Artikel 17 – Naleving cao en Sociale Commissie

Naleving: Bij interpretatieverschillen over correcte naleving van of bij aanvraag van dispensatie van (een aspect/artikel in) de cao kan een medewerker en/of een werkgever, of diens gemachtigde(n), zich wenden tot de Sociale Commissie. Samenstelling Sociale Commissie: De Sociale Commissie telt 7 (en 6 plaatsvervangende) leden. 3 leden (en 3 plaatsvervangers) worden gekozen door de medewerkersorganisatie(s)….

Artikel 16 – Afspraken over cao

Looptijd cao: Deze cao loopt van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Voor het artikel inzake het individueel ontwikkelbudget geldt een afwijkende looptijd tot en met 31 maart 2024.   Oude of andere regelingen: Door de inwerkingtreding van deze cao verliezen alle voorgaande arbeidsvoorwaardelijke regelingen van cao Retail Non-Food, waaronder cao Tuincentra, van welke…

Artikel 3 – Algemeen

Cao-tekst: De werkgever stelt de medewerker in de gelegenheid om inzage te krijgen in de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden volgens deze cao. De werkgever draagt er zorg voor dat er op elke vestiging de cao-tekst beschikbaar is. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden denkbaar, zoals: een papieren versie van de cao het kunnen raadplegen via internet of…

Over de cao

De cao Retail Non-Food is een overeenkomst tussen:  werkgeverspartijen:  INretail  Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist  Tuinbranche Nederland  Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG Zeist  Federatie Goud en Zilver (FGZ)   Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer  Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa)  Röntgenlaan 11 2719 DX Zoetermeer   En medewerkerspartijen:     AVV  Veursestraatweg 88-90 265 CE Leidschendam …

Artikel 2 Werkingssfeer cao

Deze cao heeft betrekking op de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. Daaronder worden de ondernemingen verstaan waarvan meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit de verkoop en/of aflevering van bloemen, planten en/of arrangementen aan de eindgebruiker. De onderneming kan zijn een gevestigde onderneming in een besloten ruimte die voor het publiek toegankelijk…