AVV Helpdesk

Bijlage 4 Handleiding jaargesprek en beoordeling

Aanwijzingen voor leidinggevende en werknemer

Vaststelling van de juiste functiebeschrijving

In de cao zijn functiebeschrijvingen opgenomen (zie bijlage 1). De jaarcyclus start met het bespreken en vaststellen van de functiebeschrijving met de werknemer. Als er gemotiveerd kan worden aangegeven dat de werknemer gedurende een langere periode (>6 maanden) een groot deel van de werkzaamheden uit een hogere functie heeft uitgevoerd en ook de daarbij behorende verantwoordelijkheden/bevoegdheden had, kan een andere functiebeschrijving worden vastgesteld.

 

Het jaargesprek en de beoordeling

Ondernemers en werknemers in de bloemenwinkels maken samen de onderneming. Voor de ontwikkeling en verbetering van de onderneming is het daarom belangrijk om goed contact met elkaar te hebben, ook als het maximum van de salarisschaal voor de betrokken werknemer inmiddels is bereikt.  In het jaargesprek ga je als leidinggevende en werknemer met elkaar in gesprek over ontwikkelingen in de onderneming en bij de werknemer. Een belangrijk doel van het gesprek is niet alleen het beoordelen van het functioneren van de werknemers, maar positieve betrokkenheid bij elkaar.

Uitgangspunten voor de beoordeling en het jaargesprek:

 • Jaargesprekken worden gehouden met alle werknemers van de onderneming, dus zowel met voltijd als deeltijd werknemers. De leidinggevende plant de gesprekken in (in ieder geval éénmaal per jaar).
 • Zorg ervoor dat de periode tussen het uitnodigen van de werknemer en het moment van het gesprek zelf minimaal 1 week is. De werknemer heeft dan de tijd zich goed voor te bereiden op het gesprek. De leidinggevende kan ervoor kiezen de werknemer ook zelf de checklist in te laten vullen, maar het jaargesprek start altijd eerst met de ingevulde checklist van de leidinggevende.
 • Bereid het gesprek goed voor. Kijk hoe iemand werkt in de praktijk en als je vindt dat je dat zelf onvoldoende kan beoordelen, betrek dan iemand die dit wel kan bij de voorbereiding.
 • Het jaargesprek met de beoordeling wordt gevoerd met de checklist. Deel A is een terugblik op het afgelopen jaar, deel B is een vooruitblik op het komende jaar.
 • De beoordeling vindt plaats op een aantal onderdelen van het functioneren, zie de tabel in deel A. Elke onderneming is anders, dus de norm kan per onderwerp verschillen per aard van de onderneming. Onderaan in de tabel kunnen nog extra onderwerpen worden toegevoegd die de leidinggevende belangrijk vindt. Sommige onderwerpen zijn misschien belangrijker dan andere onderwerpen. Dit kan worden aangegeven in de kolom ‘weging’ in de tabel. Dit betekent dat er bij de beoordeling extra wordt gekeken naar deze onderwerpen (of juist minder). De onderwerpen en eventuele weging zijn afhankelijk van de functie, mogelijk ook van de persoon (hebben werknemers dezelfde functie, dan worden zij beoordeeld op dezelfde onderwerpen). Bij de beoordeling kan rekening worden gehouden met dat iemand nog kort in dienst is, of andere punten. Enkele scores onder de norm, kunnen toch tot een eindoordeel ‘op de norm’ leiden, als de leidinggevende in het algemeen tevreden is over het functioneren. Een eindoordeel ‘onder de norm’ kan worden gegeven als in de toelichting duidelijk wordt aangegeven wat de reden hiervan is. Daarnaast moeten dan afspraken worden gemaakt over wat de werknemer het komende jaar concreet gaat doen (welke acties/gedragingen) om aan verbetering te werken en hoe de leidinggevende en werknemer er samen voor gaan zorgen dat dit het volgende jaar niet opnieuw gebeurt.  Zie verder de toelichting onder het kopje ‘Eindoordeel’.
 • De leidinggevende zorgt er dus voor dat de werknemer vooraf weet op welke onderdelen hij/zij wordt beoordeeld en welke onderdelen zwaarder/lichter kunnen wegen. Eventueel verbeterpunten in het functioneren van een werknemer worden al zoveel als mogelijk tussentijds, gedurende het jaar met een werknemer besproken. Wanneer het erop gaat lijken dat een werknemer ‘onder de norm’ gaat vallen, worden afspraken met de werknemer gemaakt over wat hij/zij moet doen om het functioneren te verbeteren, om zoveel als mogelijk te voorkomen dat aan het einde van het jaar sprake is van een beoordeling ‘onder de norm’. Omdat dit afspraken zijn tijdens een voortgangsgesprek worden deze afspraken schriftelijk vastgelegd. Dit kan op de checklist, of op een eigen papier. Belangrijk: de uitkomst van de beoordeling mag uiteindelijk geen verrassing zijn voor de werknemer.
 • Naast het jaarlijkse gesprek is het aan te raden om als leidinggevende tussentijds ten minste één voortgangsgesprek met elke werknemer te voeren waarin kort wordt besproken hoe het gaat. Een werknemer kan ook altijd zelf hier om vragen.
 • Wanneer het jaargesprek niet plaats vindt en dit niet ligt aan de werknemer, dan is de beoordeling automatisch ‘op de norm’.
 • Is een werknemer het niet eens met de uitkomst van de beoordeling, dan proberen leidinggevende en werknemer dit eerst samen op te lossen. Lukt dit niet, dan is er de mogelijkheid om gespreksondersteuning aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de CAO-helpdesk.

