AVV Helpdesk

Bijlage 1 functiebeschrijvingen

Functiegebouw

Dit functiegebouw is door partijen bij deze cao geaccordeerd.

Het functiegebouw kent de volgende functies:

 • Verkoper/binder
 • Vaktechnisch verkoper/binder
 • Allround/coördinerend medeweker
 • Vakspecialist
 • Bedrijfsleider

Alle functies zijn gesitueerd in een gevestigde of ambulante bloemenwinkel. De functies maken deel uit van een reeks functies die in onderlinge relatie zijn vastgesteld in opklimmende mate van aantal, intensiteit/zwaarte en mate van gevarieerdheid van kerntaken. Hieronder zijn de functieomschrijvingen opgenomen. In de functieomschrijving worden de bij de functie behorende belangrijkste hoofdtaken beschreven. In de praktijk kan het voorkomen dat bepaalde werkzaamheden behorende bij een functie, vanwege een klein team, ook door medewerkers worden uitgevoerd met een andere functie (bijv. een bedrijfsleider die ook schoonmaakt of de winkelmedewerker die ook een klant in voorkomende situaties adviseert). Het is van de specifieke bedrijfssituatie van een bloemenwinkel afhankelijk welke functies uit de reeks voorkomen.

Beheersing van een hogere functie veronderstelt beheersing en/of uitvoering van de voorgaande functie.

Verkoper/binder

 

Functiegroep: schaal C

 

Positie in de organisatie

 • Rapporteert aan: ondernemer of bedrijfsleider
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Verlenen van service aan klanten, verkopen van producten en uitvoeren van diverse voorkomende winkelwerkzaamheden a.d.h.v. aanwijzingen en onder toezicht.

Werk gerelateerde bezwaren

Uitoefenen van kracht bij het tillen/verplaatsen van materialen van uiteenlopend gewicht.

Eenzijdige houding en belasting a.g.v. repeterende handelingen en schoonmaakwerk.

Hinder van kou en tocht.

Kans op handletsel a.g.v. snijden.

Resultaatverwachtingen/Functionele activiteiten
Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Verleende service
en verkoopbare producten
ontvangen en te woord staan van klanten, uit oogpunt van serviceverlening en verkoopbaar product met in acht name van de veiligheidseisen

opnemen van bestellingen

informeren van klanten en adviseren over mogelijkheden rekeninghoudend met de wensen van de klant t.a.v. prijs, smaak/stijl, soort gelegenheid

samenstellen van verkoopbare bloemstukken en boeketten rekeninghoudend met seizoen, houdbaarheid, prijsklassen

berekenen van een verkoopprijs voor het gemaakte bloemstuk of boeket

juistheid van verleende service aan klanten

correcte bestellingaanname

juistheid van informatie en adviezen

verkoopbaarheid van producten

juistheid van prijsberekeningen

mate van naleving veiligheidseisen

Verzorgde en gepresenteerde producten en winkel- /bedrijfsruimte verzorgen van bloemen en planten, water geven, snijden, alertheid op versheid en verwerken van materialen

inpakken, neerzetten en prijzen van producten

schoon en representatief houden van de winkel/bedrijfsruimte, bijvullen van schappen, herschikken en verschuiven van producten

tijdigheid van verzorging en verwerking

aanblik van verzorgde en verwerkte producten

juistheid van prijzen

reinheid en representativiteit van winkel-/ bedrijfsruimte

Afgehandelde klachten Afhandelen van standaardklachten volgens geldende werkwijze en gebruik. Overleggen met of doorverwijzen naar direct leidinggevende bij complexere of omvangrijkere klachten. juistheid van afhandeling

 

Ontvangen producten Ontvangen, controleren en verwerken (uitpakken, neerzetten, prijzen) van binnenkomende producten.
Signaleren van onvolkomenheden en melden aan direct leidinggevende.
accuraatheid van controles

correctheid van ontvangst en verdere verwerking

 

Verrichte kassawerkzaamheden bedienen van de kassa, volgens instructies

bedrijfsklaar maken van de kassa, aanvullen van kassarollen e.d.

