AVV Helpdesk

Preambule

Tussen de ondergetekenden:

1: Werkgeversorganisatie Cultuurconnectie

En

2:  de werknemersorganisaties

 • AVV
 • Kunstenbond

hierna te noemen ‘sociale partners’, is een collectieve arbeidsovereenkomst, hierna te noemen ‘CAO’, aangegaan. 

Protocolafspraken

 1. 1. Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid
  Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsbeleid zijn belangrijk. Ook of juist in een dynamische sector als de Kunsteducatie met veel flexibiliteit en meerdere kleine dienstverbanden of opdrachten. Bij duurzame inzetbaarheid worden de thema’s gezondheid & vitaliteit, werkplezier en in ontwikkeling zijn & blijven als belangrijkste gezien voortkomend uit de sectoranalyse. De invulling van deze thema’s zullen onderwerp van gesprek zijn tussen werkgever en PvT/OR. Hierbij zullen medewerkers nauw betrokken worden en zal er voldoende aandacht, tijd en budget gereserveerd worden om dit plan uit te voeren.

Sociale partners geven gedurende de looptijd van deze cao een vervolg aan het netwerkevenement dat vorige cao-periode heeft plaatsgevonden over duurzame inzetbaarheid en een goed geformuleerd vitaliteitsbeleid. Tijdens dit evenement werden aan werknemers, leidinggevenden en HR-medewerkers belangrijke tools en inzichten geboden om gesprekstechnieken over duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

 1. Pensioenregeling

Sociale partners gaan gedurende de looptijd van deze CAO verdere invulling geven aan het onderzoek over een toekomstig bestendige pensioenregeling en de geschiktheid van de huidige pensioenregeling.

 1. Participatiebanen
  In de sector Kunsteducatie zijn inclusie en diversiteit belangrijke uitgangspunten. Sociale partners spreken daarom af dat er tijdens de looptijd van deze CAO opnieuw arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de sector gerealiseerd worden (participatiebanen) en checken deze groei regelmatig. Daarnaast dragen sociale partners uit dat de sector Kunsteducatie een belangrijke sector voor participatiebanen is.

 2. Arbeidsmarktagenda
 • Werkdruk en roostering
  Sociale partners werken het thema werkdruk en roostering van werknemers verder uit. Er is afgesproken werknemers te faciliteren bij het vaststellen van werkzaamheden en benodigde uren door uitwerken van de protocolbepaling.
 • Aanpak: voorgaande cao-periode hebben sociale partners de knelpunten op het gebied van werkdruk en roosteren vanuit werknemers en werkgevers geïnventariseerd. Vervolgstap is een gezamenlijk gesprek dat leidt tot praktische oplossingen en tips.
 • Doel: tool die werknemers en werkgevers faciliteert in het voeren van gesprek.

b. Zzp’ers

In de sector zijn veel en steeds meer zzp’ers werkzaam. Hun onderhandelingspositie kan veel beter. De cao verwijst naar een tool om zzptarieven te berekenen. De rekentool Fair Practice zal hiervoor gebruikt kunnen worden. Met behulp hiervan kan eenvoudig een cao-salaris omgerekend worden naar een zzp-tarief in het kader van de Fair Practice Code. Platform ACCT is hier partner in. Zij werken eveneens aan verbetering van de vindbaarheid en toepassing van de tool. Zie voor de tool: https://www.digipacct.nl/cao-loon-naar-zzp-tarief.

Daarnaast zijn sociale partners bekend met de ontwikkeling door Platform ACCT van een andere tool. Wanneer deze tool klaar is kijken sociale partners of deze tool ook in de cao opgenomen wordt en of zij deze tool gezamenlijk gaan promoten in de sector.

c. Individueel Keuzebudget (IKB)

Sociale partners spreken af onderzoek te doen naar de huidige toepassing van het Individueel Keuzebudget op organisatieniveau. Op basis daarvan maken sociale partners een voorstel voor de volgende cao.

 1. Gezamenlijke lobby
  Cao-partijen bouwen voort op de eerder gemaakte lobbystappen en starten een paritaire werkgroep voor de verdere uitwerking van de lobby. Hierbij wordt op centraal niveau ingezet op het verankeren van het recht op kunsteducatie in de wet. Op decentraal niveau creëren sociale partners samen meer urgentie bij gemeenten en provincies voor de noodzaak van evenwichtig beleid met passende middelen.
 1. ‘Groene baan’
  Sociale partners zetten zich gezamenlijk in voor het recht op een ‘groene baan’. Dit betekent het verduurzamen van de sector, een groene organisatie en een groen pensioen.
 • Aanpak: een werkgroep vanuit werkgevers en werknemers wordt ingesteld om te onderzoeken waar ondernemers kunnen verduurzamen en voor een gezamenlijke inzet voor een groener pensioen (zowel bij PFZW als ABP).
 • Doel: een aanpak voor het verduurzamen van cultuurinstellingen en een gezamenlijke inzet voor een groener pensioen.