AVV Helpdesk

Hoofdstuk 14 – Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 14:1 –Duur en wijziging CAO

  1. De CAO Kunsteducatie geldt voor de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024.
  2. Opzegging door 1 van de sociale partners dient plaats te vinden uiterlijk 1 maand voor het einde van de cao, bij gebreke waarvan zij geacht wordt voor 1 jaar te zijn verlengd. Zolang echter geen nieuwe afspraken zijn gemaakt door partijen, behoudt de cao haar geldigheid tot maximaal 1 jaar na de bovenvermelde datum.
  3. Partijen kunnen overeenkomen deze CAO tijdens de duur te wijzigen, mits er bijzonder dringende aanleidingen zijn en de procedure voor CAO-vaststelling wordt gevolgd.