Mag ik om 17:30 nog klanten helpen die voor 17:00 in de winkel waren (i.v.m. eerdere sluiting door Corona)?

Het is de bedoeling dat niet-essentiële winkels tussen 17:00 en 5:00 gesloten zijn. De winkel dient dus na 17:00 gesloten te zijn en er horen dan ook geen klanten meer in de winkel te zijn. Wel kan er flexibel mee omgegaan worden, zodat klanten de mogelijkheid krijgen hun producten af te rekenen. Het is niet de bedoeling dat klanten na 17:00 nog uitgebreid geholpen worden. Vraag ze vriendelijk een ander moment terug te komen indien ze uitgebreide vragen hebben. Wel mag jij – als medewerker – na 17:00 doorwerken, als de winkel gesloten is.Corona 

Is er een termijn waarin ik bezwaar kan maken tegen een verandering in de functiebeschrijving of functie-indeling?

In de wet is geen termijn opgenomen. Wel kan de werkgever zelf een termijn stellen. Echter, wacht niet te lang met het kenbaar maken van je bezwaren. Als je namelijk te lang wacht, kan de werkgever stellen dat je het op zijn beloop hebt gelaten en de werkgever ervan uit is gegaan dat je de wijzigingen stilzwijgend hebt geaccepteerd.Hoeveel loon krijg ik tijdens ziekte bij een flexibel aantal uren?

Wanneer je meer of minder uren werkt dan je contracturen, moet er voor de ziekte-uren gekeken worden naar de daadwerkelijk gewerkte uren: 3 maanden (of; 13 weken) voorafgaand aan de ziekte.arbeidsongeschikt loon 

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

In art. 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan, mits er geen onderbreking van meer dan 6 maanden is. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.arbeidscontract arbeidsovereenkomst 

Onze winkel blijft een aantal dagen gesloten door het weer (bijv. vorst, enorme regen). Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris?

Dit is een ondernemersrisico. Als je stond ingeroosterd, krijg je je werkuren gewoon betaald. Je hoeft hier geen vakantiedagen voor op te nemen.rooster 

Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?

Nee, dit mag niet. In de wet staat beschreven dat je zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Feestdagen zijn verplichte vrije dagen, dus het is aan werkgever om je uit te betalen, zonder dat je er vakantie voor hoeft op te nemen.Ik werk 16 uur per week, maar ben maar voor 14 uur ingeroosterd. Mag dat?

Ja, dit mag. Wel is het zo dat er na afloop van de – door de werkgever vastgestelde – referteperiode (de periode waarover gekeken wordt naar je uren, meestal is dit één jaar), je min-uren komen te vervallen.

Als je bijvoorbeeld een contract hebt van 16 uur per week, moet je ook voor 16 uur per week uitbetaald worden, ook als je minder dan 16 uur per week werkt (zonder ‘eigen toedoen’, bijvoorbeeld ziekte).

De min-uren komen voor rekening van werkgever en mogen gecompenseerd worden met de plus-uren. Dus: als je na afloop van de referteperiode nog niet-gecompenseerde min-uren open hebt staan, komen deze te vervallen.min-uren rooster 

Ik heb een 0-uren contract en ben eerder naar huis gestuurd. Hoe zit dat met loon?

Als je langer dan 6 maanden in dienst bent en je bent opgeroepen, maar je wordt eerder weggestuurd (bijvoorbeeld omdat het rustig is), heb je recht op doorbetaling van je loon, tot een maximum van 3 uur. Dus iedere keer als je opgeroepen wordt, heb je recht op 3 uur loon.

Wanneer je bijvoorbeeld ingepland stond van 9:00-18:00, en je wordt vóór 12:00 weggestuurd, krijg je tot 12:00 betaald. Wanneer je ná 12:00 wordt weggestuurd, krijg je slechts de gewerkte uren uitbetaald.

 

Mocht je over een periode van bijvoorbeeld 3 maanden een zeker aantal uur per week hebben gemaakt, kan je die uren claimen voor je contract. Dat moet je schriftelijk doen, zodat je bewijs hebt van je verzoek.0-urencontract rooster 

Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn gebruikelijke dagen?

Nee, dit mag niet. Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is.

Als je werkgever je werktijden wil aanpassen, moet hij/zij dat vanuit ‘goed werkgeverschap’ eerst met jou bespreken, o.a. om te kijken wat jouw mogelijkheden zijn.

Let op!

Het kan zijn dat je in je arbeidsovereenkomst een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ hebt. Dit betekent niet dat je werkgever zomaar je werkdagen mag aanpassen. Wel moet je werkgever een goede reden hebben (zwaarwegend), waaruit blijkt dat jouw belangen moeten wijken voor die van je werkgever.

