AVV Helpdesk

Artikel 9 – Wettelijke verlofvormen

In aanvulling op de aanspraak op vakantiedagen kan de medewerker (onder voorwaarden) aanspraak maken op (betaald) verlof. Een overzicht van de vormen van betaald verlof en de wijze van berekening daarvan is opgenomen in de Wet arbeid en zorg die kan worden geraadpleegd via Wet arbeid en zorg (overheid.nl). Een praktische uitleg van de vormen van betaald verlof en de wijze waarop dat verlof kan worden aangevraagd is ook terug te vinden op de website van het UWV en de website van de Rijksoverheid.

 

 Artikel 9a Buitengewoon verlof

 

Buitengewoon verlof stelt een medewerker in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de uren waarop hij normaal gesproken op de betreffende dag(en) werkt.

De medewerker heeft in ieder geval in de volgende gevallen recht op buitengewoon verlof met behoud van loon:

 

 1. Huwelijk
 • bij zijn huwelijk: op de dag van het huwelijk en de dag ervoor of erna;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van een van zijn kinderen (stief- en pleegkinderen daaronder begrepen), broers en zusters alsmede een der (schoon)ouders: de dag van het huwelijk;
 • bij zijn 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest en van zijn ouders en schoonouders: de dag van het jubileum of de dag waarop het feest plaatsvindt;
 • bij het aangaan van geregistreerd partnerschap: de dag waarop dit gebeurt en de dag ervoor of erna.

 

 1. Overlijden
 • bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of van eigen inwonende kinderen: de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart;
 • bij overlijden van een der ouders, schoonouders, eigen niet inwonende kinderen, pleeg- of aangehuwde kinderen: de dag waarop de uitvaart plaatsvindt en de dag van overlijden of een dag tussen het overlijden en de uitvaart;
 • voor het bijwonen van de uitvaart van grootouders, grootouders van partner, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en schoonzusters: dag van de uitvaart.

 

 1. Dienstjubileum
 • bij het 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de medewerker: 1 dag.

 

 1. Verhuizing
 • bij verhuizing: de dag van verhuizing.

 

 1. Sollicitatie
 • indien de dienstbetrekking door de werkgever is opgezegd: gedurende redelijke tijd voor het solliciteren naar een nieuwe werkkring en het mondeling toelichten van de sollicitatie.

 

 1. Medische reden

Uitgangspunt is dat de medewerker afspraken maakt in zijn eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd:

 • voor het ondergaan van een verplichte medische keuring; en
 • voor noodzakelijk bezoek van de medewerker aan de dokter, tandarts of specialist.

 

Duurzame samenlevingsvorm:

De medewerker die reeds een wettelijk geregistreerd partnerschap of een duurzame samenlevingsvorm is aangegaan, wordt gelijk gesteld met de gehuwde medewerker.

Meer onderwerpen in Retail