Wanneer is er sprake van overwerk volgens de cao?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de tuincentra of VGT dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.

Algemeen

Werk je op een dag langer dan 10 uur, dan krijg je een toeslag van 25% op je normale uurloon, voor de uren boven de 10 uur.

Werk je meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken, dan krijg je voor ieder extra uur boven de 40 uur in die weken een toeslag van 50% op je normale uurloon.

Werk je incidenteel langer dan je geplande werktijd, maar niet langer dan 15 minuten, dan valt dit niet onder overwerk. Let op: als je een voltijdcontract hebt en je bruto loon per maand hoger is dan twee keer het wettelijk bruto minimumloon (bij 21 jaar of ouder), dan heb je geen recht op overwerktoeslag. Klik hier voor de hoogte van het wettelijk bruto minimumloon.

Module alleen geldend voor tuincentra

Ben je voltijd medewerker en zit je in functiegroep 0 t/m IV dan is sprake van overwerk als je meer dan 9 uur per dag, werkt, of meer dan 40 uur per week. Met uitzondering van de 4 maanden per jaar waarbij tot 45 uur per week gewerkt mag worden, mits deze meeruren voor 1 maart van het volgende kalenderjaar zijn gecompenseerd. Werk je in die periode van 4 maanden per jaar meer dan 45 uur per week , dan is er pas sprake van overwerk.

Overwerk wordt extra verrekend in tijd of geld. Voor elk gewerkt overwerkuur ontvang je een toeslag op het normale uurloon. De hoogte van de toeslag bedraagt 33,33% voor overwerk op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 24.00 uur en op zaterdag van 7.00 tot 18.00 uur, indien je meer dan 9 uur per dag werkt en meer dan 40 uur per week.

De toeslag is 100% voor overwerk tussen 24.00 en 7.00 uur wanneer je structureel ’s nachts werkt.

Overwerktoeslagen gelden niet voor leidinggevenden of als je bent ingedeeld in functiegroep V of VI van de vorige cao, of functiegroepen F, G, H en I (deze laatste groepen vanaf 1 januari 2019). Na indeling in FUWAM blijft van toepassing dat overwerk niet geldt voor leidinggevenden. Na indeling in FUWAM blijkt in welke definitieve functiegroepen je wordt ingedeeld. Op dat moment volgt daaruit vanaf welke functieschaal overwerktoeslagen niet gelden. In ieder geval geldt dat wanneer je nu een overwerktoeslag ontvangt je deze behoudt bij een gelijkblijvende functie.

Module alleen geldend voor VGT

Let op: overwerktoeslagen uit de module VGT gelden alleen als je vóór 1 september 2013 in dienst was en nog onder de VGT-cao 2008 viel. 

Werk je op een dag
·       langer dan 9 uur, of
·       meer dan 5 dagen per week of
·       160 uur per 4 weken,
dan krijg je een toeslag van 50% op je normale uurloon. Dit geldt niet op een zondag of feestdag, want dan krijg je in plaats van de overwerktoeslag de zondagtoeslag (50%) of feestdagentoeslag (100%). De toeslag wordt jou toegekend in vrije tijd. Deze vrije tijd kun je binnen een maand nadat het overwerk is verricht opnemen. Als dat niet gebeurt, dan krijg je de toeslag uitbetaald in geld.

overwerk overwerken wanneer overwerk