Art. 42 – Overlijdensuitkering

Wanneer je overlijdt verstrekt je werkgever een overlijdensuitkering aan: je echtgeno(o)t(e) of partner, en bij het ontbreken van deze aan je minderjarige kinderen, of als deze er eveneens niet zijn degene voor wie je in de kosten van het bestaan voorzag. De overlijdensuitkering wordt uitgekeerd op basis van je laatstgenoten salaris over de periode vanaf…

Artikel 13 – Overlijden

Uitkering bij overlijden Als de medewerker overlijdt, dan ontvangen de nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering. Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan: de langstlevende partner, tenzij die duurzaam van de overledene gescheiden leefde, of bij afwezigheid daarvan; de minderjarige, wettige of erkende natuurlijke kinderen en/of de meerderjarige, wettige of erkende natuurlijke kinderen tussen de 18 en 21 jaar,…