Ons advies: ga in gesprek met je werkgever en geef aan dat het wettelijk niet is toegestaan om je werkdagen te wijzigen. Wel kan je in dit gesprek een soort ‘tegenvoorstel’ doen, waarbij je aangeeft wat voor jou wel mogelijk is.rooster 

Hoe word ik uitbetaald als ik niet kan werken door een noodzakelijk bezoek aan een arts?

In artikel 9 van de cao wordt ‘Buitengewoon verlof’ beschreven:

 

“Medische reden Uitgangspunt is dat de medewerker afspraken maakt in zijn eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd:

 • voor het ondergaan van een verplichte medische keuring; en
 • voor noodzakelijk bezoek van de medewerker aan de dokter, tandarts of specialist”.

 

Bij een noodzakelijk bezoek aan een specialist valt het dus onder bijzonder verlof. De herstelperiode is een periode van ziekte. Verder wordt het bij niet-noodzakelijke bezoeken aangeraden om dit zo veel als mogelijk buiten werktijd in te plannen.arbeidsongeschikt arts 

Wat gebeurt er met mijn min-uren als ik uit dienst ga of ontslag neem?

In artikel 4.2 van de cao Retail non-food staat:

“Minder gewerkt dan de basisuren:

Als aan het einde van een referteperiode minder is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan komen deze minuren te vervallen en hoeft de medewerker deze niet in te halen door in de periode erna meer te werken.”

Dit betekent dat min-uren alleen ‘gecompenseerd’ kunnen worden door meerwerk. Aan het einde van een referteperiode komen min-uren sowieso te vervallen. Wanneer ze niet ingehaald worden, komen ze voor rekening van de werkgever. Bij een uitdiensttreding of ontslag, mag je werkgever die min-uren niet zomaar verrekenen met je (laatste) loon.min-uren 

Is er in de cao een regeling voor vervroegd uit dienst treden?

In de cao Retail non-food is géén vervroegde uitdiensttredingsregeling opgenomen. Wel is er de mogelijkheid om – onder voorwaarden – de het aantal uren per week aan te passen. Dit staat in artikel 15 van de cao:

“Recht op aanpassing arbeidsduur:
Werkgevers passen op verzoek van medewerkers die 10 jaar of minder verwijderd zijn van hun AOW-gerechtigde leeftijd en een dienstverband van 80% of meer hebben, de arbeidsduur aan naar 80% van de initiële contracturen. De werkgever compenseert het verlies aan inkomsten voor de medewerker als volgt:

 • De werkgever betaalt 85% van het loon dat de medewerker verdiende;
  • alle andere bepalingen van de cao gelden naar rato.

De werkgever draagt pensioenpremie af aan het Bedrijfstakpensioenfonds op basis van 100% van de initiële arbeidsuren; hij houdt het medewerkersdeel in bij de medewerker. Wat betreft de termijn voor de aanvraag van de aanpassing arbeidsduur wordt aangesloten bij de Wet flexibel werken. De medewerker levert de extra vakantiedagen vanwege leeftijd en lengte van het dienstverband, waar hij op basis van cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018 of de cao VGT 2017-2018 recht op had, in om voor deze regeling in aanmerking te komen.”

 

Het is niet verboden om vervroegd uit dienst te treden. Wel is het zo dat werkgever met een verzoek akkoord moet gaan.aanpassing arbeidsduur arbeidsduur 

Heb ik recht op seniorenuren?

Hierbij zijn twee mogelijke situaties van invloed. Hierna volgen de situaties:

 1. Je had onder de oude cao (cao Fashion, Sport & Lifestyle 2016-2018 óf cao VGT 2017-2018) recht op seniorendagen of – uren; of
 2. Je had onder de oude cao geen seniorendagen of -uren, maar je wil nu minder werken.

 

Gevolg situatie 1:

Als je onder de oude cao wel recht had op seniorendagen of -uren vanwege je leeftijd of vanwege de duur van je arbeidsovereenkomst, dan behoud je die uren. Dat staat in artikel 8.2 van de huidige cao. Let op: als je gebruikmaakt van de regeling voor aanpassing van de arbeidsduur komen deze uren te vervallen.

 

Gevolg situatie 2:

Als je onder de oude cao geen seniorendagen- of uren had, lijkt de enige optie om gebruik te maken van de regeling voor aanpassing van de arbeidsduur die de huidige cao biedt. Die regeling vind je in artikel 15 van de cao Retail Non-Food.

Niet iedereen kan daar gebruik van maken. Je moet daarvoor minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd verwijderd zijn en voor medewerkers in de mode is het zo dat je tenminste 30,4 uur per week moet werken.

