Artikel 17 – Naleving cao en Sociale Commissie

Naleving: Bij interpretatieverschillen over correcte naleving van of bij aanvraag van dispensatie van (een aspect/artikel in) de cao kan een medewerker en/of een werkgever, of diens gemachtigde(n), zich wenden tot de Sociale Commissie.   Samenstelling Sociale Commissie: De Sociale Commissie telt 7 (en 6 plaatsvervangende) leden. 3 leden (en 3 plaatsvervangers) worden gekozen door de…

Artikel 16 – Afspraken over cao

Looptijd cao: Deze cao loopt van 1 januari 2024 t/m 31 december 2025.   Oude of andere regelingen: Door de inwerkingtreding van deze cao verliezen alle voorgaande arbeidsvoorwaardelijke regelingen van cao Retail Non-Food, waaronder cao Tuincentra, van welke aard ook hun werking, met uitzondering van ondernemingsregelingen voor zover die niet in strijd zijn met deze…

Artikel 3 – Algemeen

Cao-tekst: De werkgever stelt de medewerker in de gelegenheid om inzage te krijgen in de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden volgens deze cao. De werkgever draagt er zorg voor dat er op elke vestiging de cao-tekst beschikbaar is. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden denkbaar, zoals: een papieren versie van de cao het kunnen raadplegen via internet of…

Over de cao

De cao Retail Non-Food is een overeenkomst tussen: werkgeverspartijen: INretail Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist Tuinbranche Nederland Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist Federatie Goud en Zilver (FGZ) Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer NSO Retail Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist en medewerkerspartijen: AVV Veursestraatweg 88-90 2265 CE Leidschendam  De Unie Multatulilaan 12 4103…