Art. 39 – Arbeidsongeschiktheid

39.1 Werkingssfeer Dit artikel is van toepassing als je arbeidsongeschikt bent in de zin van artikel 7:629 BW. Voor zover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Onder arbeidsongeschiktheid wordt niet verstaan zwangerschap en bevalling (zie art. 31.1 cao ZKN).   39.2 Loondoorbetaling Wanneer je wegens arbeidsongeschiktheid verhinderd…