Als je aan die voorwaarden voldoet, kun je 20% minder gaan werken terwijl je 85% van je oorspronkelijke loon behoudt. Aan je pensioenopbouw verandert niets.aanpassing arbeidsduur arbeidsduur 

Ik moet altijd 15 minuten voor opening van de winkel aanwezig zijn en ook na sluiting moet ik langer blijven, maar dit krijg ik niet betaald. Mag dat zomaar?

In de cao Retail non-food is het volgende opgenomen in art. 4.2:

 

‘Iedere door de werkgever verplichte aanwezigheid van de medewerker dient te worden beschouwd als werktijd, met uitzondering van een incidentele en niet van tevoren geplande beperkte overschrijding van de ingeroosterde uren. Zo’n incidentele en/of beperkte overschrijding geldt niet als gerealiseerde uren en wordt derhalve niet betaald.

Per 1 januari 2020 geldt voor meer en minder gewerkte uren dan de basisuren: Meer gewerkt dan de basisuren: Als aan het einde van een referteperiode meer is gewerkt dan het aantal voor de referteperiode berekende basisuren, dan betaalt de werkgever de meer gewerkte uren aan de medewerker uit.’

 

Dus: als je werkgever je verplicht aanwezig te zijn vóór opening of ná sluitingstijd, kan dit gezien worden als werktijd en wordt dit geschaard onder betaalde tijd.

 

Er is wel een uitzondering: als het incidenteel voorkomt dat je langer blijft, maar bijvoorbeeld niet langer dan 10 minuten is, kan dit wel onbetaald zijn. Hierbij is het van belang dat het sporadisch gebeurt.

Wanneer het eigenlijk altijd is, moet je werkgever de uren dat je langer aan het werk bent, gewoon betalen.aanwezig 

Heb ik recht op een reiskostenvergoeding?

De cao Retail non-food voorziet niet in een reiskostenvergoeding.

In sommige gevallen is er in de arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement iets anders geregeld. Controleer daarom voor alle zekerheid voornoemde documenten.Waarom wordt er op mijn loonstrook een bedrag voor Soc. Fonds mode/sport ingehouden?

Werkgevers zijn verplicht een bepaald percentage van premieplichtig loon van medewerkers in de onderneming af te dragen aan de Stichting. Het is hierbij toegestaan dat werkgevers een klein gedeelte hiervan inhouden bij medewerkers. Meer informatie via onderstaande link:

https://socialefondsendetailhandel.nl/ssf-retail-non-food/over-het-fondsIk stond voor een hele dag ingepland, maar ben de avond ervoor afgebeld. Mag dat?

Je werkgever mag je afbellen, maar hierover mag niet automatisch min-uren berekend worden. Wel mag dit als jij hiermee akkoord gaat.

Dat komt omdat in de cao het volgende staat over het rooster (art. 36 lid 9):

 

Je werktijden worden normaal gesproken ten minste 28 dagen voor de start van het rooster vastgesteld. Als de aard van het werk dit onmogelijk maakt kan een kortere termijn worden aangehouden dan 28 dagen, maar vier dagen is minimaal. 

 

Volgens de cao moet minimaal 4 dagen van te voren kenbaar gemaakt worden of je niet hoeft te komen werken. Wanneer je werkgever dit de avond van te voren doet, heb je recht op loon en is het berekenen van min-uren niet redelijk.min-uren 

Voorheen had ik 24 vakantiedagen, nu nog maar 20. Hoe kan dat?

Het aantal wettelijke vakantiedagen is 4 keer de gemiddelde arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 5 dagen per week werkt, heb je recht op 20 vakantiedagen per jaar.

Werkgever en werknemer kunnen ook bovenwettelijke vakantiedagen afspreken. In dit geval zijn dat er dus 4. De werkgever mag dit niet eenzijdig wijzigen. Wij raden aan om werkgever erop aan te spreken en vragen op basis waarvan hij meent dat je minder vakantiedagen zou moeten krijgen.Ik werk in loongroep C, maar ik werk regelmatig alleen in de winkel en heb hierdoor weinig/geen tijd om pauze te nemen. Wat kan ik doen?

In functiegroep C wordt er onder toezicht gewerkt. Als er een collega die toezicht hoort te houden ontbreekt, dan wordt er dus niet voldaan aan wat er hoort bij functiegroep C. Ga in gesprek met je werkgever of je eventueel in een andere functiegroep behoort.

Naast bovenstaande, hoort je werkgever zich als goed werkgever te gedragen. De werknemer moet pauzes geboden worden, zodat er gegeten en gedronken kan worden en er naar het toilet gegaan kan worden. Wanneer je je werkgever aanspreekt, raden we aan dit schriftelijk te bevestigen, zodat je dat als bewijs hebt.Kan mijn werkgever mij verplichten op andere dagen te werken dan mijn gebruikelijke dagen?

