Art. 19 – HR-cyclus en periodieke verhoging van het salaris

19.1 HR Cyclus Je werkgever voert jaarlijks minimaal één maar bij voorkeur twee, gesprek(ken) met je waarin tenminste aandacht wordt besteed aan: je functie en de beoordeling van jouw functioneren; de invulling van jouw werktijden over het komende kalenderjaar; de besteding van het persoonlijk levensfasebudget door middel van het PLB-plan; je wensen om gebruik te…

Art. 18 – Salaris

18.1 Algemeen Je ontvangt een salaris op basis van één van de salarisschalen behorende bij de functiegroepen 5 t/m 80. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een voltijd arbeidsduur (gemiddeld 40 uur per week). Wanneer je een hiervan afwijkende arbeidsduur hebt, wordt het naar rato-beginsel toegepast.   18.2 Uitbetaling salaris Je moet uiterlijk twee dagen,…

Bijlage 1b – Loontabellen

LOONTABEL MODE, JUWELIERS EN PARFUMERIEËN EN VERF EN WOONINRICHTING 2018 OUD Met verhoging van 1,03% per 1 juli 2018 LOONTABEL MODE, JUWELIERS EN PARFUMERIEËN EN VERF EN WOONINRICHTING 2018 NIEUW Per 1 juli 2018 LOONTABEL SPORT EN SCHOENEN 2018 OUD Met verhoging van 1,03% per 1 juli 2018 LOONTABEL SPORT EN SCHOENEN 2018 NIEUW Per…

Artikel 6 – Functie-indeling en loon

6.1   Functie-indeling Deze cao kent een functiewaarderingssysteem (FUWAM, gebaseerd op de CATS methodiek). Er zijn 9 functieniveaus, A t/m I, en daarmee corresponderende loonschalen. Elk functieniveau bevat volwaardige functies; elke schaal kan daardoor eindschaal zijn. Medewerkers worden op het juiste functieniveau ingedeeld met behulp van het Handboek Functie-indeling voor Retail Non-Food (voorheen: Fashion, Sport &…

Artikel 2 – Definities

Werkgever: Een (natuurlijke- of rechts-) persoon met een onderneming waarin de activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van deze cao worden uitgeoefend en die op basis van een arbeidsovereenkomst één of meer medewerkers in de onderneming in dienst heeft.   Medewerker:  De persoon waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan. De cao kent geen onderscheid…