Art. 40 – Verzuimbeleid

Je werkgever voert een actief beleid gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim. Je werkgever stelt, in overleg met de ondernemingsraad, een reglement ziekmelding vast, waarin tenminste wordt bepaald: wanneer je in geval van ziekte, ook tijdens vakantie, dat uiterlijk bij de werkgever moet melden; aan welke voorschriften je je bij ziekte/arbeidsongeschiktheid moet houden; mogelijke…