Art. 42 – Overlijdensuitkering

Wanneer je overlijdt verstrekt je werkgever een overlijdensuitkering aan: je echtgeno(o)t(e) of partner, en bij het ontbreken van deze aan je minderjarige kinderen, of als deze er eveneens niet zijn degene voor wie je in de kosten van het bestaan voorzag. De overlijdensuitkering wordt uitgekeerd op basis van je laatstgenoten salaris over de periode vanaf…

Artikel 13 – Overlijden

Uitkering bij overlijden Als de medewerker overlijdt, dan ontvangen de nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering. Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan: de langstlevende partner, tenzij die duurzaam van de overledene gescheiden leefde, of bij afwezigheid daarvan; de minderjarige, wettige of erkende natuurlijke kinderen en/of de meerderjarige, wettige of erkende natuurlijke kinderen tussen de 18 en 21 jaar,…

Artikel 9 – Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof stelt een medewerker in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de uren waarop hij normaal gesproken op de betreffende dag(en) werkt.   De medewerker heeft in ieder geval in de volgende gevallen recht op buitengewoon verlof…

Artikel 15 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden

In geval je overlijdt, keert de werkgever, naast het tot en met de dag van je overlijden nog niet uitbetaalde maandinkomen, een uitkering ineens uit van éénmaal het maandinkomen. Deze uitkering wordt toegekend aan: de langstlevende echtgenoot/relatiepartner, of als die er niet is – je minderjarige kinderen, of als deze er eveneens niet zijn degene…