Nee, dit mag niet. Je werkgever mag je niet zomaar verplichten om op andere dagen te werken dan afgesproken is.

Als je werkgever je werktijden wil aanpassen, moet hij/zij dat vanuit ‘goed werkgeverschap’ eerst met jou bespreken, o.a. om te kijken wat jouw mogelijkheden zijn.

Let op!

Het kan zijn dat je in je arbeidsovereenkomst een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ hebt. Dit betekent niet dat je werkgever zomaar je werkdagen mag aanpassen. Wel moet je werkgever een goede reden hebben (zwaarwegend), waaruit blijkt dat jouw belangen moeten wijken voor die van je werkgever.

Ons advies: ga in gesprek met je werkgever en geef aan dat het wettelijk niet is toegestaan om je werkdagen te wijzigen. Wel kan je in dit gesprek een soort ‘tegenvoorstel’ doen, waarbij je aangeeft wat voor jou wel mogelijk is.rooster 

Ik heb een 0-uren contract en ben eerder naar huis gestuurd. Hoe zit dat met loon?

Als je langer dan 6 maanden in dienst bent en je bent opgeroepen, maar je wordt eerder weggestuurd (bijvoorbeeld omdat het rustig is), heb je recht op doorbetaling van je loon, tot een maximum van 3 uur. Dus iedere keer als je opgeroepen wordt, heb je recht op 3 uur loon.

Wanneer je bijvoorbeeld ingepland stond van 9:00-18:00, en je wordt vóór 12:00 weggestuurd, krijg je tot 12:00 betaald. Wanneer je ná 12:00 wordt weggestuurd, krijg je slechts de gewerkte uren uitbetaald.

 

Mocht je over een periode van bijvoorbeeld 3 maanden een zeker aantal uur per week hebben gemaakt, kan je die uren claimen voor je contract. Dat moet je schriftelijk doen, zodat je bewijs hebt van je verzoek.0-urencontract rooster 

Ik werk 16 uur per week, maar ben maar voor 14 uur ingeroosterd. Mag dat?

Ja, dit mag. Wel is het zo dat er na afloop van de – door de werkgever vastgestelde – referteperiode (de periode waarover gekeken wordt naar je uren, meestal is dit één jaar), je min-uren komen te vervallen.

Als je bijvoorbeeld een contract hebt van 16 uur per week, moet je ook voor 16 uur per week uitbetaald worden, ook als je minder dan 16 uur per week werkt (zonder ‘eigen toedoen’, bijvoorbeeld ziekte).

De min-uren komen voor rekening van werkgever en mogen gecompenseerd worden met de plus-uren. Dus: als je na afloop van de referteperiode nog niet-gecompenseerde min-uren open hebt staan, komen deze te vervallen.min-uren rooster 

Mag mijn werkgever nationale feestdagen van mijn vakantiedagen aftrekken als dat mijn werkdag is?

Nee, dit mag niet. In de wet staat beschreven dat je zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt. Feestdagen zijn verplichte vrije dagen, dus het is aan werkgever om je uit te betalen, zonder dat je er vakantie voor hoeft op te nemen.Onze winkel blijft een aantal dagen gesloten door het weer (bijv. vorst, enorme regen). Wat zijn de gevolgen voor mijn salaris?

Dit is een ondernemersrisico. Als je stond ingeroosterd, krijg je je werkuren gewoon betaald. Je hoeft hier geen vakantiedagen voor op te nemen.rooster 

Hoeveel loon krijg ik tijdens ziekte bij een flexibel aantal uren?

Wanneer je meer of minder uren werkt dan je contracturen, moet er voor de ziekte-uren gekeken worden naar de daadwerkelijk gewerkte uren: 3 maanden (of; 13 weken) voorafgaand aan de ziekte.arbeidsongeschikt loon 

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

In art. 7:668a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ketenregeling opgenomen. Hierin staat beschreven dat je maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aan mag gaan, mits er geen onderbreking van meer dan 6 maanden is. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract.arbeidscontract arbeidsovereenkomst 

Is er een termijn waarin ik bezwaar kan maken tegen een verandering in de functiebeschrijving of functie-indeling?

In de wet is geen termijn opgenomen. Wel kan de werkgever zelf een termijn stellen. Echter, wacht niet te lang met het kenbaar maken van je bezwaren. Als je namelijk te lang wacht, kan de werkgever stellen dat je het op zijn beloop hebt gelaten en de werkgever ervan uit is gegaan dat je de wijzigingen stilzwijgend hebt geaccepteerd.Mag ik om 17:30 nog klanten helpen die voor 17:00 in de winkel waren (i.v.m. eerdere sluiting door Corona)?

