Art. 44 – Sociaal plan

Je werkgever stelt in overleg met Alternatief Voor Vakbond een sociaal plan op. Alternatief Voor Vakbond zal daarbij medewerkers betrekken. Het sociaal plan heeft tot doel de nadelige sociale gevolgen voor werknemers door een organisatieverandering zoveel mogelijk te beperken. In het sociaal plan wordt o.a. aandacht besteed aan: herplaatsing, eventueel in combinatie met tijdelijke plaatsing…

Art. 43 – Organisatieveranderingen

43.1 Algemeen uitgangspunt Dit hoofdstuk biedt een kader waarbinnen partijen zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen. Bij de toepassing van dit hoofdstuk zal je werkgever, uitgaande van de continu├»teit van de zorgverlening, de sociale, organisatorische en economische factoren voortdurend tegen elkaar afwegen. Daarbij zal zoveel mogelijk worden gestreefd naar behoud van werkgelegenheid.  …

Artikel 3 – Algemeen

Cao-tekst: De werkgever stelt de medewerker in de gelegenheid om inzage te krijgen in de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden volgens deze cao. De werkgever draagt er zorg voor dat er op elke vestiging de cao-tekst beschikbaar is. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden denkbaar, zoals: een papieren versie van de cao het kunnen raadplegen via internet of…