AVV Helpdesk

Bijlage 9: Akkoord CAO Kringloop Nederland

BKN en vakvereniging AVV hebben op 7 november 2023 een principe-akkoord voor een CAO gesloten. Werkgevers en werknemers hebben ingestemd met dit principe-akkoord. Op 1 december ’23 het akkoord voor de CAO Kringloop Nederland vastgesteld. Het akkoord bevat de volgende afspraken:

 

Looptijd

De CAO gaat in op 1 januari 2024 en heeft een looptijd van een jaar. Partijen hebben daarnaast de uitdrukkelijke wens uitgesproken om een bestendige samenwerking aan te gaan terzake van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen in de kringloopbranche.

 

Startpunt

De basis voor de CAO wordt gevormd door het thans geldende Handboek Arbeidsvoorwaarden van de BKN (zoals geldend op 31 december 2023) inclusief de aanpassingen van het functiegebouw, die per 1 januari 2024 van kracht worden en de aangepaste salarisstructuur die eveneens per 1 januari 2024 van kracht wordt.

 

Loonontwikkeling

BKN en AVV hebben afgesproken dat alle medewerkers die onder de werkingssfeer van deze CAO vallen er (bruto) per 1 januari 2024 met tenminste 4% ten opzichte van de huidige salarisschaal op vooruit gaan bij de overgang van het huidige (oude) salarisgebouw naar het nieuwe salarisgebouw.

 

Door de recente opeenvolgende verhogingen van het Wettelijk Minimumloon en de recente aanpassingen van het salarisgebouw zijn nagenoeg alle treden in de schalen 1 t/m 5 (voorheen A t/m E) reeds zodanig verhoogd dat alle medewerkers in die schalen er met 4% of meer bruto op vooruit gaan.

 

De overgang naar het nieuwe salarisgebouw wordt geëffectueerd als volgt:

Voor de werknemers die -conform de voor overgang naar de nieuwe salarisstructuur bepaalde regels- worden ingeschaald in de nieuwe salarisschalen 1 t/m 5, geldt dat bij de overgang wordt zeker gesteld dat ze er tenminste 4% bruto op vooruit gaan ten opzichte van de huidige (oude) salarisschaal. Daar waar dat (nog) niet het geval is zal de trede-indeling worden aangepast. De betreffende medewerkers worden dan ingedeeld in de trede die het dichtst ligt bij de oude salaristrede vermeerderd met 4% ten opzichte van die oude salaristrede.

Daarnaast kan sprake zijn van de reguliere periodieke trede-verhoging, indien het functioneren daartoe aanleiding geeft.

 

Alle treden in de schalen 6,7 en 8 (voorheen: F, G en H) per 1 januari 2024 worden verhoogd met 4%. Daarnaast kan sprake zijn van de reguliere periodieke trede-verhoging, indien het functioneren daartoe aanleiding geeft.

 

De overgangsregeling is opgenomen in de CAO.

 

Index

Om te onderstrepen dat partijen de wens hebben een langdurige relatie aan te gaan, hebben zij afgesproken een index te ontwikkelen die de grondslag biedt voor de gesprekken over loonontwikkeling in de komende jaren. Deze index zal uit drie elementen bestaan:

  • de CAO-index zoals gehanteerd door AWVN, per 1 september;
  • de door het CBS gehanteerde CAO-index, per 1 september;
  • de ontwikkeling van de gemiddelde omzet per winkel van de aangesloten bedrijven.

 

De index zal gelden tenzij een van de aan het overleg deelnemende partijen van oordeel is dat zich een omstandigheid voordoet ten gevolge waarvan moet worden afgeweken van de index.

 

Het komende jaar zullen partijen bij deze CAO de index uitwerken in lijn met het bovenstaande.

 

Uitlooptreden worden reguliere treden

Om werknemers meer perspectief op salarisontwikkeling te bieden is afgesproken dat de meeste uitlooptreden worden omgezet in reguliere treden. Concreet betekent dit dat alle uitlooptreden in de salarisschalen 1 t/m 5 worden omgezet in reguliere treden.

 

In de schalen 6, 7 en 8 worden steeds de eerste drie uitlooptreden omgezet in reguliere treden.