Het is de bedoeling dat niet-essentiële winkels tussen 17:00 en 5:00 gesloten zijn. De winkel dient dus na 17:00 gesloten te zijn en er horen dan ook geen klanten meer in de winkel te zijn. Wel kan er flexibel mee omgegaan worden, zodat klanten de mogelijkheid krijgen hun producten af te rekenen. Het is niet de bedoeling dat klanten na 17:00 nog uitgebreid geholpen worden. Vraag ze vriendelijk een ander moment terug te komen indien ze uitgebreide vragen hebben. Wel mag jij – als medewerker – na 17:00 doorwerken, als de winkel gesloten is.Corona 

Mag mijn werkgever mij verplichten om in een ander filiaal te werken?

Nee, dit mag een werkgever niet verplichten. Uiteraard mag een werkgever wel aan je vragen of je dit wil. Dit kan hij in overleg doen met jou. De werkgever moet een redelijk belang hebben bij de overplaatsing. Het hangt van de omstandigheden af of de overplaatsing als redelijk gezien kan worden. Het uitgangspunt hierbij is dat partijen (jij en werkgever) op basis van goed werkgeverschap en goed werknemerschap hierover met elkaar overleggen.Loontabel cao bloemen 2021

Loontabel 1-1-2021

Maandloon 40 uur incl. verhoging per 1/1/2021 0,29%

Leeftijd Salarisgroep Salarisgroep Salarisgroep Salarisgroep Salarisgroep Salarisgroep
  A B C D E F
             
15      526,68      563,41        
16      605,70      647,92      655,04      
17      693,46      741,82      749,98      
18      877,77      939,01      949,33      959,67    
19   1.053,33   1.126,82   1.139,21   1.151,60    
20   1.408,31   1.507,09   1.523,86   1.540,61   1.557,38  
21   1.764,51   1.888,05   1.909,00   1.929,95   1.950,90  
Prestatie 0   1.764,51   1.888,05   1.909,00   1.929,95   1.950,90              1.986,55
Prestatie 1   1.764,51   1.897,58   1.928,45   1.962,76   2.069,11              2.341,28
Prestatie 2     1.906,72   1.946,76   1.993,64   2.107,99              2.385,88
Prestatie 3     1.915,88   1.965,05   2.024,52   2.146,87              2.430,47
Prestatie 4     1.925,02   1.983,35   2.055,39   2.185,75              2.475,07
Prestatie 5     1.934,17   2.001,64   2.086,26   2.224,63              2.519,68
Prestatie 6     1.943,32   2.019,94   2.117,14   2.263,51              2.564,27
Prestatie 7       2.038,23   2.148,02   2.302,39              2.619,16
Prestatie 8       2.056,54   2.178,89   2.341,28              2.655,75
Prestatie 9           2.380,16              2.693,49

Loontabel 1-7-2021

Maandloon 40 uur incl. verhoging per 1/7/2021 0,96%    

Leeftijd Salarisgroep Salarisgroep Salarisgroep Salarisgroep Salarisgroep Salarisgroep
  A B C D E F
             
15      531,73      568,82        
16      611,51      654,14      661,33      
17      700,12      748,94      757,18      
18      886,20      948,02      958,45      968,88    
19   1.063,44   1.137,63   1.150,15   1.162,66    
20   1.421,83   1.521,56   1.538,49   1.555,40   1.572,33  
21   1.781,44   1.906,17   1.927,33   1.948,48   1.969,63  
Prestatie 0   1.781,44   1.906,17   1.927,33   1.948,48   1.969,63       2.005,63
Prestatie 1   1.781,44   1.915,80   1.946,96   1.981,60   2.088,97       2.363,75
Prestatie 2     1.925,03   1.965,44   2.012,78   2.128,23       2.408,78
Prestatie 3     1.934,27   1.983,92   2.043,95   2.167,48       2.453,80
Prestatie 4     1.943,50   2.002,39   2.075,12   2.206,74       2.498,83
Prestatie 5     1.952,74   2.020,86   2.106,29   2.245,99       2.543,86
Prestatie 6     1.961,98   2.039,33   2.137,47   2.285,24       2.588,88
Prestatie 7       2.057,80   2.168,64   2.324,50       2.644,31
Prestatie 8       2.076,28   2.199,81   2.363,75       2.681,25
Prestatie 9           2.403,01       2.719,35


loon 

Moet ik als de winkels weer open gaan al mijn min-uren inhalen en dus gratis werken?

