Art. 9 – De arbeidsovereenkomst

9.1 De arbeidsovereenkomst Je arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd en wordt in tweevoud opgemaakt. Je werkgever draagt er zorg voor dat je een door beide partijen ondertekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst ontvangt of de wijziging daarvan.   9.2 Duur Je arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Nulurencontracten worden alleen toegepast in situaties,…

Artikel 11 Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Deze eindigt automatisch na afloop van de afgesproken periode. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd als die mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Jij en je werkgever moeten dan de wettelijke opzegtermijn en de ontslagregels volgen. Uiterlijk een maand voor het verstrijken van de bepaalde…