AVV Helpdesk

Bijlage 3 Overgangsregelingen

A. Overgangsregeling vervallen arbeidstijdverkorting

 1. Met ingang van 1 april 2000 kun je als werknemer geen aanspraak meer maken op Arbeidstijdverkorting.
 2. Als je als werknemer een individuele arbeidsovereenkomst hebt van na 1 april 2000, waaruit blijkt dat je nog aanspraak maakt op roostervrije dagen, dan gelden lid 3 tot en met 5 van dit artikel.
 3. De werkgever stelt in overleg met de werknemer aan het begin van het jaar een rooster op waarin voor elk van zijn werknemers de dagen of halve dagen zijn aangegeven, waarop hij roostervrij heeft. Als de werknemer ziek is of anderszins niet in staat is zijn roostervrije dag, of halve dag op te nemen, kan hij geen aanspraak maken op een vervangende roostervrije dag, of halve dag.
 4. In overleg tussen werkgever en werknemer(s) kan van de in lid 3 vermelde systematiek van roosteren worden afgeweken.
 5. Als het bedrijfsbelang het noodzakelijk maakt dat op roostervrije dagen wordt doorgewerkt, kan in overleg tussen werknemer en werkgever gekozen worden voor het verschuiven naar een andere datum.

 

B. Overgangsregeling Behoud Diplomatoeslag

 1. Als je op 30 april 2015 bij je werkgever in dienst was én werknemer was in de zin van deze cao én recht had op een Diplomatoeslag van 2% van je bruto salaris, voor een in het verleden gehaald vakdiploma, behoud je het recht op deze Diplomatoeslag.

C. Overgangsregeling Behoud leeftijdsverlofdagen voor werknemers die op 1 mei 2015 50 jaar of ouder waren.

 1. Als je op 1 mei 2015 bij je werkgever in dienst was én werknemer was in de zin van deze cao én de leeftijd had bereikt van:
  • 50 jaar, behoud je recht op 2 extra leeftijdsverlofdagen
  • 55 jaar, behoud je recht op 3 extra leeftijdsverlofdagen
  • 60 jaar, behoud je recht op 4 extra leeftijdsverlofdagen
 1. Het genoemde aantal leeftijdsverlofdagen geldt per jaar met behoud van loon.
 2. De genoemde aantallen zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband.
 3. Deeltijdwerkers ontvangen de leeftijdsverlofdagen naar rato.

 

 

Meer onderwerpen in Bloemen