AVV Helpdesk

Inleiding

De volgende partijen hebben deze cao afgesloten:

 • De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Zelfstandige Klinieken Nederland, hierna te noemen ‘ZKN’, gevestigd te Zoetermeer en
 • De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Alternatief Voor Vakbond, hierna te noemen ‘AVV’, gevestigd te Amsterdam.

Deze cao ZKN is in een bijzondere context tot stand gekomen:

 • Als nasleep van de coronapandemie en als gevolg van onder andere de oorlog in Oekraïne is de inflatie in de periode 2022-2023 sterk opgelopen;
 • Het wettelijk minimum uurloon stijgt als gevolg van wetgeving tot € 13,27 per 1 januari 2024 en zal per 1 juli 2024 verder stijgen;
 • De arbeidsmarkt in de zorg is zeer krap;
 • De lonen in aanpalende zorgsectoren zijn het afgelopen jaar snel gestegen;
 • De financiële situatie bij veel Nederlandse zorginstellingen is precair;
 • Zelfstandige klinieken ervaren zeer moeilijke onderhandelingen over de indexatie van vergoedingen voor het jaar 2024 met zorgverzekeraars.

ZKN en AVV zijn er ondanks deze bijzondere situatie in geslaagd om in constructief overleg tot afspraken te komen voor de nieuwe cao ZKN. Daarbij hebben beide partijen oog gehad voor de impact van deze ontwikkelingen op het werk en inkomen van de medewerkers, op de situatie van de zelfstandige klinieken en op de belangen van de branche ten opzichte van andere zorgbranches.

De afspraken voor de nieuwe cao met een looptijd van 18 maanden (1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025) behelzen een uitgebalanceerd totaalpakket, bestaande uit onder andere driemaal een collectieve loonsverhoging, een verbetering van het salarisperspectief voor de medewerkers met functies in de functiegroepen 5 tot en met  55, een verhoging van de opbouw van het vakantiegeld en een aantal andere verbeteringen.  Daarnaast zijn navolgende studieafspraken gemaakt ter voorbereiding op mogelijke toekomstige wijzigingen in de cao ZKN:

 • 9.3 cao ZKN Einde van de arbeidsovereenkomst. Partijen komen overeen gedurende de looptijd van deze cao ZKN te bezien hoe deze tekst zich verhoudt met de Wet werken na AOW-leeftijd. Afhankelijk van de conclusie van partijen kan in overleg besloten worden de tekst bij de volgende cao-onderhandelingen in lijn te brengen met de geest van de wet.
 • Specifieke medische zorg, ontwikkelingen in de zorgvraag door patiënten in relatie tot hoofdstuk 4 cao ZKN en artikel 29A cao ZKN: Partijen komen overeen om tijdens de looptijd van deze cao een studie uit te voeren naar de impact van het verlenen van specifieke medische zorg en de impact van recente en verwachte ontwikkelingen in de zorgvraag van patiënten op de openingstijden van zelfstandige klinieken en de werktijden van medewerkers. Op basis van de uitkomsten van deze studie kunnen partijen overwegen om in de nieuwe cao afspraken te maken over de relevante artikelen van hoofdstuk 4 cao ZKN en art. 29A (Vitaliteitsregeling ouder wordende medewerker).
 • 23 cao (reiskostenvergoeding en stimuleren duurzame mobiliteit): Gedurende de looptijd van deze cao ZKN praten partijen verder over het stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit in relatie met artikel 23 cao, de vergoeding reiskosten.

ZKN en AVV zijn van oordeel dat de afspraken evenwichtig zijn en recht doen aan de inzet en het belang van de medewerkers en het belang van zelfstandige klinieken.

Zoetermeer, 23 januari 2024

Hanneke Klopper-Kes, voorzitter ZKN                         Martin Pikaart, voorzitter AVV

 

Meer onderwerpen in zkn