einde van een referteperiode meer hebt gewerkt dan het aantal overeengekomen basisuren dan betaalt je werkgever de meer gewerkte uren uit of krijg je deze uren…

Kan de werkgever mij verplichten om verlof op te nemen als hij de winkel sluit in de vakantieperiode?

Als in jouw bedrijf een bedrijfsvakantiesluiting geldt, dan kan je werkgever de verlofperiode voor jou geheel of gedeeltelijk met die periode laten samenvallen. Daarnaast zijn er bepaalde perioden in het…

Wat zijn mijn rechten in de cao rondom werken in het weekend?

Als je in het weekend werkt, dan mag je je werkgever vragen om één dag in het weekend niet te worden ingeroosterd (zaterdag of zondag), zodat je één dag hebt…

Over welke periode mag de werkgever mijn flexibele inzet berekenen?

Je flexibele inzet wordt berekend over maximaal 12 maanden. Dit noemen we de referteperiode. Je werkgever stelt deze periode vast. Referteperioden mogen elkaar niet overlappen. Bij de meeste bedrijven is…

Mag de werkgever mij verplichten op zondag of op een feestdag te werken?

Werken op zon- en feestdagen gebeurt vrijwillig. Je werkgever kan je op zondag arbeid laten verrichten als je daarmee instemt (dit staat in de Arbeidstijdenwet). Zie cao artikel 26 lid…