AVV Helpdesk

Bijlage 5 – Artikelen uit de cao ZKN 2017 – 2018 die van kracht blijven tot en met 30 september 2019

(Dit artikel geldt tot en met 30 september 2019. Vanaf 1 oktober 2019 is artikel 12 e.v. van kracht)

Art. 18 Meeruren

18.1 Definitie meeruren

Er is sprake van meeruren als je:

 • deeltijdwerker bent en je
 • in opdracht van je leidinggevende meer moet werken dan de uren die met jou in je contract zijn afgesproken.

18.2 Vergoeding meeruren

 1. De vergoeding voor meeruren bestaat uit het voor jou geldende uurloon, voor zover het totaal aantal gewerkte uren, niet méér bedraagt dan de voltijd arbeidsduur (40 uur per week). Werk je meer dan de normale arbeidsduur (40 uur per week) dan is er voor de gewerkte uren boven die normale arbeidsduur sprake van overwerk (zie artikel 19.1 cao ZKN).
 2. Daarbij heb je over gewerkte meeruren recht op opbouw van vakantie uren, aanspraak op vakantiebijslag en indien van toepassing recht op een onregelmatigheidstoeslag over het betreffende uurloon.
 3. Je krijgt geen vergoeding als je aansluitend aan je normale werktijd incidenteel minder dan 30 minuten langer werkt.

 

 

(Dit artikel geldt tot en met 30 september 2019. Vanaf 1 oktober 2019 is artikel 12 e.v. van kracht)

Art. 19 Overwerk

19.1 Definitie overwerk

Er is sprake van overwerk als:

 1. je een deeltijddienstverband hebt en je inclusief meeruren in opdracht van je leidinggevende incidenteel meer dan gemiddeld 40 uur per week werkt of;
 2. je een voltijddienstverband hebt (gemiddeld 40 uur per week) en je in opdracht van je leidinggevende incidenteel meer dan 40 uur per week werkt;

en dat extra uren betreffen die vallen buiten het met jou afgesproken arbeidspatroon. Overwerk betreft dus de incidenteel, in opdracht van je leidinggevende gewerkte uren boven gemiddeld 40 uur per week.

 

19.2 Vergoeding overwerk

 1. De vergoeding voor overwerk bestaat uit een:
  1. vergoeding in tijd, gelijk aan het aantal overwerkuren en daarenboven
  2. vergoeding in geld voor elk overwerkuur.
 2. Je krijgt geen vergoeding als je aansluitend aan je normale werktijd incidenteel minder dan 30 minuten langer werkt.
 3. De vergoeding in tijd krijg je zo snel mogelijk toegekend. Je leidinggevende houdt zoveel mogelijk rekening met jouw wensen. Je leidinggevende kan besluiten dat vergoeding in tijd niet in het belang van de werkgever is. In dat geval krijg je een vergoeding in geld van het salaris per uur voor elk overwerkuur.

 

 

 

 1. De vergoeding in geld is een percentage van je salaris per uur. Dit percentage bedraagt:

 

Uren: 00.00-06.00 06.00-18.00 18.00-22.00 22.00-24.00
Maandag t/m vrijdag: 50% 25%* 25%* 50%**
Zaterdag: 75% 75% 100% 100%
Zon- & feestdagen: 100% 100% 100%*** 100%***
Vrije dagen 75% 75% 75% 75%

 

*   met dien verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren

maximaal vijf bedraagt; de overige uren worden beloond met 50%;

** Vrijdag van 22.00-24.00: 75%

*** Kerstavond en oudejaarsavond tussen 18.00 en 24.00u: 100%

Onder vrije dagen worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: de dagen, niet zijnde een zondag of feestdag, waarop je volgens je arbeids- en rusttijdenpatroon niet zou hoeven te werken.

 

 1. Het recht op vergoeding van overwerk als genoemd in lid 1 wordt toegekend als:
  1. je salaris ip-nr 48 niet overschrijdt;
  2. je salaris ip-nr 48 te boven gaat, doch ip-nr 74 van die tabel niet overschrijdt: als en voor zover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon opgenomen arbeidsduur méér dan zes gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt.
  3. je salaris boven ip-nr 74 ligt: als en voor zover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon opgenomen arbeidsduur méér dan zestien gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt.

 

19.3 Opnemen vergoeding overwerk

Als het belang van de werkzaamheden zich naar het oordeel van je werkgever verzet tegen het geven van de in artikel 19 lid 2 cao ZKN bedoelde vrije tijd, ontvang je voor de vrije tijd een geldbedrag, bestaande uit het evenredige deel van het salaris.