Formulier jaargesprek en beoordeling

Naam                                                              : ….

Functie (volgens beschrijving bijlage 1 cao)       : ….

Leidinggevende                                               : ….

Jaar                                                                 : ….

Datum jaargesprek                                          : ….

 1. Terugblik: de beoordeling van het functioneren gedurende het afgelopen jaar

De beoordeling start altijd met de vraag hoe de werknemer vindt dat het het afgelopen jaar is gegaan. Daarna worden de scores bekeken van de beoordeling. De beoordeling op de verschillende onderwerpen en de mate waarin de afspraken van het afgelopen jaar zijn nagekomen, leiden tot één eindoordeel over het functioneren in het afgelopen jaar. Het oordeel over het functioneren wordt uitgedrukt in:

Boven de norm:    het functioneren ligt op bijna alle elementen boven het vereiste niveau van de functie;

Op de norm:          het functioneren is op het vereiste niveau;

Onder de norm:    er zijn aandachtspunten waardoor het functioneren (nog) niet op het vereiste niveau is.

 

De weging kan zijn: Licht (L), Normaal (N) of Zwaar (Z), vul in de kolom ‘weging’ in wat van toepassing is.

 1. Beoordeling functie-uitvoering
Resultaatgebieden

(voor zover van toepassing, indien nodig extra onderwerpen toevoegen)

Beoordeling norm * Weging Toelichting
Productkennis

Verzorging producten, parate kennis productinformatie

boven/op/onder

 

   
Vaktechniek

kwaliteit bloemwerk, creativiteit, innovatief e.d.

boven/op/onder    
Klantgericht handelen

Klantbehandeling, verkoop, service, vragen/klachtenafhandeling, verkoop/kassa-afhandeling, klantvriendelijkheid e.d.

boven/op/onder    
Uitstraling winkel

oog voor representativiteit winkel (binnen/buiten),

boven/op/onder    
Representativiteit

persoonlijke verzorging e.d.

     
Werkhouding

werktempo, initiatief tonen, meedenken, verantwoordelijkheid, ondernemend, klantgericht e.d.

boven/op/onder    
Samenwerking met team boven/op/onder

 

   
Samenwerking met leidinggevende

 

boven/op/onder    
Leidinggeven boven/op/onder    
 

……………………………………………

     
 

…………………………………………….

     

 

*Maak vooraf helder en leg vast wat de norm is voor functioneren boven/op/onder niveau

De ‘mogelijke vragen’ hieronder kun je gebruiken bij het gesprek. Het is niet noodzakelijk om deze per vraag af te werken. Je kunt ze gebruiken als ondersteuning.

