AVV Helpdesk

Hoofdstuk 12 – Stichting OAK

12:1 Taken Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) 

 1. Er is een Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (verder: OAK), statutair gevestigd te Utrecht (stichtingoak.nl).
 2. De statuten en eventuele reglementen van het OAK maken deel uit van de CAO Zie bijlage 1 en 7.
 3. Het OAK heeft tot doel ten behoeve van (alle werkgevers en werknemers in) de bedrijfstak Kunsteducatie, afgebakend door de werkingssfeer van de CAO Kunsteducatie:
  1. het financieren en/of subsidiëren van activiteiten en projecten ter stimulering van werkgelegenheid, opleiding, ontwikkeling en arbeidsmobiliteit in of buiten de bedrijfstak Kunsteducatie.
  2. het opzetten en/of organiseren van opleidingen en/of cursussen die gericht zijn op het bijblijven of verdiepen van kennis en/of vaardigheden van de werknemer, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn huidige en/of toekomstige functie in of buiten de bedrijfstak Kunsteducatie.
  3. het ontplooien van activiteiten ter bevordering van de goede arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak Kunsteducatie.
 • Het OAK is bevoegd om een werkgever geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de verplichting om de CAO Kunsteducatie toe te passen met inachtneming van het bepaalde in
  artikel 1:5.
 • 5.   De door het OAK ingestelde Vaste Commissie is bevoegd om geschillen te behandelen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10:1 CAO.

Artikel 12:2 Financiering

 1. De werkgever is ten behoeve van de activiteiten van het OAK jaarlijks een bijdrage verschuldigd.
 2. De bijdrage bedraagt per 1 januari 2019 0,65% van het totale loon conform de loonsom definitie opgenomen in het uitvoeringsreglement bijlage 7 artikel 1 lid 7.
 3. De bijdrage wordt geïnd door of namens het OAK.