Sommige werkgevers willen van twee walletjes eten: en corona-noodsteun krijgen en werknemers ‘gratis’ laten werken. Dat is niet terecht. AVV helpt om je recht te halen, ook als je geen lid bent.

We hebben hierover een artikel geschreven op onze website.Corona loon min-uren 

Kan het uitbetalen van plusuren ook in tijd-voor-tijd plaatsvinden in plaats van geld?

Volgens de cao Retail non food (artikel 4.2) betaalt de werkgever aan het eind van de referteperiode de plusuren uit. De referteperiode is ‘een’ periode van 12 maanden. Bij de meeste bedrijven is dit een kalenderjaar en worden plusuren daarom aan het eind van het jaar uitbetaald. Een werkgever mag ook voor een andere periode kiezen, bijvoorbeeld van mei t/m april, als dit vooraf maar duidelijk is.

De cao schrijft dus voor dat uitbetaling in geld plaatsvindt. Voor werkgevers heeft dit als voordeel dat binnen een jaar wordt afgerekend, waardoor het arbeidscontract door de fiscus niet wordt gezien als een flexibel contract en de lage WW-premie mag worden gehanteerd.

De cao is een minimum-cao. Dat betekent dat er betere voorwaarden kunnen worden aangeboden aan medewerkers, maar geen slechtere voorwaarden dan in de cao. Sommige mensen zullen liever geld hebben dan tijd, maar anderen vinden tijd juist waardevoller dan geld. Het is daarom moeilijk te zeggen wat ‘beter’ is. Dit betekent:

 1. Biedt je werkgever jou aan om de plusuren in tijd-voor-tijd te compenseren en wil je dit niet, dan mag je hier gewoon ‘nee’ tegen zeggen onder verwijzing naar artikel 4.2 van de cao.
 2. Biedt je werkgever jou aan om plusuren in tijd-voor-tijd te compenseren en vind je dit beter dan geld, dan kun je daar individueel ‘ja’ tegen zeggen.


min-uren 

Regels voor ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:

 

 • Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
 • Voor elk kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen.
 • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
 • Bij een tweeling heb je recht op 2 keer ouderschapsverlof.
 • Je kunt ouderschapsverlof bij je werkgever aanvragen zodra je in dienst bent.
 • Je kunt ouderschapsverlof krijgen voor je kind, adoptiekind of erkend kind.
 • Je kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor je pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Je kind moet dan wel bij je wonen volgens de basisregistratie personen.


Kan de werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen als hij de winkel sluit in de vakantieperiode? (woondetailhandel)

Voor de woondetailhandel geldt

dat je werkgever in overleg met de medewerkers of de medezeggenschap (OR of Personeelsvertegenwoordiging) maximaal drie weken verplicht verlof kan vaststellen. Er moeten dus vooraf afspraken zijn gemaakt.

Werk je in een vloerenlegbedrijf, dan kan je werkgever je verplichten om tussen Kerstmis en Nieuwjaar vrij te nemen als er door de sluiting van bouwbedrijven niet gewerkt kan worden.

Terug naar veelgestelde vragenrooster 

Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten? (woondetailhandel)

Module alleen geldend voor woondetailhandel

Van de gemiddelde arbeidsduur per week mag maximaal 8 uur naar boven en 5 uur naar beneden worden afgeweken. Als je als voltijdmedewerker daardoor op 32 uur komt, dan heb je het recht om deze uren op vier dagen te werken. Een wijziging van je arbeidsuren dient minstens vier weken van te voren te worden aangekondigd door je werkgever. Als je in de loonschalen 7, 8 en 9 valt, tenminste 15% meer verdient dan het schaalmaximum en daarnaast in je arbeidscontract hebt staan dat er mag worden afgeweken van deze maxima (8 uur naar boven en 5 uur naar beneden), dan gelden de maxima niet voor jou.

Werk je in een woonwinkel dan geldt nog een aantal beperkingen ten aanzien van avondwerk. Je kunt niet verplicht worden meer dan drie avonden te werken en over een periode van zes maanden niet meer dan gemiddeld twee avonden. Voor niet-winkelpersoneel kan hiervan worden afgeweken, maar alleen met schriftelijke instemming van het medezeggenschapsorgaan (dit houdt in de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging),

In de module Woondetailhandel is het niet toegestaan om een gebroken dienst te werken. Hiervan is sprake als in de werktijd een onderbreking zit van langer dan een uur, de lunch, koffiepauze en diner niet meegerekend.afwijken rooster 

Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten (tuincentra)?