afrekenen van producten, verwerken van retouren en emballage

i.o.m. direct leidinggevende sluiten en overdragen van de kassa, tellen van kasgeld en bespreken van kassaverschillen

beschikbaarheid van kassa

juistheid van afrekenen

juistheid van kasafsluitingen en overdracht

 

 

Vaktechnisch verkoper/binder

 

Functiegroep: schaal D

Positie in de organisatie

 • Rapporteert aan: ondernemer of bedrijfsleider
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel

Verlenen van service aan klanten, verkopen van producten en o.b.v. aanwijzingen bijdragen aan een verkoopbaar assortiment en representatieve winkel conform de formule-uitgangspunten.

Werk gerelateerde bezwaren

Uitoefenen van kracht bij het tillen/verplaatsen van materialen van uiteenlopend gewicht.

Hinder van kou en tocht.

Kans op handletsel a.g.v. snijden.

Resultaatverwachtingen/Functionele activiteiten
Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Verleende service en verkoopbare producten ontvangen en te woord staan van klanten, uit oogpunt van serviceverlening, verkoopbaar product met in acht name van de veiligheidseisen

informeren en doorvragen naar de klantwensen; uitleg geven aan klanten bij inhoudelijke/specifieke klantvragen

adviseren over mogelijkheden rekening houdend met de wensen van de klant t.a.v. prijs, smaak/stijl, soort gelegenheid

samenstellen van verkoopbare bloemstukken, boeketten, bloemwerken en plantarrangementen voor zowel binnen als buiten rekeninghoudend met vakinhoudelijke aspecten (o.m. licht, ruimte, samenstellingen/combinaties, verzorging), assortiment, seizoen, prijsklassen

berekenen van een verkoopprijs rekeninghoudend met marges, aantallen, grootte van de opdracht, specifieke klantvraag

in voorkomende situaties begeleiden en/of instrueren van (nieuwe) collega’s, stagiaires bij verkoopwerkzaamheden

mate waarin adviezen omgezet worden in een koopbeslissing

aanwezigheid van vakinhoudelijke kennis

verkoopbaarheid van producten

juistheid van prijsberekeningen

tevredenheid over begeleiding van medewerkers

mate van naleving veiligheidseisen

Verzorgde en gepresenteerd assortiment en winkel/-bedrijfsruimte mede samenstellen van het assortiment o.b.v. formule-uitgangspunten en gesignaleerde trends

verzorgen van winkelpresentaties voor een toegewezen thema

beoordelen van versheid en/of kwaliteit van producten en besluiten tot al dan niet verwijderen

handhaven van een verzorgde en representatieve aanblik van assortiment en winkel/bedrijfsruimte

mede toezien op de verzorging van bloemen en planten door collega’s en eventueel geven van instructies of corrigeren

e.e.a. op basis van aanwijzingen en/of i.o.m. de leidinggevende

mate van bijdrage aan een eigentijds assortiment

mate van naleving formule-uitgangspunten

conformiteit van winkelpresentaties aan thema

aanblik van assortiment

orde, netheid en representativiteit van winkel/bedrijfsruimte

Afgehandelde klachten Afhandelen van complexere en omvangrijkere klachten, evt. in overleg met leidinggevende. Terugkoppelen van de uitkomst en afhandeling richting klant. juistheid van oordeelsvorming over aard en oorzaak van de klacht

tijdigheid van  klachtafhandeling

zorgvuldigheid van afwegingen bij klachtafhandeling

Allround/coördinerend medewerker

 

Functiegroep: schaal E

Positie in de organisatie

 • Rapporteert aan: ondernemer of bedrijfsleider
 • Geeft leiding: aan enkele medewerkers (vaktechnisch of functioneel)

Functiedoel

Uitvoeren van bedrijfsmatige ondersteunende werkzaamheden en aansturen van de winkelwerkzaamheden e.e.a. conform de formule-uitgangspunten.

Werk gerelateerde bezwaren

Uitoefenen van kracht bij het tillen/verplaatsen van materialen van uiteenlopend gewicht.

