31 Resultaten gevonden
Pagina 2 van 4

Ik heb een vraag over aanvullend geboorteverlof


In de cao zijn afspraken gemaakt om per 1 september de uitkering voor aanvullend geboorteverlof aan te vullen tot 100% van het salaris (incl. IKB en toelagen) (100% vergoeding). Is daarvoor de geboortedatum van mijn kind, het moment van aanvraag, of het moment van opnemen leidend? Is het zo dat – als ik geboorteverlof opneem…

februari 16, 2022


Ik zie dat het WIEG verlof nu wordt gecompenseerd tot 100%


Ik zie dat het WIEG verlof nu wordt gecompenseerd tot 100%. Maar over het ouderschapsverlof zie ik nu ook weer niks terug komen. In heel veel sectoren (commercieel en publiek) kennen ze een (gedeeltelijk) ouderschapsverlof. Is er ook een kans dat wij dat in de volgende cao ook krijgen? Antwoord: Dat zal aan de orde…


Werk-privébalans arbeidsparticipatie


Werk privé balans arbeidsparticipatie. Ik snap het sentiment, maar is niet erg inclusief geformuleerd (terwijl inclusiviteit in de préambule vermeld wordt als één van de drijfveren). Er kan tenslotte ook sprake zijn van een andere situatie dan vrouw-man. Antwoord: Sociale partners hechten waarde aan inclusie en diversiteit. Dit heeft de aandacht voor de cao 2022…


Hoe wordt omgegaan met medewerkers die reeds gebruik hebben gemaakt van deze regeling en bij wie wel een korting heeft plaatsgevonden?


Bij afspraken moeten altijd grenzen worden aangegeven. Werkgever en vakbonden hebben afgesproken dat m.i.v. september 100% wordt betaald, niet met terugwerkende kracht. Het akkoord is een package deal en dat betekent dat niet alle cao-afspraken per 1-1-2021 ingaan. De WIEG is al vanaf 1 juli 2020 van kracht; toen gold een andere cao (2020) waarin…


Is het nog mogelijk om verlof te kopen van je IKB in het nieuwe cao, zo ja hoeveel uur? Kan ik die uren laten staan om eerder te kunnen stoppen met werken?


Ja zeker, deze mogelijkheid blijft bestaan. Het aantal uren dat je kunt kopen is maximaal 10% van je formele arbeidstijd. Dat verschilt dus per persoon. Zou je meer verlofuren kopen, dan levert dat fiscaal en voor de opbouw van pensioen een nadeel op en daarom is dit begrensd in de cao op 10%. Afgesproken is…

februari 15, 2022


Kan iemand die met keuzepensioen gaat voor het bereiken van zijn AOW-leeftijd op dat moment ook gebruik maken van het aangesloten opnemen van de gekochte vitaliteitsuren?


We hebben de term AOW-gerechtigde leeftijd hier genoemd als momentum waarop de arbeidsovereenkomst van alle werknemers die in dienst zijn van een provinciale werkgever uiterlijk wordt beëindigd, een ontslaggrond in onze cao. De werknemer kan zelf besluiten om eerder (gedeeltelijk of volledig) gebruik te maken van (ABP-keuze) pensioen. Het gaat erom dat je gebruik maakt…


Hebben parttimers en mensen met een lager uurloon relatief meer uren te besteden?


Het POB is een vast bedrag voor iedereen, ongeacht schaal en parttimepercentage. Als iedereen recht heeft op maximaal € 2.500,-, , betekent dat dan dat parttimers en mensen met een lager uurloon relatief meer uren te besteden hebben dan fulltimers en mensen met een hoger uurloon? Antwoord: Dat klopt. Deze werknemers hebben dit keer voordeel,…


Hoe verhoudt deze maatregel zich met het gestelde in onze huidige cao?


Hoe verhoudt deze maatregel zich met het gestelde in onze huidige cao: hoofdstuk 9: … ‘Aandacht voor duurzame inzetbaarheid door te investeren in scholing en ontwikkeling van de ambtenaar staat daarom voorop…’?Antwoord: Voor deze groep (60 jaar of ouder) wordt één doel toegevoegd aan de bestedingsdoelen voor het POB: duurzame inzetbaarheid. Belangrijk is de constatering…


Welk doel moet worden bereikt met deze maatregel?


Oudere werknemers (60 jaar of ouder) de gelegenheid bieden zelfregie te nemen in het kader van hun duurzame inzetbaarheid om mede hierdoor gezond, veilig en met plezier de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen bereiken. Deze groep heeft beduidend minder lang de tijd om uren te sparen, resp. verlof te kopen, om in te kunnen zetten voorafgaand…

februari 14, 2022


Wat is de relatie met/impact op deeltijd(keuze)pensioen?


Staat er in principe los van. Deeltijd (keuze) pensioen is een persoonlijke keuze van de werknemer. Daarnaast kan de werknemer verlofsparen (via kopen uit het IKB) en een beroep doen op de aanspraak op tijd voor vitaliteit.


Page 2 of 4