Artikel 16 – Afspraken over cao

Looptijd cao: Deze cao loopt van 1 januari 2024 t/m 31 december 2025.   Oude of andere regelingen: Door de inwerkingtreding van deze cao verliezen alle voorgaande arbeidsvoorwaardelijke regelingen van cao Retail Non-Food, waaronder cao Tuincentra, van welke aard ook hun werking, met uitzondering van ondernemingsregelingen voor zover die niet in strijd zijn met deze…