Hinder van kou en tocht.

Kans op handletsel a.g.v. snijden.

Resultaatverwachtingen/Functionele activiteiten
Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Vaktechnische aansturing geven van aanwijzingen en instructies; coachen en begeleiden van medewerkers

verdelen van het werk, uitoefenen van toezicht en bewaken van de voortgang

oplossen van problemen die niet door medewerkers kunnen of mogen worden opgelost, nemen van corrigerende maatregelen

juiste en tijdige werkuitvoering door medewerkers

 

Bedrijfsmatige ondersteuning verzorgen van de winkeladministratie

toezicht houden op de toepassing werkwijzen en procedures (o.m. klachten- en administratieve procedures)

zorgdragen voor de in ontvangst name en opslag van producten in het magazijn, rekeninghoudend met benutting magazijnruimte

mede toezien op een verzorgde en representatieve winkel- en bedrijfsruimte

aanspreekpunt voor derden bij afwezigheid van leidinggevende

e.e.a. op aanwijzingen van de leidinggevende

tevredenheid over de ondersteuning

juistheid van gevoerde administratie

mate van toezicht op naleving werkwijzen en procedures

doelmatig magazijngebruik (ordelijkheid, overzichtelijkheid, traceerbaarheid producten)

Verleende service en verkoopbare producten verrichten van alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. serviceverlening en verkoopbaar product met in acht name van de veiligheidseisen

opstellen van offertes a.d.h.v. de klantvraag en ter goedkeuring voorleggen aan leidinggevende

 

berekenen van een verkoopprijs en maken van leveringsafspraken met de klant

acceptatie van offertes door leidinggevende en klanten

juistheid van prijzen en leveringsafspraken

tevredenheid over verleende service aan klanten

verkoopbaarheid van producten

mate van naleving veiligheidseisen

 

Vakspecialist

 

Functiegroep: schaal E

 

Positie in de organisatie

 • Rapporteert aan: ondernemer of bedrijfsleider
 • Geeft leiding aan: enkele medewerkers (in projectverband, vaktechnisch of functioneel)

 

Functiedoel

Verrichten van specialistische werkzaamheden die bijdragen aan de totstandkoming, handhaving of verbetering van de gewenste winkelformule.

Werk gerelateerde bezwaren

Uitoefenen van kracht bij het tillen/verplaatsen van materialen van uiteenlopend gewicht.

Hinder van kou en tocht.

Kans op handletsel a.g.v. snijden

Resultaatverwachtingen/Functionele activiteiten
Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Ingebrachte vakkennis/
expertise
bespreken met en adviseren van de leidinggevende over trends, marktontwikkelingen en de relevantie hiervan voor de eigen winkel

suggesties doen voor totstandkoming, handhaving of aanpassing van formule-uitgangspunten, klantconcepten

bedenken van ideeën of thema’s ter bevordering van het winkelimago en doelgroepenaansluiting

relevantie van gesignaleerde ontwikkelingen/trends

uitvoerbaarheid van ideeën of thema’s

mate van aansluiting van ideeën of thema’s bij winkelimago of doelgroep(en)

Uitgevoerde ideeën – Ten uitvoer brengen van
ideeën of thema’s hierbij
ook gebruikmakend van

suggesties van collega’s.

selecteren van materialen en/of producten na gedegen onderzoek (bezoeken beurzen, leveranciers, raadplegen vakliteratuur, internet)

selecteren en bestellen van materialen en producten na overleg met de leidinggevende

doen van gerichte aanpassingen aan bestaande productassortiment

ontwerpen/creëren van nieuwe verkoopbare productcombinaties

aanpassen van de winkelruimte/bedrijfsruimte aan het idee (etaleren, stileren)

juistheid van selectie materialen en/of producten

effectiviteit van aanpassingen

vernieuwingsgehalte en verkoopbaarheid van producten

mate waarin het idee/thema tot uitdrukking komt in de winkel

Verzorgde en gepresenteerd assortiment en winkel-/bedrijfsruimte–  In stand houden of verbeteren
van de uitstraling van de winkel.

