Artikel 17 – Naleving cao en Sociale Commissie

Naleving: Bij interpretatieverschillen over correcte naleving van of bij aanvraag van dispensatie van (een aspect/artikel in) de cao kan een medewerker en/of een werkgever, of diens gemachtigde(n), zich wenden tot de Sociale Commissie.   Samenstelling Sociale Commissie: De Sociale Commissie telt 7 (en 6 plaatsvervangende) leden.Drie leden (en 3 plaatsvervangers) worden gekozen door de medewerkersorganisatie(s)….

Artikel 16 – Afspraken over cao

Looptijd cao: Deze cao loopt van.1 juli 2018 t/m 31 december 2020. Voor het artikel inzake het individueel ontwikkelbudget geldt een afwijkende looptijd van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2023.   Oude of andere regelingen: Door de inwerkingtreding van deze cao verliezen alle voorgaande arbeidsvoorwaardelijke regelingen van cao Fashion, Sport & Lifestyle,…

Artikel 3 – Algemeen

Cao-tekst: De werkgever stelt de medewerker in de gelegenheid om inzage te krijgen in de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden volgens deze cao. De werkgever draagt er zorg voor dat er op elke vestiging de cao-tekst beschikbaar is. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden denkbaar, zoals: een papieren versie van de cao het kunnen raadplegen via internet of…

Over de cao

De cao Retail Non-Food is een overeenkomst tussen: werkgeverspartijen:  INretail Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist Tuinbranche Nederland Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche (NJU) Kon. Julianalaan 345 2273 JJ Voorburg Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa) Kon. Julianalaan 345 2273 JJ Voorburg Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT)…

Artikel 2 Werkingssfeer cao

Deze cao heeft betrekking op de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. Daaronder worden de ondernemingen verstaan waarvan meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit de verkoop en/of aflevering van bloemen, planten en/of arrangementen aan de eindgebruiker. De onderneming kan zijn een gevestigde onderneming in een besloten ruimte die voor het publiek toegankelijk…