Art. 1 – Begripsbepalingen en definities

a. Werkgever Een werkgever in de zin van deze cao is een rechtspersoon of een organisatorisch verband van meerdere rechtspersonen, waarvoor geldt dat: die rechtspersoon – of binnen dat organisatorisch verband ten minste één rechtspersoon – ingevolge de Wet toelating Zorginstellingen (Uitvoeringsbesluit WTZi: Staatsblad 2005, nr. 575) is toegelaten en de aangeboden curatieve medische zorg…

Artikel 2 – Definities

Werkgever: Een (natuurlijke- of rechts-) persoon met een onderneming waarin de activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van deze cao worden uitgeoefend en die op basis van een arbeidsovereenkomst één of meer medewerkers in de onderneming in dienst heeft.   Medewerker:  De persoon waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan. De cao kent geen onderscheid…