 

 

 

 

(Dit artikel geldt tot en met 30 september 2019. Vanaf 1 oktober 2019 is artikel 15.1 e.v. van kracht)

Art. 21 Bereikbaarheidsdienst, aanwezigheidsdienst en consignatie

21.1 Definities

 1. Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin je, naast het verrichten van de in de individuele arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, verplicht bent om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.
 2. Onder aanwezigheidsdienst wordt verstaan een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin je, naast het verrichten van de in de individuele arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, verplicht bent op de arbeidsplaats aanwezig te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.
 3. Onder consignatie wordt verstaan een periode tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin je uitsluitend verplicht bent bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

 

21.2 Werkingssfeer en vrijgestelde werknemers

 1. Wanneer je werkzaam bent in de verpleging en de verzorging in de zin van het Atb, en wanneer je Geneeskundige bent, zijn de geldende normen uit het Atb van toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van artikel 4.8:2 lid 2 (maatwerkregeling/opt-out) van het Arbeidstijdenbesluit.
 2. Je bent ten minste twee weekeinden per 28 achtereenvolgende dagen vrij van de in artikel 21.1 cao ZKN genoemde diensten.
 3. Wanneer je tijdens de bereikbaarheidsdienst in de uren die liggen tussen 00.00 uur en 06.00 uur gedurende meer dan twee uren arbeid verricht, of ten minste tweemaal gevolg geeft aan een oproep naar de kliniek te komen, hebt je recht op ten minste zes uur onafgebroken rust aansluitend aan de laatste periode van de daadwerkelijk verrichte arbeid. De reeds ingeroosterde uren van de dagdienst die dientengevolge als rusttijd aangemerkt dienen te worden, worden door de werkgever doorbetaald als ware er sprake van arbeidsuren.
 4. Wanneer je zwanger bent wordt na de derde maand van de zwangerschap geen bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiedienst opgedragen, tenzij je tegen deze diensten geen bezwaar maakt.
 5. Wanneer je 58 jaar en ouder bent, wordt tijdens de uren tussen 00:00 en 06:00 uur geen bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiedienst opgedragen, tenzij je tegen deze diensten geen bezwaar maakt.

 

 

 

 

21.3 Vergoeding bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst

 1. Wanneer je salaris niet meer bedraagt dan het onder ip-nr 88 aangegeven bedrag, ontvang je voor de uren doorgebracht in bereikbaarheids-, consignatiedienst en/of aanwezigheidsdienst een compensatie in vrije tijd.
 2. De in het vorige lid bedoelde compensatie bedraagt in minuten per uur:

 

Type dienst Erkende feestdag Zaterdag/zondag Overige dagen
Bereikbaar/consignatie 15 12 8
Aanwezigheid 6.00 – 24.00 uur 22 18 12
Aanwezigheid 24.00 – 6.00 uur 28 25 15

 

 1. De vergoeding voor een geconsigneerde pauze is in deze tabel opgenomen.
 2. Indien je in een tijdvak van drie achtereenvolgende perioden van 28 dagen met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.2 cao ZKN, gedurende meer dan acht weekenddagen bereikbaarheids- en/of consignatiedienst verricht, ontvang je boven de in lid 2 genoemde compensatie, voor de meerdere bereikbaarheids- en consignatiediensten op weekenddagen een vergoeding van 50% van deze compensatie. Artikel 21 lid 4 cao ZKN is op deze toeslag niet van toepassing.

 

21.4 Opnemen vergoeding bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst

 1. De in artikel 11.4 genoemde vrije tijd dient te worden verleend en opgenomen binnen een tijdvak van twee maanden na het verrichten van de bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiedienst, tenzij tussen je leidinggevende en jou anders is overeengekomen.
 2. De in artikel 11.5 genoemde vrije tijd dient na overleg met jou te worden verleend en opgenomen uiterlijk in het kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de arbeid is verricht, tenzij tussen je leidinggevende en jou anders is overeengekomen.
 3. Als het belang van de werkgever zich naar het oordeel van je leidinggevende verzet tegen het geven van vrije tijd, wordt de vrije tijd als bedoeld in lid 1 tot ten hoogste de helft omgezet in een geldbedrag, bestaande uit het evenredige deel van het salaris. De vrije tijd als bedoeld in lid 2 kan volledig in geld worden omgezet.
 4. De ondernemingsraad ontvangt op zijn verzoek inzicht in de toepassing van het bepaalde in lid 3.
 5. Ingeval bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiedienst wordt verricht op een door je leidinggevende aangewezen vakantiedag als bedoeld in artikel 12.4 blijft de aanspraak van jou op die dag behouden.

Meer onderwerpen in zkn