Module alleen geldend voor de tuincentra

Binnen de tuincentra geldt dat gedurende vier maanden per jaar het standaard aantal te werken uren per week (38 uur per week) kan worden uitgebreid naar 45 uur per week. Eventueel kan deze periode worden opgedeeld in maximaal vier perioden van minimaal 1 maand. Dit hoor je ten minste drie maanden tevoren van je werkgever.

De werkgever mag twee maanden aanwijzen in die periode waar in totaal maximaal een week vakantie mag worden opgenomen. De werkgever kan je vakantie in die aangewezen maanden weigeren als sprake is van schoolvakanties, gewichtige redenen, of een zwaarwegend bedrijfsbelang.afwijken rooster 

Hoe veel pensioen bouw ik op?

Ben je 20 jaar of ouder en werk je in de detailhandel, dan neem je deel aan de pensioenregeling (pensioenfonds detailhandel) vanaf het moment dat je in dienst komt of vanaf de eerste dag van de maand waarin je 20 jaar wordt. Een uitgebreide toelichting op de pensioenregeling kun je nalezen op de website van het pensioenfonds detailhandel.

Ook kun je je tot nu toe opgebouwde pensioen terugvinden op het zogenaamde ‘UPO’ (Uniform Pensioen Overzicht) dat je jaarlijks ontvangt van het pensioenfonds of via de website van Mijn Pensioenoverzicht.Wat is de leeftijd waarop ik met pensioen kan?

In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.

Algemeen

In Nederland bestaat de pensioenuitkering uit een deel AOW(*) en een deel ouderdomspensioen. AOW krijg je van de overheid en het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Detailhandel. 6 maanden voordat je jouw AOW-leeftijd bereikt, ontvang je van het Pensioenfonds Detailhandel informatie over het aanvragen van je pensioen. De ingangsdatum van je AOW is afhankelijk van je geboortedatum. Check op de website van de Sociale Verzekeringsbank wanneer jij aanspraak kan maken op AOW.

Eerder of later met pensioen? Je kunt, als je dit tijdig aangeeft bij het pensioenfonds, eerder of later met pensioen. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van je ouderdomspensioen. Hoe eerder met pensioen, hoe lager het ouderdomspensioen. Check alle informatie over je pensioen en de gevolgen van eerder of later met pensioen gaan op de website van het Pensioenfonds Detailhandel.

Module alleen geldend voor de woondetailhandel

Let op! Voor de sector Wonen kunnen afwijkende afspraken zijn op het gebied van pensioen. Check uitgebreid alle informatie over je pensioen en de gevolgen van eerder of later met pensioen gaan op de website van het pensioenfonds detailhandel.Ben ik verplicht het ontwikkelingsbudget te gebruiken?

Nee, er is geen verplichting om je budget te gebruiken. Het is een extra budget voor jou. Het gaat niet van je loon af. Na vijf jaar vervalt het geld en gaat dan weer terug naar je werkgever. Zonde om het niet te gebruiken!Vanaf wanneer kan ik gebruikmaken van het ontwikkelingsbudget?

Je kunt in de loop van 2020 gebruik maken van het individueel ontwikkelingsbudget. Daarvoor moet je werkgever zich wel geregistreerd hebben bij De Leerrekening. Sparen doe je wel al vanaf januari 2020 maar omdat er administratief heel veel moet gebeuren kun je niet meteen vanaf januari je budget gebruiken. Dat geeft niet, want de opleidingen waar je uit kunt kiezen kosten meer dan het budget van 1 maand.Hoe weet ik of mijn werkgever is aangesloten bij de regeling?

Je werkgever heeft tot 1 april 2020 de tijd om zich te registreren voor de regeling van de leerrekening. Na zijn registratie krijg jij een uitnodiging per mail (of per post als jouw e-mailadres bij je werkgever niet bekend is) om een account aan te maken, waarna je gebruik kunt maken van jouw budget. Heb je na 1 april nog geen uitnodiging ontvangen, bespreek dit dan met je werkgever. Het ontwikkelbudget is een cao-afspraak. Die moet je werkgever voor je regelen. Als je werkgever dat niet doet, laat het ons dan weten op info@avv.nu.aangesloten 

Hoe lang blijft het ontwikkelingsbudget staan? Kan ik sparen?

Je mag het budget opsparen tot een periode van 5 jaar. Je opleidingspotje is dan vol. Na 5 jaar vervalt het ongebruikte budget uit het eerste jaar. Er blijft dan altijd maximaal 5 jaar budget staan, het wordt niet minder als je het niet gebruikt. Maar het wordt ook niet meer. Dus het is zonde om het bedrag niet te gebruiken, want je hebt wel recht op maandelijkse opbouw.Mag ik elke opleiding volgen die ik zelf wil?