–  Doen van aanpassingen of
vernieuwingen aan
productenassortiment.
–  Herinrichten van etalages en
winkelruimte/bedrijfsruimte.
–  Creatief benutten van materialen
en producten.

uitstraling winkel

effectiviteit van aanpassingen

vernieuwingsgehalte

toegevoegde waarde materiaal en productgebruik

Vaktechnische aansturing–  Geven van instructies en
aanwijzingen aan toegewezen
medewerkers.

–  Controleren en corrigeren van
werkzaamheden bij

onvolkomenheden.juiste en tijdige werkuitvoering door medewerkersVaktechnische aansturing–  Geven van instructies en
aanwijzingen aan toegewezen
medewerkers.

–  Controleren en corrigeren van
werkzaamheden bij

onvolkomenheden.juiste en tijdige werkuitvoering door medewerkers 

 

Bedrijfsleider

Functiegroep: F 

Positie in de organisatie

 • Rapporteert aan: ondernemer/winkeleigenaar
 • Geeft leiding aan: enkele medewerkers (hiërarchisch)

Functiedoel

Beheren van de vestiging conform formule-uitgangspunten en realiseren van de gestelde verkoopdoelstellingen.

Werk gerelateerde bezwaren

Hinder van kou en tocht.

Kans op handletsel a.g.v. snijden.

Resultaatverwachtingen/Functionele activiteiten
Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria
Bijdrage aan opgesteld vestigingsplan leveren van input aan de ondernemer t.b.v. het opstellen van het vestigingsplan

informatie aanleveren t.b.v. de budgettering

inhoudelijke onderbouwing van de bijdrage
Gerealiseerd vestigingsplan samenstellen van het assortiment

bewaken van de productenpresentatie en winkelverzorging volgens formule-uitgangspunten en bijbehorende richtlijnen

onderkennen van trends, ontwikkelingen en kostenverloop en hierop anticiperen

organiseren en (laten) uitvoeren van verkoopbevorderende activiteiten, presentaties en acties

(laten) bestellen van producten afgestemd op de omloopsnelheid in de winkel; maken van prijsafspraken met leveranciers

openen en sluiten van de vestiging, (mede) opvolgen van alarmmeldingen

mede uitvoeren van de winkelwerkzaamheden

verkoopbaarheid assortiment

orde, netheid en representativiteit van de winkel

juistheid van presentatie

beschikbaarheid van producten

mate van verkoopstimulerende activiteiten

Verleende service te woord staan van klanten, verlenen van service aan de klant conform formule-uitgangspunten

informeren en adviseren van klanten m.b.t. het assortiment van de vestiging

afhandelen van klachten en problemen

tevredenheid over verleende service aan klanten

juistheid van informatie en advies

Beheerde administratie bijhouden van de winkeladministratie, voorraadadministratie en personeelsadministratie

bewaken van de uitgaven/kosten

actualiteit en volledigheid van administratie

inzichtelijkheid en juistheid van voorraadgegevens

Presterende medewerkers voeren van teamoverleg

verzorgen van de personeelsbezetting

plannen en verdelen van werkzaamheden

toezicht houden op en controleren van de dagelijkse werkzaamheden

toezien op de correcte uitvoering van voorschriften op het gebied van kwaliteit, veiligheid, huisregels, Arbo- en milieu

 

Behartigen van personele aangelegenheden.

motiveren van medewerkers en bevorderen van een goede werksfeer

stimuleren en coachen van medewerkers o.a. ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling

houden van functionering- en beoordelingsgesprekken

begeleiden van medewerkers bij ziekte

verlenen van toestemming voor het opnemen van verlof

(laten) opleiden van medewerkers

mede voeren van werving-, selectie-, en ontslaggesprekken

doelmatige werkverdeling

mate van toezicht

beschikbaarheid en kwaliteit van medewerkers

motivatie van medewerkers

werkrealisatie door medewerkers

Meer onderwerpen in Bloemen