Art. 40 – Verzuimbeleid

Je werkgever voert een actief beleid gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim. Je werkgever stelt, in overleg met de ondernemingsraad, een reglement ziekmelding vast, waarin tenminste wordt bepaald: wanneer je in geval van ziekte, ook tijdens vakantie, dat uiterlijk bij de werkgever moet melden; aan welke voorschriften je je bij ziekte/arbeidsongeschiktheid moet houden; mogelijke…

Art. 39 – Arbeidsongeschiktheid

39.1 Werkingssfeer Dit artikel is van toepassing als je arbeidsongeschikt bent in de zin van artikel 7:629 BW. Voor zover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Onder arbeidsongeschiktheid wordt niet verstaan zwangerschap en bevalling (zie art. 31.1 cao ZKN).   39.2 Loondoorbetaling Wanneer je wegens arbeidsongeschiktheid verhinderd…

Artikel 11 – Arbeidsongeschiktheid

Verzuimreglement Bij ziekte of ongeval waardoor de medewerker de arbeid niet kan verrichten wordt het in de onderneming vastgestelde verzuimreglement nageleefd. Ontbreekt een dergelijk reglement, dan is het standaard ziekteverzuimreglement Retail Non-Food (bijlage 2 van deze cao) van toepassing (voorheen: standaard ziekteverzuimreglement Fashion, Sport & Lifestyle). Met de ondernemingsraad kunnen wijzigingen in dit reglement worden…