De keuze voor je opleiding wordt alleen begrensd door de belastingregels. Het mag niet gaan om hobby cursussen. Dit wordt getoetst met een vragenlijst die je moet invullen als je een opleiding kiest via de leerrekening.Ik wil een opleiding volgen die boven mijn ontwikkelingsbudget is, wat kan ik doen?

Je kunt verschillende dingen doen. Je kan zelf bijbetalen. De leerrekening geeft die mogelijkheid met iDeal en creditcard. Je kan ook je werkgever vragen om het budget aan te vullen. In principe hoef je niet met je werkgever te overleggen over de keuze van de opleiding die je wil volgen. Maar als je werkgever bijdraagt, dan kun je niet meer ‘anoniem’ een opleiding volgen.Wat als ik minder dan 16 uur per week ga werken? Wat gebeurt er dan met mijn ontwikkelbudget?

Als je minder dan 16 uur per week gaat werken, dan heb je geen recht meer op verdere opbouw (storten van een maandelijks bedrag door je werkgever) van je ontwikkelbudget. Maar je kunt het bestaande budget nog wel gewoon gebruiken. Het staat op een aparte rekening waar je werkgever geen toegang toe heeft. Dus ook als je uit dienst gaat, kun je het bedrag nog gebruiken.Ik werk flexibel, kan ik dan ook meedoen met de leerrekening?

Heb je een contract van minimaal 16 uur per week en ben je langer dan één jaar in dienst per 31 december 2019, dan staat de regeling van het ontwikkelbudget voor jou open. Het gaat er om wat in jouw arbeidscontract staat. Heb je een min-max contract, dan wordt uitgegaan van het gemiddelde van de contracturen. Bijvoorbeeld bij een contract van 12-20 uur is het gemiddelde 16 uur per week en doe je ook mee. Het is niet zo dat je zelf een deel van je salaris moet storten op die rekening. Het gaat om een extra bedrag van je werkgever.Wat gebeurt er met mijn leerrekening als ik uit dienst ga?

Als je uit dienst gaat, blijft het bedrag staan en kun je er nog gebruik van maken totdat het vervalt. Dit gebeurt na vijf jaar.

Voorbeeld:
Je heb € 300,- opgebouwd en gaat uit dienst. Je hebt twee jaar gespaard. Na vijf jaar na storting gaat de eerste € 150,- vervallen, dus het is belangrijk om vóór die tijd (dus binnen drie jaar) het budget te besteden. Het budget dat het langst geleden is gestort, wordt het eerst ingezet bij betaling voor een opleiding.

Let op: als je recht hebt op een transitievergoeding, dan kan het gebruikte ontwikkelbudget hiermee worden verrekend door je werkgever.Ik wil graag mijn ontwikkelingsbudget uitbetaald krijgen, kan dat?

Nee, dat kan niet. Je kunt het budget alleen besteden aan je eigen ontwikkeling in de vorm van opleidingen.Hoe kan ik werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling?

Ben je op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst, dan krijg je vanaf 1 januari 2020 een individueel ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar als je 16 uur of meer per week werkt. Het budget geldt niet voor weekendhulpen, vakantiewerkers en uitzendkrachten. Met dit budget kun je scholing volgen die je zelf kunt uitkiezen via https://inretail.edubookers.com/. Je kunt hier een account aanmaken.Wat houdt de wachtdagenregeling in?

Als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, wordt je loon doorbetaald. Op grond van de cao kan een uitzondering gelden voor de eerste dag van ziekte. Een werkgever kan per ziektegeval   1 wachtdag op je loon inhouden Dat betekent dat je de eerste ziektedag niet betaald krijgt. Ben je binnen vier weken opnieuw ziek, dan worden de ziekteperioden samengeteld en kan niet opnieuw een wachtdag worden ingehouden. Het aantal wachtdagen is gemaximeerd op vier per kalenderjaar. Veel werkgevers maken gebruik van wachtdagen, maar niet allemaal. Sommige werkgevers doen dit niet en wijken daarmee ten gunste voor werknemers af van de cao. Of dit in jouw geval wel/niet gebeurt, kun je navragen bij je werkgever.

Het is je werkgever toegestaan om de wachtdag te verrekenen met je bovenwettelijke vakantie-uren, met je loon of met compensatiedagen/-­uren, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt met het medezeggenschapsorgaan. Er kunnen per jaar maximaal vier wachtdagen met vakantie-­uren worden verrekend.

Als de Arboarts/ Bedrijfsarts ( een arts van de Arbodienst van de onderneming) een chronische ziekte bij jou heeft vastgesteld, staat in de cao dat je werkgever niet automatisch wachtdagen kan inhouden, zoals dat bij anderen gebeurt die geen chronische ziekte hebben.