Mogelijke vragen:

 • Welke taken voer je graag en gemakkelijk uit? Met welke taken heb je meer moeite?
 • Worden op dit moment jouw kennis, ervaring, en talenten op de beste wijze ingezet? Waarom wel/niet?
 • Waar ben je het meest trots op van de dingen die je het afgelopen jaar hebt gedaan?
 • Hoe zou je nog beter kunnen functioneren, wat is daarvoor nodig en belangrijk?
 • Voel je je voldoende gewaardeerd/gesteund door je leidinggevende? Wat zou beter kunnen?

 

Beoordeling eerder afgesproken doelstellingen/afspraken

In het eerder gehouden jaargesprek zijn een aantal (ongeveer 2-4) concrete doelstellingen/afspraken gemaakt. In dit onderdeel van het gesprek wordt geëvalueerd hoe het is gegaan.

Evaluatie doelstellingen en gemaakte afspraken voor het afgelopen jaar:

 

Omschrijving doelstelling Wegingsfactor Beoordeling Toelichting
    Boven/op/onder norm  
    Boven/op/onder norm  
    Boven/op/onder norm  
    Boven/op/onder norm  

 

 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Eindoordeel:

De beoordeling op de verschillende onderdelen leidt tot een eindoordeel over het functioneren over het jaar. De wijze waarop van alle oordelen tot een eindoordeel wordt gekomen, is aan de leidinggevende.

 

Boven de norm Op de norm Onder de norm Toelichting
       

 

 

 1. Ondertekening

Handtekening werknemer                                    Handtekening leidinggevende

Voor gezien: wel/niet

Datum:                                                                                           Datum:

 

 

 1. Vooruitblik: Afspraken voor het komende jaar

In het tweede deel van het jaargesprek bespreek je samen de verwachte ontwikkeling van de functie/werkzaamheden van de werknemer gedurende het komende jaar, maar ook van de winkel zelf.

 1. Verwachte ontwikkelingen voor het komende jaar

Mogelijke vragen:

 • Over welke punten binnen jouw eigen ontwikkeling ben je tevreden? Aan welke ontwikkelpunten zou je nog meer aandacht willen besteden?
 • Vervul je de taken binnen deze onderneming die je het liefst wil doen? En zo nee, welke taken wil je liever uitvoeren of naast jouw huidige functie uitvoeren?

1.a. Doelstellingen en afspraken voor het komende jaar

 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Duurzame inzetbaarheid: welke acties zijn het komende jaar nodig om de werknemer voor de langere termijn goed inzetbaar te houden? van

Mogelijke vragen:

 • Op welke wijze wens je jouw talenten te ontwikkelen (opleiding, projecten, leren op de werkplek)?
 • Als je de komende jaren in je huidige functie wilt blijven: welke veranderingen verwacht je in de toekomst in je functie en in hoeverre ben je hier op voorbereid?
 • Wat verwacht je van je leidinggevende bij jouw persoonlijke ontwikkeling? Welke rol kan je leidinggevende hierin vervullen?
 • Verwacht je komend jaar een wijziging in je privé omstandigheden (gewijzigde gezinssituatie, zorgtaken e.d.) die invloed zal hebben op je werk?
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Benodigde scholing en opleiding: welke acties zijn het komende jaar nodig voor persoonlijke ontwikkeling van de werknemer in zijn functie?

Mogelijke vragen:

 • Is extra scholing/training relevant voor jouw functioneren? Zo ja, op welke gebieden?
 • Hoe zou je dit willen inpassen?
 • Wil je gebruik maken van het persoonlijk scholingsbudget en/of van het persoonlijk betaald studieverlof?
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gemaakte afspraken over scholing: ………………………………………………………………………………

 1. Overige afspraken: aanvullende afspraken kunnen hier worden genoteerd. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn:
 • Wijze van uitbetalen vakantietoeslag: maandelijks/jaarlijks ………………………………
 • Inkoop extra verlofdagen: niet / wel, nl. …………………(aantal dagen)
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Ruimte voor opmerkingen naar aanleiding van het gesprek, zowel van werknemer als leidinggevende:
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Ondertekening

Handtekening werknemer                                    Handtekening leidinggevende

Akkoord: wel/niet

Datum:                                                                                           Datum:

Het formulier wordt, na ondertekening door beide partijen, opgenomen in het personeelsdossier van de werknemer. De werknemer ontvangt een kopie van het ondertekende document.

Meer onderwerpen in Bloemen