 

Bij de gesprekken over de volgende CAO wordt nader onderzocht of:

  • de resterende uitlooptreden gehandhaafd dienen te worden;
  • het aantal tredes in de salarisschalen gereduceerd kan worden.

 

Functiegebouw

Het nieuwe gebouw van referentiefuncties wordt met ingang van 1 januari 2024 van kracht. De overgang van oud naar nieuw vraagt aandacht. BKN zal zorgdragen voor kennisdeling tussen kringlooporganisaties, en partijen zullen gezamenlijk een begeleidingscommissie instellen van werkgevers en werknemers. Deze commissie zal gevraagd en ongevraagd adviseren over de juiste toepassing van de nieuw gewogen en ingeschaalde functies.

 

Werkgeluk

BKN en AVV zullen een gezamenlijke werkgroep formeren die uiterlijk 1 juli 2024 met voorstellen komt voor arbeidsvoorwaarden onder het thema Werkgeluk. Deze voorstellen zullen betrekking hebben op alle leeftijdscategorieën en levensfasen van BKN medewerkers. De opdracht voor de werkgroep luidt: “Formuleer voorstellen voor afspraken tussen Cao-partijen, anders dan op het terrein van directe beloning, die het werkgeluk van de medewerkers vergroten. Geef daarbij steeds aan of, en zo ja welke, financiële gevolgen aan de voorstellen zijn verbonden”.

De werkgroep wordt in overweging gegeven de eventuele mogelijkheden van een individueel keuzebudget te onderzoeken.

 

Duurzame arbeidsvoorwaarden

Partijen zullen gedurende de looptijd van deze CAO het gesprek voortzetten over de mogelijkheden op het terrein van duurzame arbeidsvoorwaarden, daaronder begrepen mogelijkheden om kringloopmedewerkers te helpen de weg te vinden naar instanties die kunnen ondersteunen bij de verduurzaming van hun (koop- of huur-) woning.

 

Opleiding & ontwikkeling

Om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van kringloopmedewerkers is van belang dat hun ervaring en vaardigheden, opgedaan in een circulaire organisatie, erkend worden. Daartoe zullen partijen onderzoeken op welke wijze de opgedane ervaring en vaardigheden kunnen worden gecertificeerd.

 

 

 

Financiële coaching

De kringlooporganisaties die onder de werking van de CAO vallen zullen zich inspannen om alert te zijn op financiële problematiek van hun werknemers, met inachtneming van de privacy van de betrokken werknemers. Werkgevers zullen zich inzetten om in een vroegtijdig stadium deze problematiek te onderkennen en te verwijzen naar instanties die financiële coaching verzorgen.

 

Vakbondscontributie en -faciliteiten

Werkgevers zullen de vakbondscontributie van hun werknemers tot een bedrag van €30 per jaar vergoeden.

 

Werknemers kunnen door AVV tegen een kleine vergoeding hun belastingaangifte laten verzorgen.

 

De door werknemers aan in dit akkoord bedoelde werkgroepen bestede tijd, alsmede de door werknemers aan CAO-gesprekken bestede tijd wordt beschouwd als werktijd. Eventuele reiskosten worden door de werkgever vergoed. Een en ander in goed overleg.

 

Partijen hebben afspraken gemaakt over een werkgeversbijdrage.

 

Werkingssfeer en karakter

Deze CAO geldt voor alle kringlooporganisaties die lid zijn van BKN en de bij hen in dienst zijnde werknemers, voor zover zij niet -verplicht- vallen onder de werking van een andere CAO.

De CAO heeft het karakter van een minimum CAO; afwijkingen naar beneden zijn niet toegestaan. Partijen zullen onderzoeken of algemeen verbindend verklaring wenselijk en mogelijk is.

 

Tussentijdse aanpassingen

Partijen hebben uitdrukkelijk afgesproken dat deze CAO tussentijds kan worden opengebroken om aanpassingen aan te brengen die volgen uit het voortgezet en doorlopend overleg tussen partijen.

 

Dit geldt niet ten aanzien van de salarisontwikkeling, behoudens zeer bijzondere omstandigheden die niet konden worden voorzien ten tijde van het afsluiten van deze CAO en zo bijzonder zijn dat in redelijkheid de gemaakte afspraken niet in stand kunnen blijven.