Als ik langer op werk blijf, krijg ik deze tijd dan betaald, en op welke manier?

Indien je op verzoek van je leidinggevende extra hebt gewerkt (meer dan je ingeroosterde werktijden), of op verzoek van je leidinggevende langer aanwezig was voor een vergadering, werkoverleg of opleiding, wordt die extra tijd gecompenseerd met aanspraak op vrije tijd, gelijk aan de hoeveelheid extra tijd. Hierbij geldt dat het eerste uur tijd voor tijd…


Heb ik recht op een vrije dag wanneer ik ga verhuizen?

Als je op eigen initiatief gaat verhuizen dan krijg je hier geen vrije dag voor vanuit de cao. Maar wanneer je gaat verhuizen in opdracht van je werkgever, dan krijg je twee dagen betaald verlof voor de verhuizing. Dit kun je terugvinden in artikel 31.3 lid 1 van de cao. 


Wat zijn mijn rechten en plichten tijdens de zwangerschap?

De bijzondere regels voor zwangerschap gelden vanaf het begin van je zwangerschap tot zes maanden na je bevalling. Dit is wettelijk geregeld in de Arbeidstijdenwet. Je hebt dan bijvoorbeeld recht op regelmatig werk en rusttijden en je hoeft geen avond- en nachtdiensten te draaien.


Ben ik verplicht een bereikbaarheidsdienst te werken?

Een bereikbaarheidsdienst kan niet worden opgedragen aan kraamverzorgenden. Je werkgever maakt in overleg met het medezeggenschapsorgaan afspraken over de inzet en vergoeding (in tijd of geld) van de bereikbaarheidsdienst. Indien er geen afspraken worden gemaakt gelden de leden 3 t/m 6 van artikel 4.8. Als je in een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur verplicht…


Ben ik verplicht een wachtdienst te werken?

Als je als kraamverzorgende werkt kan je werkgever wachtdiensten aan je opdragen. Een wachtdienst leidt altijd tot vergoeding. Bij een wachtdienst heb je de verplichting om aan de oproep van de kraamzorgorganisatie te voldoen. Je werkgever mag je geen wachtdienst opdragen in de voorgeschreven periodes van onafgebroken rust zoals opgenomen in artikel 4.3 lid 5….


Hoelang heb ik recht op een pauze?

Per ochtend, middag, avond of nacht kan je eenmaal gebruik maken van een koffie-/theepauze. Je werkgever kan met instemming van het medezeggenschapsorgaan afwijken van de arbeidstijdenwet vanwege organisatorische belangen of bedrijfsvoering. Uitgangspunten zijn: Als je koffie- en theepauze minder dan vijftien minuten duurt, behoort het tot je dagelijkse werktijd; Als je pauze vijftien minuten of…


Mag mijn werkgever afwijken van de arbeidstijdenwet (ATW)?

 Je werkgever kan voor het vaststellen van de werktijden gebruik maken van de mogelijkheden die de Arbeidstijdenwet en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit bieden, tenzij in deze CAO iets anders is bepaald. Je werkgever stelt jouw werktijden vast vanuit de arbeidsduur die jij met je werkgever bent overeengekomen. Je werkgever moet hierbij rekening houden met jouw…


Ben ik met 57 jaar nog verplicht nachtdiensten te werken?

Als je 57 jaar of ouder bent dan geldt het volgende: De werkgever en de medewerker in de leeftijd van 57 jaar of ouder besteden tijdens het jaargesprek aandacht aan het al dan niet werken tijdens nachtdienst en zo ja, de frequentie daarvan. Gedurende het jaar, bij het vaststellen van de procedures voor planning en…


Hoeveel uur mag ik maximaal op een dag worden ingeroosterd?

Je werkt maximaal tien uur per dienst binnen de door je werkgever vastgestelde werktijden. Indien er sprake is van een incidentele, onvoorziene wijziging van omstandigheden mag je werkgever je vragen maximaal twaalf uur per dienst te werken.


Ik werk 16 uur per week, maar ben maar voor 14 uur ingeroosterd. Mag dat?

Ja, dit mag. Wel is het zo dat er na afloop van de – door de werkgever vastgestelde – referteperiode (de periode waarover gekeken wordt naar je uren, meestal is dit één jaar), je min-uren komen te vervallen. Als je bijvoorbeeld een contract hebt van 16 uur per week, moet je ook voor 16 uur…


Ik werk 16 uur per week, maar ben maar voor 14 uur ingeroosterd. Mag dat?

Ja, dit mag. Wel is het zo dat er na afloop van de – door de werkgever vastgestelde – referteperiode (de periode waarover gekeken wordt naar je uren, meestal is dit één jaar), je min-uren komen te vervallen. Als je bijvoorbeeld een contract hebt van 16 uur per week, moet je ook voor 16 uur…


Binnen welke bandbreedte mag de werkgever mij flexibel inzetten (tuincentra)?

Module alleen geldend voor de tuincentra Binnen de tuincentra geldt dat gedurende vier maanden per jaar het standaard aantal te werken uren per week (38 uur per week) kan worden uitgebreid naar 45 uur per week. Eventueel kan deze periode worden opgedeeld in maximaal vier perioden van minimaal 1 maand. Dit hoor je ten minste…


Hoe zit het met de roostervrije zaterdag in de cao?

Deze regeling geldt nu voor alle medewerkers. Voorheen was deze er enkel voor de medewerker die ouder was dan 55 jaar. Daarnaast valt nu ook de zondag onder de regeling. Wat houdt de regeling in? Als je werkt op zaterdag en zondag dan heb je recht op één roostervrije zaterdag of zondag per maand. Dit…