AVV Helpdesk

Voorbeeld Formulier jaargesprek en beoordeling

Afdeling:                                                             ….

Functie:                                                              ….

Leidinggevende:                                             ….

Jaar:                                                                     ….

Datum jaargesprek:                                       ….

 1. Terugblik op de tijdens het vorige jaargesprek gemaakte afspraken & evaluatie daarvan

Eventuele bijzonderheden: ……….

 1. De beoordeling van het functioneren van de medewerker gedurende het afgelopen jaar

Toelichting: De beoordeling van de kennis & vaardigheden en het resultaat van gemaakte afspraken leidt tot een oordeel over het functioneren over het jaar. De versleuteling van de oordelen op onderdelen tot één eindoordeel is aan de leidinggevende. De leidinggevende kan aan één van de (sub)criteria een zwaardere weging toekennen en op basis daarvan tot een bepaald eindoordeel komen. Het eindoordeel is dus geen rekenkundig gemiddelde van de beoordeling op alle onderdelen. Het oordeel over het functioneren in enig jaar wordt uitgedrukt als volgt[1]: :

Boven de norm:   het functioneren ligt op bijna alle elementen boven het vereiste niveau van de functie;

Op de norm:         het functioneren is op het vereiste niveau;

Onder niveau:      er zijn aandachtspunten waardoor het functioneren (nog) niet op het vereiste niveau is.

 1. Beoordeling benodigde kennis & vaardigheden

De benodigde kennis blijkt uit de gevolgde opleiding, kennis opgedaan door werkervaring, bij- en nascholing en toetsing. Dit verschilt per functie en de benodigde kennis dient per functie ingevuld te worden door de leidinggevende. Het werk uitvoeren met oog voor veiligheid en volgens kwaliteitseisen vanuit ZKN maakt onderdeel uit van dit beoordelingscriterium.

Kennis & vaardigheden, kwaliteit werk Beoordeling Toelichting
1.      boven/op/onder de norm

 

2.         boven/op/onder de norm
3.

 

boven/op/onder de norm

 

4. boven/op/onder de norm

 

5. boven/op/onder de norm

 

6. boven/op/onder de norm

 

7. boven/op/onder de norm

 

 

Verplichte scholing/opleiding/toetsing

 

Gevolgd /Behaald: 

Ja/Nee/n.v.t.

Evt toelichting of opmerking
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
 1. Beoordeling eerder afgesproken doelstellingen/(resultaat-)afspraken

Toelichting: In het eerder gehouden jaargesprek zijn (ongeveer 2-4) concrete doelstellingen/(resultaat-)afspraken gemaakt. Voor elk daarvan wordt aan het einde van het jaar bepaald of het beoogde resultaat is behaald.

Realisatie afgesproken doelstellingen/(resultaat-)afspraken

 

Behaald J/N
1.
2.
3.
4.
5.
 1. Overall beoordeling

Toelichting: De beoordeling op de bovengenoemde onderdelen leidt tot een eindoordeel over het functioneren over het jaar. De versleuteling van de oordelen op onderdelen tot een eindoordeel is aan de leidinggevende.

 

Boven de norm Op de norm Onder de norm Toelichting
 

 

   
 1. (Eventuele) verwachte ontwikkelingen rond de functie/werkzaamheden van de medewerker gedurende het komende jaar

(Eventuele) ontwikkelingen rond de functie/werkzaamheden:…………..

 1. Doelstellingen en (resultaat) afspraken voor het komende jaar
Gemaakte doelstellingen / (resultaat-)afspraken voor het komende jaar

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

Toelichting:
 

 

 

 

 1. (Eventueel) benodigde scholing, opleiding en toetsing. Welke (eventuele) acties zijn het komende jaar nodig voor de adequate persoonlijke ontwikkeling van de medewerker in zijn functie?
Benodigde scholing, opleiding of toetsing gedurende het komende jaar

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 1. Duurzame inzetbaarheid
Welke eventuele acties zijn het komende jaar nodig om de medewerker voor de langere termijn goed inzetbaar te houden? van de inzetbaarheid van de medewerker voor
Actie

 

Begrote kosten Inzet PLB uren
1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

 1. Het PLB-plan voor het komende jaar
 • Het tegoed aan PLB-uren aan het begin van het kalenderjaar/jaargesprekperiode: ……. uren
 • Opbouw PLB gedurende het jaar bij ongewijzigd dienstverband ……. uren
 • Bruto tegoed aan PLB-uren einde kalenderjaar / jaargesprekperiode                                    ……. uren

Medewerker verwacht het bruto tegoed aan PLB-uren het komende jaar als volgt in te zetten:

Bruto tegoed PLB-uren begin jaar / jaargesprekperiode …………  uren
Verwachte besteding: 1 Uitbetaling van (een deel van de) PLB-uren …………  uren
2 De opname van PLB-uren als vakantieverlof ………..   uren
3 De inzet van PLB-uren ten behoeve van toekomst gerichte scholing.

 

………..   uren
4 De inzet van PLB-uren ten behoeve van mantelzorg ………..   uren
5 Het sparen van PLB-uren ten behoeve van het opnemen van een aaneengesloten periode van verlof van maximaal 50 keer de arbeidsduur per week, direct voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. ………..   uren
6 Overig, bv sparen voor sabbatical ………..   uren
Verwacht netto tegoed PLB-uren einde jaar /jaargesprekperiode …………  uren

 

 1. Eventuele verwachte bijzonderheden in de verhouding werk – privé van de medewerker gedurende het komende jaar.
 2. Overige afspraken

Hieronder kunnen aanvullende afspraken worden genoteerd, bijvoorbeeld over arbeidsduur/ werktijden, beloning, nevenactiviteiten en arbeidsomstandigheden.

Aanvullende afspraken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 

Opmerkingen naar aanleiding van het gesprek, zowel van beoordeelde als de leidinggevende
 

 

 

 

 

 

 

 1. Ondertekening

Handtekening medewerker                                       Handtekening leidinggevende/beoordelaar

 

 

 

Datum:                                                                               Datum:

 

 

 

[1] Een werkgever kan in een bedrijfseigen regeling een andere categorie-indeling toepassen waarbij bijvoorbeeld een nadere specificering van de categorieën ‘onder de norm’ en ‘boven de norm’ mogelijk is.

Meer onderwerpen in zkn