AVV Helpdesk

Introductie

CAO Kunsteducatie 2024

De Collectieve Arbeidsovereenkomst Kunsteducatie heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met
31 december 2024.

Partijen bij de CAO Kunsteducat

Werkgeversorganisatie

Voor vragen op het gebied van de interpretatie/toepassing van de CAO kunnen georganiseerde werkgevers zich wenden tot de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening Cultuurconnectie, Utrecht, tel. (030) 230 37 40.

Werknemersorganisaties

Werknemers kunnen zich voor interpretatie/toepassing van de CAO wenden tot:

AVV, telefoon: 070 444 21 40

Kunstenbond, telefoon: 020-210 80 50

De adressen van partijen zijn opgenomen in de lijst van relevante adressen, achterin dit CAO-boekje.

De CAO Kunsteducatie 2024

Vastgesteld en ondertekend door CAO-partijen:

  1. Westerveld

Voorzitter

Cultuurconnectie

V.F.L. Rijckmans
Bestuurder
AVV

A.C. Boelhouwer

Belangenbehartiger

Kunstenbond

© Cultuurconnectie, Utrecht, 2024

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveel­voudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever die daartoe door de auteur(s) met uitsluiting van ieder ander onherroepelijk is gemachtigd.

Deze uitgave is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de redactie, noch de uitgever kan echter aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit onvolledige of onjuist opgenomen informatie.

Voorwoord
Voor u ligt de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) Kunsteducatie, welke een looptijd kent van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

In een tijd waarin mensen zo veel van zichzelf moeten en verwachten, zijn momenten van reflectie van grote waarde. Kinderen en jongeren via kunsteducatie ervaringen laten meemaken, betekent voor hun verdere ontwikkeling een plus in samenwerking, reflectie, bezinning. Deze grote plus is van onschatbare waarde voor de toekomst. Duizenden werkenden in de Kunsteducatie staan klaar om hier hun rol in te spelen.

Deze cao is van toepassing op direct of indirect gesubsidieerde organisaties die activiteiten verrichten op het terrein van kunsteducatie, inclusief de dansscholen en theaterscholen.