AVV Helpdesk

Bijlage 6: Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

De cao geeft de mogelijkheid om in overleg een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten. Dat is nodig, omdat de oude arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) van rechtswege eindigt op de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze bijlage heeft als doel een kort overzicht te geven van de gevolgen van langer doorwerken (1) op het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, en (2) in de periode daarna.

 1. Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd bij een Kringlooporganisatie is mogelijk met inachtneming van het navolgende:
 • De nieuwe arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd;
 • De doorwerkende werknemer ontvangt naast het loon meestal een AOW-uitkering;
 • Eventueel ontvangt de doorwerkende werknemer naast het loon ook een ouderdomspensioen van het pensioenfonds of een verzekeraar;
 • Het loon van de doorwerkende werknemer heeft geen gevolgen voor de AOW-uitkering of een eventueel ouderdomspensioen bij pensioenfonds of verzekeraar;
 • De BKN salarisschalen en salarismethodiek zijn van toepassing;
 • De zogenoemde ketenbepaling bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is afwijkend: de AOW-gerechtigde mag op maximaal 6 opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar werken. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke overeenkomsten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Voor de keten tellen alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten mee die zijn aangegaan nadat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ook moeten de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren.
 1. De AOW-gerechtigde doorwerkende werknemer heeft in beginsel dezelfde rechten als jongere werknemers. (Bijvoorbeeld: bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over arbeidsvoorwaarden, proeftijd of concurrentiebeding.) Daarop bestaan de volgende uitzonderingen:
 • In geval van ziekte van de doorwerkende werknemer moet de werkgever gedurende maximaal 6 weken het loon doorbetalen. De re-integratieverplichtingen van de werkgever eindigen na 6 weken, een plan van aanpak of re-integratie bij een andere werkgever zijn niet aan de orde. Tijdens de eerste 6 weken van ziekte kan de doorwerkende werknemer in beginsel niet worden ontslagen.
 • De werkgever houdt voor de doorwerkende werknemer loonbelasting in, maar hoeft geen premie meer te betalen voor de:
 • Werkloosheidswet;
 • Ziektewet;
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Algemene Ouderdomswet (AOW).
 • De doorwerkende werknemer komt niet in aanmerking voor een WIA- of WW-uitkering, met andere woorden: is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid;
 • De doorwerkende werknemer kan vragen om uitbreiding of vermindering van het aantal te werken uren, maar de werkgever heeft niet meer de verplichting om op het verzoek in te gaan;
 • De werknemer die wordt ontslagen op of na de AOW-gerechtigde leeftijd heeft geen recht op een transitievergoeding;
 • De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen bedraagt ongeacht de duur van het dienstverband 1 maand, op grond van artikel 7:672 lid 3 BW;
 • In geval van ontslagen om bedrijfseconomische redenen worden in de functies waar de ontslagen vallen, eerst de arbeidsovereenkomsten beëindigd van werknemers boven de AOW-gerechtigde leeftijd, voordat de afspiegelingsregels worden toegepast op de overige werknemers.