Wanneer krijg ik een loonsverhoging in deze cao? (artikel 6.2)

6.2 Loon
Vaststelling garantieloon:
Het loon dat aan een medewerker wordt betaald, is gekoppeld aan een functiegroep waarin de functie van de medewerker is
ingedeeld. De medewerker ontvangt een loon dat tenminste gelijk is aan het voor zijn leeftijd, dan wel voor zijn functiejaren
vastgestelde bedrag volgens de loonschalen (zie ook de bijlage 1b van deze cao). De daarin opgenomen bedragen zijn bruto en
worden zowel op basis van een gewerkt uur als per maand met een gemiddelde arbeidstijd van 38 uur per week, en bij Wonen 37 uur
per week, vermeld.
Berekening uurloon:
Voor de berekening van het uurloon wordt het loon per maand gedeeld door 164,67 en het loon per week door 38. Bij Wonen wordt
voor de berekening van het uurloon het loon per maand gedeeld door 160,33 en het loon per week door 37.
Loonaanpassing:
Op 1 juli worden de schaallonen en de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal,
verhoogd met 1,81%, het percentage waarmee het WML wordt verhoogd. Per dezelfde datum worden de schaallonen en de lonen
van deze medewerkers daarbovenop verhoogd met 2,5%. Deze loonsverhogingen samen bedragen 4,36%.
Op 1 juli worden de lonen van de medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het
nieuwe, verhoogd tot het nieuwe maximum van hun schaal.
12
Loonsverhogingen die in de eerste helft van 2022 zijn gegeven, vooruitlopend op een cao-loonsverhoging, mogen met de 2,5%
loonsverhoging worden verrekend.
De extra verhoging van het WML van 2,5% per 1 januari 2023 zal bij instandhouding van de systematiek van het volgen van het WML
voor cao-loonsverhogingen niet gelden voor de cao die vanaf 1 januari 2023 zal gelden, omdat de loonsverhoging van 2,5% al in
2022 wordt gegeven.
Medewerkers die per 1 juli 2022 geen loonsverhoging van 2,5% ontvangen, meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal
maal 1,0181, maar niet meer dan € 4000, ontvangen in juli een eenmalige uitkering van 2,5% over de som van 6 maal hun bruto
maandsalaris over juli 2022. Voor degenen die geen vast aantal uren werken en die na 1 januari 2022 in dienst kwamen, is het
gemiddelde loon over de maanden waarin ze in dienst waren t/m juni 2022 de basis voor de berekening. In 2022 gegeven
loonsverhogingen (inclusief de 2,5% van de bovenstaande structurele verhoging van hun salaris voor degenen die op het nieuwe
schaalmaximum terechtkomen), bonussen en provisie mogen hiermee verrekend worden.
Rekenvoorbeelden van de loonsverhogingen zijn te vinden op www.werkindewinkel.nl en www.inretail.nl.
Loontabellen
De loontabellen staan in bijlage 1b. Als niet anders is vermeld, geldt de loontabel voor Mode.
In bijlage 1a staan de invoeringsafspraken en de systematiek voor het geven van loonsverhogingen vermeld. De werkgever bepaalt of
beoordelingsafhankelijk belonen wordt toegepast. Als er een ondernemingsraad aanwezig is, dan dient de werkgever hiermee te
overleggen. Als wordt besloten om beoordelingsafhankelijk te belonen, dan geldt het beoordelingssysteem voor alle medewerkers
vanaf 21 jaar. Het systeem dient minimaal aan vastgestelde criteria te voldoen (zie bijlage 1d). Voor de branche worden voorbeelden
van eenvoudige tot meer complexe beoordelingssystemen aangeboden. Beoordelingsafhankelijk belonen is mogelijk nadat een
beoordelingscyclus van een jaar heeft plaatsgevonden.
Loon naar leeftijd:
Verhoging van het loon in verband met leeftijd gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker jarig is. Dit
geldt voor medewerkers die vóór hun 21e in dienst komen. Dit blijft ook de datum waarop na hun 21e een ervaringsjaar wordt
toegekend.
Ervaringsjaar:
Voor medewerkers die 21 jaar of ouder zijn bij indiensttreding: verhoging van het loon in verband met het bereiken van een
ervaringsjaar gaat in op de eerste dag van de betalingsperiode waarin de medewerker een jaar ervaring in de functie heeft.
Als binnen een bedrijf het systeem van beoordelingsafhankelijk belonen wordt toegepast, wordt het ervaringsjaar vervangen door de
beoordelingsverhoging. Een bedrijf kan ervoor kiezen de beoordelingsverhoging op een vast moment in het jaar toe te kennen – dit
vaste moment geldt dan voor alle medewerkers- ,wat betekent dat de verhogingsdatum niet overeen hoeft te komen met het bereiken
van het ervaringsjaar door de medewerker. In dat geval dient iedere medewerker met ten minste 6 maanden ervaring in een functie in
aanmerking te komen voor de beoordelingsverhoging.
Plaatsing in andere functie:
Indien de medewerker wordt geplaatst in een andere functie, wordt hij per datum van aanstelling in die functie ingedeeld in de
functiegroep die behoort bij die functie. Vanaf die dag ontvangt hij het daarbij behorende loon, tenzij een functionele proeftijd is
afgesproken. Bij plaatsing in een hogere functiegroep heeft de medewerker recht op tenminste hetzelfde loon.
Medewerkers werkzaam bij juweliers of parfumerieën die medewerkers in een hogere functie vervangen, hebben gedurende de tijd
van vervanging recht op een toeslag van 15% van het bedrag bij nul functiejaren in de schaal waarin de te vervangen functie is
ingedeeld. Het tijdelijk nieuwe salaris (salaris plus 15%) kan echter niet meer bedragen dan het salaris van de te vervangen
functionaris. Er is geen recht op deze toeslag bij vervanging ten gevolge van vakantie en wanneer de vervanging korter dan een
kalendermaand duurt.
Loon over feestdag:
De medewerker heeft op een feestdag (voor definitie zie art. 2 van deze cao) recht op doorbetaling van het loon als hij normaal
gesproken op die dag arbeid verricht. Bij een onregelmatig arbeidspatroon kan dit worden vastgesteld als de medewerker in de
voorgaande 13 weken in ten minste 8 weken op de bewuste dag arbeid heeft verricht. Bij de bepaling hiervan tellen alle gerealiseerde
uren (zie artikel 2) mee als gewerkte dagen. Is aan het 8 uit 13 criterium voldaan, dan wordt het loon doorbetaald op basis van het
gemiddeld op die dagen gewerkt aantal uren. Als de medewerker op de feestdag arbeid verricht, dan geldt bovendien de
toeslagregeling van artikel 7.3.