AVV Helpdesk

Artikel 7 – Toeslagen

7.1   Algemeen

 

Voor het werken op bepaalde uren wordt een toeslag toegekend. De medewerker ontvangt de toeslag alleen als hij daadwerkelijk op deze uren heeft gewerkt. Ook wordt een toeslag toegekend bij overwerk.

 

Toeslagen kunnen worden uitgekeerd in geld of gecompenseerd in vrije tijd. De werkgever beslist na overleg met de medewerker over de keuze.

De toeslagen in geld worden gegeven boven op het basisuurloon.

 

Als meerdere toeslagregelingen gelijktijdig van toepassing zijn, dan geldt alleen de regeling die voor de medewerker het gunstigst is.

 

7.2   Toeslag voor bepaalde uren op maandag tot en met zaterdag

 

De toeslagpercentages zijn voor het werk op maandag tot en met zaterdag:

  • van 00.00 uur tot 07.00 uur: 50%;
  • van 22.00 tot 24.00 uur: 50%.

 

Per 1 januari 2024 geldt de toeslag van 22.00 tot 24.00 uur gedurende de looptijd van deze cao niet voor medewerkers werkzaam bij e-commercebedrijven en bij bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht.

Onder e-commerce-activiteiten wordt verstaan: activiteiten die samenhangen met of voortvloeien uit bestellingen die via het internet (kunnen) worden gedaan.

 

7.3   Toeslag voor bepaalde uren op zon- en feestdagen

 

Werken op zon- en feestdagen gebeurt vrijwillig. De werkgever kan de medewerker op zondag arbeid laten verrichten als de medewerker daarmee instemt (conform de Arbeidstijdenwet). Lukt het de werkgever niet om op feestdagen die niet op een zondag vallen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij een medewerker tot werk verplichten, tenzij deze aantoonbare gewetensbezwaren heeft.

 

  • De toeslag voor het werk op zondag is 50%.
  • De toeslag voor het werk op feestdagen is 100%.

 

7.4   Toeslag voor overwerk

 

De toeslagpercentages voor overwerk zijn:

  • op meer dan 10 uur per dag: 25%;
  • op ieder uur boven de 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken: 50%. De werkgever kan er voor kiezen om, rekening houdend met de periode van salarisbetaling, de periode van vier aaneensluitende weken te wijzigen in een periode van een kalendermaand.

Meer onderwerpen in Retail